Araştırma Makalesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Kurslarında Verilen Hadis Derslerine Dair Bazı Mülahazalar

Some Considerations on Hadith Lessons Offered in the Courses of Religious High Specialization Under the Presidency of Religious Affairs

Öz

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslamî ilimler alanında yetkin ve sahasına hâkim din görevlileri yetiştirmek amacıyla altı eğitim merkezinde Dinî Yüksek İhtisas Kursları düzenlemekte- dir. Otuz ay süreli ihtisas kursunda verilen eğitimin ilk dokuz aylık Arapça hazırlık bölü- münü başaran kursiyerlere, Kur’an-ı Kerîm, Tefsir, Hadis, Fıkıh, İslam Düşüncesi alanla- rında dersler verilmektedir. İhtisas kurslarındaki önemli alan derslerinden biri de hadis dersleridir. Makale, kurulu- şundan günümüze kadar ihtisas eğitiminde verilen hadis dersleri ve müfredatına dair ba- zı mülahazalar içermekte, bu çerçevede hadis eğitimi ve öğretiminin daha verimli şekilde yapılabileceğine dair bazı öneriler sunmaktadır.
Presidency of Religious Affairs has been organizing Religious High Specialization Courses in six education centers to educate staff qualified in Islamic sciences and knowledgeable in his/her field. In this thirty-month-period specialization course, courses in the fields of Quran recitation, Exegesis, Hadith, Islamic Law (Fiqh) and Islamic Thought have been taught to the trainees who were successful in Arabic prep-classes in the first nine-month- period of this course. One of the important field lessons of specialization courses is hadith lessons. This article discusses the hadith lessons in specialized education from the beginning till today and hadith curriculum. In this framework, it presents some suggestions on how more efficient hadith education and teaching can be performed.

Anahtar Kelimeler

Diyanet, Hizmet İçi Eğitim, İhtisas, Dinî Yüksek İhtisas Kursu, Hadis Dersleri
Presidency Of Religious Affairs, İn-Service Education, Expertise, Religious High Specialization Course, Hadith Courses

Kaynakça

  • DİB Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (633 sayılı kanun).
  • DİB, Kuruluştan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı, Tarihçe-Teşkilat-Hizmet ve Faaliyetler, (19241997), Ankara 1999.
  • DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas Eğitimi Programı, DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müd. Ankara 2007.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı makamının 16 Nisan 2009 tarih ve 245 sayılı olurları ile Ek-1-2.
  • Güven, Şahin. “Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas Eğitim Merkezlerinde Okutulan Tefsir Alan Dersleri Üzerine”. Marife 11/3 (2011): 107-126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344294.
  • Kandemir, M. Yaşar, “Mevzu”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), XXIX, s. 493-494. Yücel, Ahmet, Hadis Usulü, İFAV Yayınları, İstanbul 2011.

Detaylar

Sayı
Cilt: 13, Sayı: 1, Bahar 2013
Geliş Tarihi
25.02.2013
Kabul Tarihi
21.05.2013
Yayın Tarihi
31.05.2013
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Hadis

Nasıl Atıf Yapılır

Dinçoğlu, Mehmet. “Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Kurslarında Verilen Hadis Derslerine Dair Bazı Mülahazalar”. Marife 13/1. 31 Mayıs 2013. 149-166. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344388.
Özet Görüntüleme: 54
PDF İndirme: 22

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: