Araştırma Makalesi

Tasavvuf ve Psikoloji Açısından İbnü’l-Vakt Anlayışının Etkileri

Understanding in terms of Sufism and Psychology, the Effects of Ibnu’l-Vakt

Öz

İbnü’l-vakt kavramı, Tasavvuf kültürünün en önemli ve hayatı anlamlı kılan kavramlarından birisidir. Aslında hayatta başarılı ve mutlu olmanın, yaşanılan zaman dilimine manalı ve tatminkâr bakabilmenin yolu, ibnü’l-vakt kavramının farkına varmak ve tecrübe etmekten geçer. Çünkü ibnü’l-vakt olmak, geçmişin sıkıntılarını ve geleceğin kaygılarını yaşadığımız zaman dilimine taşımama yeteneği ve tecrübesidir. Bu tarz insanlar, geçmişleriyle barışık ve geleceklerine güvenle bakarlar. Bu nedenle ibnü’l-vakt olmayı başararak zamanlarını mutlu ve tatminkâr bir bakış açısıyla değerlendiren insanlar duygusal çatışmalarını çözmüş olurlar. Yine onlar mevcut kaygı ve kişilik bozukluklarını, akut zihin bulanıklıklarını, anormal davranış kalıplarını, öğrenilmiş çaresizliklerini ve yaşadığımız zaman dilimini en iyi tarzda değerlendirme imkânı veren ibnü’l-vakt olma yoluyla tedavi ve terapi ederler. Aynı zamanda ibnü’l-vakt olmak, kişinin kendini-keşfetme, benlik arayışında ve bilişsel tutarlık kazanmasında yardımcı bir unsurdur.
Ibnu’l-vakt concept is one of the most important issues of Islamic Sufism culture which makes life meaningful. In fact the way of being successful and happy in life, viewing experienced life as meaningful and satisfactory takes place through the experiencing and understanding the term of Ibnu’l-vakt. Because being Ibnu’l-vakt is the ability to not carrying the problems of past and concerns of the future to our life. Such people, at peace with their past and look to future with confidence. For this reason people who accomplish being Ibnu’l-vakt and spending their time as happy and satisfactory solve their emotional conflict. Again they treat and cure their existing anxiety and personal disorders, acute mind blur abnormal patterns of behavior, learned helplessness by being Ibnu’l-vakt which is ability to best avoluation of our life span. In the same time being Ibnu’l-vakt is a supportive understanding in person’s self discovery, self seeking and having cognitive consistency.

Anahtar Kelimeler

İbnü’l, Tasavvuf, Tasavvufî ve Psikolojik Bakış Açısı, Bilişsel Tutarlılık, Kendini Keşfetme
Ibnu’l-Vakt, Sufism, Sufic And Psychologic View, Cognitive Consistency, Self-Discovery

Kaynakça

 • Acar, Nilüfer, İnsan İlişkileri ve İletişim, Nobel Yay., Ankara 2008.
 • Ankaravî, İsmail, Minhâcu’l-Fukara, haz. Saadettin Ekici, İnsan Yay., İstanbul 1996.
 • Atkinson, Rita L., Richard C. Atkinson, Ernest R. Hilgard, Psikolojiye Giriş II, çev. Kemal Atakay, Mustafa Atakay, Aysun Yavuz, Sosyal Yay., İstanbul 1995.
 • Ayhan, Halis, Eğitim Bilimine Giriş, Şule Yay., İstanbul 1995.
 • Bourne, Edmund J., Anxiety and Phobia, New Harbinger Press, Washington 2011.
 • Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim Sanat Yay., Ankara 2000.
 • Cüceloğlu, Doğan, İçimizdeki Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul 1996.
 • Dökmen, Üstün, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yay., İstanbul 1994.
 • Dunner, DL., Current Psychiatric Therapy, Saoundes Company Press, Philaldephia 1993.
 • Fersahoğlu, Yaşar, Din Eğitim ve Öğretiminde Duygu Eğitimi, Marifet Yay., İstanbul 1998.
 • Freud, Sigmund, Uygarlık Din ve Toplum, çev. Selçuk Budak, Öteki Yay., İstanbul 1999.
 • Geçtan, Engin, Psikanaliz ve Sonrası, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000.
 • Gilman, L., Difference and Pathology, Cornell University Press, New York 1985.
 • Güngör,Erol, İslamın Bugünkü Meseleleri, Ötüken Yay., İstanbul 1998.
 • Hançerlioğlu, Orhan, Ruh Bilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 2003.
 • Hays, RD., KB. Well, Functioning and Well-Being Outcomes of Parients with Depression, Archieves of General Psychiatry Press, New York 1995.
 • Herring, P., P. O'Connor, The Effects of Self-Discovery, American Psychiatric Ass. Press, New York 1994.
 • Horney, Karen, Psikanalizde Yeni Yollar, çev. Selçuk Budak, Öteki Yay., Ankara 1994.
 • Hökelekli, Hayati, Çocuk Genç Aile Psikolojisi ve Din, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., İstanbul 2009.
 • Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1998.
 • Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisine Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., İstanbul 2010.
 • Hucvirî, Ali b. Osman, Keşfü’l-Mahcûb, thk. Mahmûd Âbidî, İntişârât-ı Sâdâ ve Sîmâ, Tahran 1384, hş. 2006.
 • Hucvirî, Ali b. Osman, Keşfü’l-Mahcûb, Hakikat Bilgisi, haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul 1996.
 • Jung, C.G., Human Sembollers, Guilford Press, London 1964.
 • Kelâbâzi, Ebu Bekir Muhammed, et-Taarruf li Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf, Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, Kahire 1980.
 • Krich, Adreian, Aşkın Anatomisi, çev. Şengül Celasun, Gül Yay., İstanbul 1993.
 • Kuşeyrî, Abdülkerim, Risâletü’l-Kuşeyrî, Daru’l-Hayr, Beyrut 2003.
 • Leary, MR., Effects of Identity, Guildford Press, New York 2007.
 • Maslow, Abraham H., Maslow's Concept of Self Actualization, trans. Michael Daniels, Liverpool John Moores University Press, Liverpool 2001.
 • Mcgaughey, William, Rhythm and Self-Consciousness, Thistlerose Press, Minneapolis 2001.
 • Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, Aksiseda Matbaası, Samsun 2000.
 • Perry, Chiristopher, Dependency, Wads Wort Press, New York 2005.
 • Sayar, Kemâl, Sana Ruhtan Soruyorlar, İz Yay., İstanbul 1991.
 • Sühreverdî, Ebû Hafs, Avârifü’l-Maarif, Dâru’l-Kitabi’l-Arabî, Beyrut 1966.
 • Tarhan, Nevzat, Mutluluk Psikolojisi, Timaş Yay., İstanbul 2004.
 • Topçu, Nurettin, İsyan Ahlakı, Dergah Yay., İstanbul 1995.
 • Uludağ, Süleyman, İnsan ve Tasavvuf, Mavi Yay., İstanbul 2001.
 • Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay., İstanbul 1999.
 • Winter, T.J., Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak, çev. Ömer Baldık, Muhammed Şeviker, Timaş Yay., İstanbul 2006.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 3, Kış 2012
Geliş Tarihi
11.10.2012
Kabul Tarihi
21.12.2012
Yayın Tarihi
31.12.2012
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tasavvuf

Nasıl Atıf Yapılır

Sayın, Esma. “Tasavvuf Ve Psikoloji Açısından İbnü’l-Vakt Anlayışının Etkileri”. Marife 12/3. 31 Aralık 2012. 177-190. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344380.
Özet Görüntüleme: 98
PDF İndirme: 79

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: