Araştırma Makalesi

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Tasavvuf Öğretimi: Öğretim Programı (2010) Çerçevesinde Bir Analiz

The Teaching of Islamic Mysticism in the Course of Religious Culture and Morality for Secondary Education: An Analysis According to the Course Curriculum (2010)

Öz

Bir manevi terbiye metodu olarak tasavvuf, din eğitimi ile yakından ilişkili bir disiplindir. Bu makalenin amacı, tasavvuf öğretiminin örgün din eğitimi içerisindeki durumunu öğre- tim programları çerçevesinde incelemektir. Çalışma sonunda; ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı içerisinde tasavvuf öğretimine yeterince yer veril- mediği, ahlak ile tasavvufi öğretiler arasında çok fazla bağlantının kurulmadığı ve tasav- vufun değer eğitimi ile yeterince ilişkilendirilmediği tespit edilmiştir.
Islamic mysticism as a spiritual educational method is a discipline closely related with religious education. The aim of the essay is to examine the state of Islamic mysticism teaching in the formal religious education according to course curriculums. At the end of the study, it has been determined that not enough space has been given to the teaching of Islamic mysticism in the curriculum of course of religious culture and morality for secondary education, making connection between ethics and Islamic mystical principles far too much and sufficiently establishing Islamic mysticism relations with values- education.

Anahtar Kelimeler

Tasavvuf, Tasavvuf Öğretimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, Öğretim Programı
Islamic Mysticism, Islamic Mysticism Teaching, Religion Culture And Ethics Course, Curriculum

Kaynakça

 • Ayhan, Halis, Eğitim Bilimine Giriş, Şule Yayınları, İstanbul 1995.
 • Bardakçı, M. Necmeddin, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Fakülte Kitabevi, Isparta 2000.
 • Bilgin, Beyza ve Selçuk, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara 1999.
 • Demirel, Özcan, Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Pegema Yay., Ankara 2003.
 • Ergün, Mustafa, Yunus Emre’de Tasavvuf ve Eğitim, Ocak Yay., 2. Baskı, Ankara 1997.
 • Ertürk, Selahattin, Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yay., Ankara 1997.
 • Genç, Emine, Menâkıbnâme Edebiyatında İnsan Eğitimi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2006.
 • Gözütok, Şakir, Tasavvufta Şahsiyet Eğitimi, Seha Yay., İstanbul 1996.
 • Gözütok, Şakir, Bir Din Eğitimi Disiplini Olarak Tasavvuf, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1992.
 • Göktaş, Vahit, “Tasavvufi Terbiye’nin Günümüz Din Eğitim-Öğretimine Sunabileceği İmkânlar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl. 2011, S. 2.
 • Gürler, Zafer, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Öğretiminin Ders Kitabı, Öğrenci ve Öğretmen Açısından Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üni. Eğitim Bilimleri Ens., Ankara 2011.
 • Kara, İhsan, “Din Eğitimi, Din Hizmetleri ve Tasavvuf”, Diyanet İlmi Dergi, yıl. 2006, S. 2.
 • MEB, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretim Programı, Ankara 2010.
 • Özçelik, Durmuş Ali, Eğitim Programları ve Öğretim, ÖSYM Yay., Ankara 1992.
 • Özeri, Zeynep Nezahat, Okul Öncesi Din ve Ahlâk Eğitimi, DEM Yay., İstanbul 2004.
 • Selçuk, Mualla, Çocuğun Eğitiminde Dînî Motifler, TDV Yay., Ankara 1991.
 • Yeşilyaprak, Binnur ve Uçar, Ertuğrul, “Öğrenmeden Öğretime”, (ed. Binnur Yeşilyaprak), Eğitim Psikolojisi, Pegem Akademi Yay., Ankara 2011.
 • Yıldız, Adem, İmam Gazzâli’ye Göre Nefis ve Nefis Eğitimi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2007.
 • Yılmaz, Hasan Kâmil, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 2000.
 • Yılmaz, Hasan Kâmil, “Şahsiyet İnşası ve Tasavvuf”, Gönül Penceresinden, Erkam Yay., İstanbul 2006.

Detaylar

Sayı
Cilt: 13, Sayı: 1, Bahar 2013
Geliş Tarihi
19.03.2013
Kabul Tarihi
23.05.2013
Yayın Tarihi
31.05.2013
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Çekin, Abdulkadir. “Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinde Tasavvuf Öğretimi: Öğretim Programı (2010) Çerçevesinde Bir Analiz”. Marife 13/1. 31 Mayıs 2013. 139-148. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344386.
Özet Görüntüleme: 56
PDF İndirme: 80

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: