Araştırma Makalesi

Ömer el-Hammûd’un "Sukûtu Hirakle" Adlı Öyküsü

Omer al-Hammud’s Short Story Titled "Sukutu Hirakle"

Öz

Modern kısa öykü batıda doğmuş ve kısa zamanda bütün dünyada olduğu gibi Arap dünyasında ve Suriye’de temsilciler bulmuştur. Suriye’de günümüz öykücülerinden Ömer el-Hammûd da bu edebi türü başarıyla temsil edenlerden birisidir. Şu ana kadar dört öykü kitabı yayımlanmış olan yazarın bu çalışmanın konusunu teşkil eden eseri aynı ismi taşıyan kitabının ikinci öyküsüdür. Eserde tarihle bugünün iç içe girdiği bir olay örgüsü bulunur. Yazar, modern kısa öykü teknik ve yöntemlerini başarılı bir şekilde uyguladığı eserinde, tarihin parlak bir sayfasını daha güzel bir geleceğin inşasına katkı sağlamak amacıyla anlatır.
Modern short stories were born in the West and found many representatives both in Arabic World and Syria, as in the whole world, in a very short time. Omer el-Hammud, a contemporary Syrian story writer who has published four story books up to now, is one of the successful representatives of this literary genre. His work we dealt with in this study is his second story, which has the same title as this study. The story has a plot in which the history and modern day is interconnected. The author, who applies modern story techniques in his work, successfully narrates his story to make a contribution to build a pleasant future based on the bright sides of the past.

Anahtar Kelimeler

Ömer El, Sukûtu Hirakle, Çağdaş Arap Edebiyatı, Çağdaş Suriye Edebiyatı, Kısa Öykü
Omer Al-Hammud, Sukutu Hirakle, Modern Arab Literature, Modern Syrian Literature, Short Story

Kaynakça

 • el-Ayyâde, Câsim, “Ömer el-Hammûd… Nekhe Furâtiyye fi’l-Kıssa” http://www.esyria.sy/eraqqa/ index.php?p=stories&category=literature&filename=201310141425081. (Erişim:16.10.2013).
 • Bloom, Pauline, “Karakterlere Acımasız Davranın”, Öykü Sanatı, Hasan Çakır, Çizgi Kitabevi, Konya 2002, ss. 157-165.
 • Harmancı, Mehmet, “Karmaşadan Kavramsala Kısa Öykü”, Konya Öykü Günleri 1, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya 2004, ss. 31-34.
 • İbnü’l-Esîr, İzzeddin, el-Kâmil fi’t-Târih, nşr. Muhammed Yûsuf ed-Dekkâk, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1407/1987.
 • James, Don, “Tasvirle Öyküyü Birleştirin”, Öykü Sanatı, Hasan Çakır, Çizgi Kitabevi, Konya 2002, ss. 77-84.
 • Ostrogorsky, Georg, Bizans Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011.
 • Ramazan, Muhammed Hâlid, “el-Kıssatu’l-Kasîra fî Sûriye”, Dirâsât İştirâkiyye, 171-172 (1998), ss. 10-14.
 • Tasa, Muhammet, “Çağdaş Suriye Öykücülüğüne Genel Bir Bakış”, Hece Öykü, yıl. 5, S. 27, Ankara 2008, ss. 46-51.
 • Tasa, Muhammet. “Suriye Öykücülerinden Mâcid Reşîd El-’Uveyyid’in “Sıcak Bir Yaz”ı”. Marife 6/2 (2006): 133-150. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343731.
 • Tuncel, Metin, “Ereğli”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1995, XI, 289.
 • Yazıcı, Hüseyin, “Suriye’de Kısa Öykü”, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, 19 (2011-2012), ss. 119-142.
 • Yıldız, Musa, “Arap Edebiyatında İlk Modern Kısa Öykü: Muhammed Teymûr’un Fi’l-Kıtâr’ı”, Nüsha, yıl. 2, S. 4 (2002), ss. 45-57.

Detaylar

Sayı
Cilt: 13, Sayı: 2, Yaz 2013
Geliş Tarihi
22.03.2013
Kabul Tarihi
17.06.2013
Yayın Tarihi
30.06.2013
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Şensoy, Sedat. “Ömer El-Hammûd’un "Sukûtu Hirakle" Adlı Öyküsü”. Marife 13/2. 30 Haziran 2013. 139-159. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344438.
Özet Görüntüleme: 48
PDF İndirme: 15

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: