Araştırma Makalesi

Malik Bin Nebi ve Kur’an Fenomeni Üzerine

Malek Bennabi and on Quranic Phenomenon

Öz

Bu makalede Malik Bin Nebi’nin (1905–1973) Kur’an fenomenine ve Müslüman toplumu- na ve vahye nasıl yaklaştığı temel eseri olan Kur’an Fenomeni ekseninde tartışılacaktır. Bin Nebi, Paris ve Cezayir’de mühendislik eğitimi gördü, daha sonra zamanının çoğunu tarih, felsefe ve sosyoloji alanında çalışmaya ayırdığı Kahire’de kaldı. 1963’te Cezayir’e döndükten sonra şahit olduğu modern bilim ve teknolojik medeniyetlerin açıklamasını yaptı. Bu, onu 19. yüzyıldaki kültür sorunu üzerine düşünmeye sevk etti. Yaklaşımı olduk- ça basitti; kendi zamanından önce keşfedilen şeyi tekrarlamak değil, bilakis, kültürün özünü ve medeniyetlerin doğuşunu oluşturan şeyi araştırmak. Kur’an Fenomeni’ni 1946’da yazdı. Bin Nebi’nin peygamberî hareketi ve dinî fenomeni geniş felsefî ve tarihsel bağlamı içinde Kur’an mucizesini yeniden formüle etmesi kendine özgüdür. Eser, zihni, insan dininin tarihini farklı bir okumaya ve Müslümanların ilgilerinden daha öteye giden insanî durumu farklı bir anlamaya davet etmektedir.
In this article I am going to discuss Malek Bennabi’s (1905–1973) definition of Quranic phenomenon and his approach to the Muslim society, revelation on the basis of his work, The Quranic Phenomenon. Bennabi was educated in Paris and Algiers in engineering, later based himself in Cairo, where he spent much of his time toiling through fields of his- tory, philosophy and sociology. In 1963, upon returning to Algeria, he witnessed modern science and technological civilizations unfold before his very eyes. This has spurred him to reflect on the question of culture in the early nineteenth century. His approach was sim- ple; not parroting what had been discovered before his time, but rather, searching for what constitutes the essence of culture and the birth of civilization. He wrote Le Phé- nomène Coranique (The Quranic Phenomenon) in 1946. Bennabi’s reformulation of the Quran’s miracle within the wider philosophical and historical context of the religious phenomenon and prophetic movement is unique. It invites the mind to a different reading of human religious history and a different understanding of the human condition that goes far beyond the mere concerns of Muslims.

Anahtar Kelimeler

Malik Bin Nebi, Kur’ân Fenomeni, Peygamberî Hareket, Müslüman Toplum, Vahiy
Malek Bennabi, The Quranic Phenomenon, Prophetic Movement, Muslim Soci- Ety, Revelation

Kaynakça

 • el-Banna, Hasan, Five Tracts of Hasan at-Banna, çev. C. Wendell, University of California Press, Berkeley 1978.
 • Bin İsa, Raşid, “Dava Adamı Malik Bin Nebi”, Malik Bin Nebi, İdeolojik Savaş Ajanları, çev. Cemal Aydın, Timaş Yayınları, İstanbul 1997.
 • Bin Nebi, Malik, Fikret’ü’l-İfrîqîyah al Âsîyavîyyah alâ Dâvî Mutamar Bândûng, Dâr’u’l-Fikr, Damascus 1981.
 • Bin Nebi, Malik, Intâc’u’l-Mustashrikîn ve Âthâruhu alâ’a’l-Fikri’l-İslami al-Hadîth, Kahire 1971.
 • Bin Nebi, Malik, İslam Davası, çev. Ergun Göze, Yağmur Yayınları, İstanbul 1967.
 • Bin Nebi, Malik, Teemmülat, Dârü’l-Fikri’l-Muasır, Beyrut 1991.
 • Bin Nebi, Malik, Kur’an Fenomeni, çev. Yusuf Kaplan, Külliyat Yayınları, İstanbul 2008.
 • Bin Nebi, Malik, Vichet ül-Âlâm ül-İslami, Dâru’l-Fikr, Damascus 1959.
 • Bin Nebi, Malik, Yüzyıla Tanıklığım, çev. Muharrem Tan, Lale Kitabevi, İstanbul 2005.
 • Cedan, Fehmî, Üsesü't-takaddüm inde müfekkiri'l-İslâm, Beyrut 1979.
 • Draz, M., “Önsöz”, Malik Binnebi, Kur’an-ı Kerim Mucizesi, çev. Ergun Göze, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2003, s. 7-13.
 • Kaplan, Yusuf, “Fenomenolojik Bir Kur’an İncelemesine Doğru”, Malik Bin Nebi, Kur’an Fenomeni, çev. Yusuf Kaplan, Külliyat Yayınları, İstanbul 2008, s. 1-4.
 • Kureyşi, Ali, et-Tağyîriü’l-ictimai inde Malik b. Nebi, ez-Zehra li’l-İ’lami’l-Arabî, Kahire 1989.
 • Kütük, Selçuk, Bilim Felsefesi Üzerine, Açılım Kitap, İstanbul 2005.
 • Muskavi, Ömer, “Takdim”, Savaş Esintisi (Sömürünün Gerçeği), Malik Bin Nebi, çev. Salih Özer, Ankara 1997, s. 7–9.
 • Royster, James E., “The Study of Muhammed: A Survey of Approaches from the Perspectives of the History and Phenomenology of Religion”, Muslim World, 1972, C. 62, ss. 49–70.

Detaylar

Sayı
Cilt: 13, Sayı: 1, Bahar 2013
Geliş Tarihi
05.02.2013
Kabul Tarihi
18.05.2013
Yayın Tarihi
31.05.2013
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Felsefesi

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldırım, Tamer. “Malik Bin Nebi Ve Kur’an Fenomeni Üzerine”. Marife 13/1. 31 Mayıs 2013. 107-125. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344410.
Özet Görüntüleme: 113
PDF İndirme: 32

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: