Araştırma Makalesi

Hz. Muhammed’in Hayatı 5. Sınıf Öğretim Materyali "Temizlik" Ünitesindeki Hadis Çevirilerinin Öğrenci Algı Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi

Convenience of Translation of Hadith in the Prophet Muhammed’s Life Teaching Material At 5. Grade According to the Levels of Student’s Perception

Öz

Hazreti Muhammed, insani yönüyle çağları aşan, tüm coğrafyalarda tüm insanlığa örnek olacak bir rehberdir. Onu tanımak doğru bir din algısının oluşmasına yardımcı olacağı gibi ahlak eğitimi için de gereklidir. Eğitimin her alanında bilhassa ahlak eğitiminde rol modelin önemi bilimsel araştırmalarla desteklenerek ortaya konmuştur. Çocuğun din ve ahlak eğitiminde Hz. Muhammed’in hayatından ve sözlerinden örnekler sunmak, verilen konuları somutlaştıracağı gibi çocuğa uygun bir rol model sunacaktır. Bu doğrultuda 2012 yılında yapılan değişiklikle Hz. Muhammed’in Hayatı dersi seçmeli ders olarak ortaokul programlarında yer almıştır. Saha araştırması temelinde hazırladığımız bu çalışmada, Hz. Muhammed’in hayatı dersi 5. sınıf öğretim materyali temizlik ünitesinde yer alan hadis çevirilerinin çocukların algı düzeylerine uygunluğu incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda öğretim materyallerinin ilgili bölümündeki hadis çevirilerinin çocukların algı dü-zeyine uygun olduğu görülmüştür.
Prophet Muhammad is a guide and advisor to all mankind in all geographies. Recognizing Prophet Muhammad’s life is necessary not only for the formation of correct perception but also for moral education. The importance of role models in all areas of education, especially in moral education, has been presented through scientific researches. Introducing examples from Prophet Muhammad’s life and traditions in religious and moral education courses both embodies the subjects and introduces an appropriate role model for children. In this respect, with the last changes in religious education curricula at the primary and secondary schools, Prophet Muhammad’s life was added to the curriculum of secondary schools as an elective course. In this study, prepared on the basis of field study, the convenience of hadith translations for the children’s perception levels, dealt with in the unit of neatness in the Prophet Muhammad’s life courses for 5th grade teaching materials were investigated. As a result, it was found that the hadis translations in related parts of teaching materials were convenient for the children’s perception levels. period when the Abbasid caliphs lost their political power and kept their existence as religious leader wanted to integrate Abbasid caliphate in secular domination again. For this purpose, he carried out military, political, intellectual and social reforms. As a result of the efforts of the Nasır li-Din Allah, the Abbasid caliphate gained independence but shortly after his death, the Abbasid caliphate was collapsed by the Mongols in 656/1258.

Anahtar Kelimeler

Hazreti Muhammed’in Hayatı, Öğretim Materyali, Algı Düzeyi, Hadis Çevirisi, Din Eğitimi
The Prophet Muhammad’s Life, Teaching Material, Levels Of Perception, Translation Of Hadith, Religious Education

Kaynakça

 • Davudoğlu, Ahmed, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez Yay., İstanbul 1973.
 • Dodurgalı, Abdurrahman, Ailede Din Eğitimi, Timaş Yay., İstanbul 2010.
 • Fowler, James, “İman Bilincinin Evreleri”, çev. Ali Ulvi Mehmedoğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 19, İstanbul 2000, ss. 85-104.
 • Gander, Mary J. ve Gardiner, Harry W., Çocuk ve Ergen Gelişimi, çev. Ali Dönmez, Nermin Çelen, Bekir Onur, İmge Kitabevi, Ankara 2010.
 • Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDV Yay, Ankara 2003.
 • Koç, Turan, Din Dili, İz Yayıncılık, İstanbul 2012.
 • Köylü, Mustafa, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, Nobel Yay., Ankara 2011.
 • MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB Yay., Ankara 2010.
 • MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim 1,2 ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB Yay., Ankara 2009.
 • Okumuşlar, Muhiddin-Mert, Musa, Hz. Muhammed’in Hayatı Öğretim Materyali 5, MEB Yay., Ankara 2012.
 • Oruç, Cemil, Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din Eğitimi, DEM Yay., Aralık 2011.
 • Parlıyan, Abdullah, Sünen-i İbn Mace Tercemesi, Konya Kitapçılık, İstanbul 2008.
 • Selçuk, Mualla, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, TDV Yay., Ankara 2005.
 • Sofuoğlu, Mehmet, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yay., İstanbul 1987.
 • Tarhan, Ayşe, “Sosyolojide Temel Kuramlar”, Sosyolojiye Giriş, Ed. İhsan Sezal, Beta Basım Yayım, İstanbul 2012.
 • Tosun, Cemal, Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yay., Ankara 2001.
 • Yavuz, Kerim, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, Boğaziçi Yay., İstanbul 2012.
 • Yeniel, Necati ve Kayapınar, Hüseyin, Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yay., İstanbul 1987.
 • Yeşil, Rüştü, “Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri”, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Editör: Remzi Kıncal, Nobel Yay., Ankara 2010.
 • Yeşilyaprak, Binnur, Aydın, Betül, vd., Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Pegem Yay., Ankara 2005.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yay., İstanbul 2011.
 • Yılmaz, Ahmet, Çocuklara Meal ve Tefsir Hazırlamanın Gerekliliği ve Örnek Olarak Lokman Suresinin Meal ve Tefsiri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007.

Detaylar

Sayı
Cilt: 13, Sayı: 2, Yaz 2013
Geliş Tarihi
13.03.2013
Kabul Tarihi
23.06.2013
Yayın Tarihi
30.06.2013
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Bilecik, Sümeyra. “Hz. Muhammed’in Hayatı 5. Sınıf Öğretim Materyali "Temizlik" Ünitesindeki Hadis Çevirilerinin Öğrenci Algı Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi”. Marife 13/2. 30 Haziran 2013. 45-62. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344416.
Özet Görüntüleme: 64
PDF İndirme: 17

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: