Araştırma Makalesi

Rig Veda ve Avesta Tanrı Panteonundaki Benzerlikler

Similarities Between Rigveda and Avesta on God Panteon

Öz

Ariler, M.Ö. 2000’lerde ilk yerleşim yerlerini terk ederek dünyanın farklı yerlerine göç etti- ler. Bu göçler sonucu, Asya’da Hint ve İran Arileri olmak üzere iki kola ayrıldılar. Ariler, iki farklı topluluğa ayrılmış olmalarına rağmen aralarındaki dini benzerlikler tam olarak kaybolmadı. Bu çalışmada Hint ve İran Arilerinden günümüze kalmış iki kutsal metin olan Rigveda ve Avesta tanrı panteonundaki benzerlikler incelendi. Her iki dini metinde antik Arilere dair yerler bulunması nedeniyle Ari göçleri de incelendi. Makalede, Avesta ve Rigveda’dan ve bu iki eser hakkında yapılan çalışmalardan istifade edildi.
Arians left their homelands and immigrated to various parts in the world in B.C. 2000s. As a result, they were divided into Indian and Iranian Arians in Asia. Although they were separated into two different societies, religious similarities between them were not lost entirely. In this study, we shall study similarities between Rigveda and Avesta god pan- teon, the two Holy Scriptures, whicj remained from Indian and Iranian Arians until to- day. Since there are parts about ancient Arians in both Holy Scriptures, Arian immigra- tions were also investigated. In the article we have benefitted from Avesta and Rigveda as well as from the studies that have been carred out on them.

Anahtar Kelimeler

Avesta, Rigveda, Ahuramazda, Varuna, Mitra
Avesta, Rigveda, Ahuramazda, Varuna, Mitra

Kaynakça

 • Azizi, Najiba Ziyayi, Zerdüştiliğin Kutsal Kitabı Avesta Üzerine Bir Araştırma, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2009.
 • Baussani, Alessandro, “İslam Öncesi İran Düşüncesi”, çev. Kürşat Demirci, İslam Düşüncesi Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul 1990.
 • Bloomfield, Maurice, The Religion of The Veda The Ancient Religion of India (From Rig-Veda to Upanishads), New York 1908.
 • Campbell, Joseph, Doğu Mitolojisi Tanrının Maskeleri, çev. Kudret Emiroğlu, Ankara 2003.
 • Campbell, Joseph, Batı Mitolojisi Tanrının Maskeleri, çev. Kudret Emiroğlu, İmge Kitabevi, Ankara 2003.
 • Challaye, Felicien, Dinler Tarihi, çev. Samih Tiryakioğlu, Varlık Yayınları, İstanbul 2002.
 • Darmesteter, James The Sacred Books of The East, Volume IV, The Zend Avesta Part I, Oxford 1880.
 • Darmesteter, James, The Sacred Books of The East, Volume XXIII, The Zend Avesta Part II, Oxford 1883.
 • Darmesteter, James, Selected Essays of James Darmesteter, Trans. From The French: Helen B. Jastrow, Cambridge 1895. Demirci, Kürşat, Hinduizmin Kutsal Metinleri Vedalar, İşaret Yayınları, İstanbul 1991 .
 • Dhalla, Maneckji N., Zoroastrian Theology From The Earliest Times To The Present Day, New York 1914.
 • Dhalla, Maneckji N., History of Zoroastrianism, New York 1938.
 • Eliade, Mircea, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Taş Devrinden Eleusis Mysteria’larına, çev. Ali Berktay, İstanbul 2007.
 • O’Flaherty, Wendy Doniger, Hindu Mitolojisi, çev. Kudret Emiroğlu, İmge Kitabevi, Ankara 1996. Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2000.
 • Haug, Martin, Essays On The Sacred Language, Writings, and Religion of The Parsis, London 1907.
 • Kadir, C. A., “İslam Öncesi Hint Düşüncesi”, çev. Kürşat Demirci, İslam Düşüncesi Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul 1990.
 • Kak, Subhash, Vedic Elements in The Ancient Iranian Religion of Zarathushtra, Adyar Library Bulletin, vol. 67, pp. 47-63, 2003.
 • Korkmaz, Esat, Zerdüştlük Terimleri Sözlüğü, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2004.
 • Kramers, J.H., İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1988.
 • Kulke, Herman, Rothermund, Dietmar, Hindistan Tarihi, çev. Müfit Gürsoy, İmge Yay., Ankara 2001.
 • Mackenzie, Donald A. Indian Myth And Legend, The Gresham Publishing Company, London.
 • Mallory, J.P., Hint Avrupalıların İzinde Dil, Arkeoloji ve Mit, çev. Müfit Günay, Ankara 2002.
 • Masani, Sir Rustom, The Religion of The Good Life, Zoroastrianism, London 1954.
 • Moulton, James Hope, Early Zoroastrianism, London 1926.
 • Mills, Lawrence, Our Own Religion in Ancient Persia, Open Court Publishing Company, 1913.
 • Mills, L. H., The Sacred Books of The East Volume XXIII, The Zend Avesta Part III, Oxford 1887.
 • Müller, F. Max, Lectures on The Origin and Growth of Religion as Illustrated By The Religions of India, London 1878.
 • Müller, F. Max, Contributions To the Sicence of Mythology, London 1897.
 • Olender, Maurice, Cennetin Dilleri Tanrısal Bir Çift: Ariler ve Samiler, çev. Nevzat Yılmaz, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 1998.
 • Raju, P. T.-Chan, Ningtsit–Kitagawa, Joseph M. ve Faruki, İsmail Raci, Asya Dinleri, çev. Abdullah Davudoğlu, İnkılab Yayınları, İstanbul 2002.
 • Rawlinson, George, Eski Doğu’nun Büyük Krallıklarından Medya Krallığı, çev. Nadire Işık, İstanbul 2006.
 • Stausberg, Michael, “On the State and Prospects of the Study of Zoroastrianism” Numen 55 (2008), s. 563.
 • Şeriati, Ali, Dinler Tarihi, çev. Erdoğan Vatansever, İstanbul 2001.
 • P. T. Raju, Ningtsit Chan, Joseph M. Kitagawa ve İsmail Raci Faruki, Asya Dinleri, çev. Abdullah Davudoğlu, İnkılab Yayınları, İstanbul 2002.
 • Taraporewala, Irach J.I., Zerdüşt’ün Gathaları Üç Unutulmuş Din: Mitraizm, Maniheizm, Mazdakizm, çev. Nice Damar, Avesta Yayınları, İstanbul 2002. Tığlı, Asiye, Zerdüşt Hayatı ve Öğretisi, İstanbul 2004.
 • Yıldırım, Nimet, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2008.
 • Yıldırım, Nimet, İran Edebiyatı, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2012.
 • Yitik, Ali İhsan ve Arslan Hammet, “Vedalar ve Kaynağı Üzerine”, Milel ve Nihal Dergisi, yıl. 2011, S. 8/1. Zenaidi, A. Ragozin, Media, Babylon, Persia From the Fall of Nineveh To The Persian War, London, 1889. http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/index.htm, sitesinde yayınlanmakta olan “The Hymns of The Rigveda”, Translated by Ralph Thomas Griftth erişim 16/11/2012.
 • http://www.iranicaonline.org/articles/arya-an-ethnic-epithet, Bailey, H. W. erişim, 08/02/2012. http://www.iranicaonline.org/articles/indo-iranian-religion Gnoli, Gherardo, erişim 08/02/2012.
 • http://www.britannica.com/EBchecked/topic/293595/ancient-Iranian-religion/68328/Origin-andhistorical-development#ref559647 Malandra, William W., erişim 08/02/2012.
 • http://www.iranicaonline.org/articles/aryans, Schmitt, R. erişim, 08/02/2012.
 • http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1242/14168.pdf sitesinde yayınlanmakta olan “Vedaların Bilinmeyen Tanrısı Ka”, Korhan Kaya, erişim 14/11/2012.

Detaylar

Sayı
Cilt: 13, Sayı: 1, Bahar 2013
Geliş Tarihi
14.02.2013
Kabul Tarihi
20.05.2013
Yayın Tarihi
31.05.2013
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Dinler Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Kızıl, Hayreddin. “Rig Veda Ve Avesta Tanrı Panteonundaki Benzerlikler”. Marife 13/1. 31 Mayıs 2013. 29-52. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344400.
Özet Görüntüleme: 87
PDF İndirme: 36

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: