Araştırma Makalesi

Ergenlerde Dindarlık ve Sosyal Benlik

Religiosity and Social Self in Adolescents

Öz

Ergenlik biyolojik, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan gelişme ve olgunlaşmanın gerçekleştiği, çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemidir. Ergenlik aynı zamanda, diğer gelişim yüzlerinde olduğu gibi, dindarlık açısından da bir muhakeme ve tekrar şekillenme dönemidir. Bu makalenin amacı ergenlerde dindarlık-sosyal benlik ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle ergenliğin tanımı ve bu dönemde gelişimin temel özellikleri, daha sonra ergenlik döneminde dini gelişim ve son olarak ergenlerde dindarlık-sosyal benlik ilişkisi ele alınacaktır. Araştırmada dindarlıkla ilişkisi değerlendirilen sosyal benlik değişkenleri, aile ve arkadaş çevresi öncelikli olmak üzere meslek seçimi, eğitim hedefleri ve karşı cinsle ilişkilerdir.
This article is intended to expound the relationship between religiosity and social self in adolescents. We shall first address the definition of adolescence and the major characteristics of the growth in this period and then treat the religious development in the period of adolescence and finally examine the relationship between religiosity and social self in the adolescents. The variables of social self of which the relationship with religiosity is considered are particularly family and friends, as well as the choosing of vocation, education goals and the relationship with the opposite sex.

Anahtar Kelimeler

Ergenlik, Dindarlık, Sosyal Benlik, Psikoloji, Din Psikolojisi
Adolescence, Religiosity, Social Self, Psychology, Psychology Of Religion

Kaynakça

 • Armaner, Neda, Din Psikolojisine Giriş, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1980.
 • Beit-Hallahmi, Benjamin, Argyle, Michael, The Psychology of Religious Behavior, Belief and Experience, Routledge, London and New York 1997.
 • Clark, W., “Erginlik ve Gençlik Çağında Din II”, (çev. Mehmet Dağ), Eğitim Hareketleri Dergisi, 1977, 23, s. 258-259.
 • Cole, Luella, Morgan, John J., B., Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi, çev. Belkıs Halim Vassaf, M.E.B. Yay. İstanbul 1968.
 • Ekşi, Aysel, Çocuk, Genç, Ana Babalar, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1990.
 • Ersay, Ahmet Reşit, Tortumluoğlu, Gülbu “Türkiye’de Ergen ve Gençlerde Üreme Sağlığı”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2006, 3, 2. s. 204-214.
 • Fehring, Richard, J., Cheever, Kerry H., German, Karyn, “Religiosity and Sexual Activity Among Older Adolescents”, Journal of Religion and Health, 1998, 37, 3, s. 229-248.
 • Fırat, Erdoğan, Üniversite Öğrencilerinde Allah İnancı ve Din Duygusu, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 1974.
 • Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993.
 • Jersild, Arthur T., Gençlik Psikolojisi, çev. İbrahim N. Özgür, 2. bs., Gün Matbaası, İstanbul 1974.
 • Kula, Naci, Kimlik ve Din: Ergenler Üzerine Bir Araştırma, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001.
 • Kulaksızoğlu, Adnan, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitapevi, İstanbul 1998.
 • Özbaydar, Belma, Din ve Tanrı İnancının Gelişmesi Üzerine Bir Araştırma, Baha Matbaası, İstanbul 1970.
 • Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2008.
 • Rhodes, Levis, Nam, Charles B., “The Religious Contex of Educational Expectations”, American Sociological Review, 1970, 35, 2, s. 253-267.
 • Schwartz, Kelly, Dean, “Transformations in Parent and Faith Support Predicting Adoleccents’ Religious Faith”, The International Journal for the Psychology of Religion, 2006, 16, 4, s. 311-326.
 • Sikking, David, Hernandez, Evdin, I., Religion Matters: Predicting Schooling Success Among Latino Youth, Interim Reports 2003. 1, Institute for Latino Studies, University of Notre Dame, 2003.
 • Şahin, Adem. “Ergenlerde Dindarlık, Algılanan Anne-Baba Dindarlığı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki”. Marife 7/1 (2007): 221-247. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343827.
 • Şahin, Adem Ergenlerde Dindarlık ve Benlik: Dindarlığın Ergen Benliğine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Adal Ofset, Konya 2007.
 • Şentürk, Habil, Din Psikolojisi, Tuğra Ofset, Isparta 2008.
 • Şentürk, Habil, Eğitim Psikolojisi, Tuğra Ofset, Isparta 2003, s. 32-33, 49.
 • Uğurel-Şemin, Refia, Gençlik Psikolojisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1980.
 • Yapıcı, Asım, Zengin, Zeki Salih, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2003, 1, 4, s. 173-206.
 • Yavuz, Kerim, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1983.
 • Yavuzer, Haluk, Psiko-Sosyal Açıdan Çocuk Suçluluğu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1981.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 2, Yaz 2012
Geliş Tarihi
26.03.2012
Kabul Tarihi
20.06.2012
Yayın Tarihi
30.06.2012
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Sosyolojisi

Nasıl Atıf Yapılır

Solmaz, Bünyamin - Şahin, Adem. “Ergenlerde Dindarlık Ve Sosyal Benlik”. Marife 12/2. 30 Haziran 2012. 145-158. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344354.
Özet Görüntüleme: 85
PDF İndirme: 31

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: