Araştırma Makalesi

Eser Başlıklarının Yorumsamacı Okunuşu Üzerine

A Hermeneutic Reading About Classic Book Titles

Öz

Bir metni anlamak, metnin kurucusu olan müellifin dünyası ile metnin kendisine nüfuz etme süreçlerine bağlıdır. Bu süreçleri gerçekleştirmek için kuşkusuz okur her iki olguyu kavramanın hermenötik enstrümanlarına ihtiyaç duyar. Bu enstrümanların niteliği metnin kendine özel bağlamı ile yakından ilişkilidir. Anlama ve yorumlama işleminde merkeze metni aldığımızda müellifin metne vermiş olduğu başlığın mutlaka dikkate alınması gereken bir gerçek olduğu ortadadır. Bu çalışma anlama ve yorumlama etkinliğine hermenötik bir katkı olarak eser başlıklarını yorumsamacı bir şekilde okumayı ve analiz etmeyi önermekte ve bu bağlamda klasik ilim geleneğindeki bazı metinler üzerinde bunu tatbik etmeye çalışmaktadır.
The understanding of a text depends on the comprehension of the writer's world and the courses of penetration into the text itself. Admittedly, the reader needs some hermeneutical instruments in order to fulfill these conditions. The characteristic features of these instruments have very close connection with the special context of the text. This article examines and offers a hermeneutical reading of the titles of some Arabic works belong to the classical scientific tradition in Islam.

Anahtar Kelimeler

Başlık, Metin, Yazar, Yorum, Okuma, Anlama
Title, Text, Writer, Hermeneutic, Reading, Understanding

Kaynakça

 • Bint eş-Şâti’, Âişe Abdurrahmân, el-İ’câzu’l-Beyânî li’l-Kur’ân ve Mesâilü İbni’l-Ezrak, Dâru’l-Maârif, Kahire 1987.
 • Câbirî, Muhammed Âbid, Bünyetü’l-Akli’l-Arabî: Dirâse Tahlîliyye Nakdiyye li Nuzumi’l-Ma’rife fi’s-Sekâfeti’l-Arabiyye, Merkezu Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, Beyrut 2009.
 • Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınevi, Ankara 1996.
 • Cürcânî, Abdülkâhir (ö. 471/1078), Delâilü’l-İ’câz, Mektebetü’l-Hancî, thk. Mahmud Muhammed Şakir, Kahire 1984.
 • Ebû Zeyd, Nasr Hâmid (ö. 2010), Mefhûmu’n-Nazm inde Abdülkahir el-Cürcânî, Mecelletu Fusûl, I (1984), sy: 5, Kahire 1984.
 • Kâsım-Drâz, Sîzâ, Tevâlüdü’n-Nusûs ve İşbâu’d-Delâle: Tatbîkan alâ Tefsîri’l-Kur’ân, Alif: Journal of Comparative Poetics, Cairo 1988.
 • Nâsır, Ammâre, el-Luga ve’t-Te’vîl: Mukârabât fî’l-Hermûnîtîkâ el-Garbiyye ve’t-Te’vîli’l-Arabî el-İslâmî, Dâru’l-Fârâbî, Beyrut 2007.
 • Râzî, Fahreddîn (ö. 606/1209), Mefâtîhu’l-Gayb, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1983.
 • Râzî, Fahreddîn (ö. 606/1209), Lübâbü’l-İşârât ve’t-Tenbîhât, Mektebetü Külliyyeti’l-Ezher, thk. Ahmed Hicazî es-Sakka, I. bs, Kahire 1986.
 • Taberî, Muhammed b. Cerîr (ö. 310/923), Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Matbaatü’l-Meyneniyye, Mısır 1903.
 • Vygotsky, Lev Semenovich, Dil ve Düşünce, çev. S. Koray, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Zemahşerî (ö. 538/1144), el-Keşşâf an Hakâik-i Gavâmidi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, Daru’l-Marife, thk. Halil Me’mûn Şeyhâ, Beyrut 2005.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 2, Yaz 2012
Geliş Tarihi
27.03.2012
Kabul Tarihi
20.06.2012
Yayın Tarihi
30.06.2012
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Konaklı, Numan. “Eser Başlıklarının Yorumsamacı Okunuşu Üzerine”. Marife 12/2, 131-143.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344346
Özet Görüntüleme: 64
PDF İndirme: 16

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: