Araştırma Makalesi

Bir Din Eğitimi Materyali Olarak Çocuk İncilleri

Children’s Bibles as a Religious Educational Material

Öz

Dünya üzerindeki tüm dinler ilâhi öğretilerini kutsal metinlere dayandırmaktadır. İnsanın mensup olduğu dine ait temel kanunları, hüküm ve yargıları uygun biçimde benimseyip uygulamaya aktarması ancak bu metinleri doğru anlayabilmesiyle müm-kündür. Bunun yanında bir dine intisap etmiş kişi, dini, asıl kaynağından öğrenebil-mek için muhakkak dini metinlerle iç içe olmak durumundadır. Kutsal metinler, her din için yapısal ve içeriksel farklılıklar gösterse de hepsinin ortak özelliği, kendine has bir üslubu olmasının yanında hitap ettiği kitlenin belirli yaşlarla sınırlandırılmasıdır. Günümüzde hem Batı hem de İslam coğrafyalarında, ahlaki ve sosyal yozlaşmanın da etkisiyle dine dönüş hareketi başlamıştır. Bu doğrultuda din eğitimine verilen önemin artmasıyla kutsal metinlerin dili ve anlaşılabilirliği gündeme gelmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde, çocukları dinin kaynağıyla erken yaşlarda muhatap kılmak, dini öğre-tileri daha net ve Tanrısal ifadelerle anlamalarını sağlamak gayesiyle, vahyin çocuk-ların algı düzeyine uygun hâle getirilmesi hedeflenmiştir. Bu noktadan hareketle ça-lışmamızda Hıristiyan din eğitimcileri tarafından ‘Çocuk İncilleri’ temasıyla hazır-lanmış yayınlar, içerik, üslup, resimlemeler, oyun ve etkinlikler kapsamında incelen-miştir. Yapılan araştırma sonucunda İncil ayetlerinin çocuğun algı düzeyine uygun hâle getirilerek verildiği sonucuna ulaşılmıştır.
All religions are based on divine doctrines from sacred texts. The basic laws of human beings belong to religion, adoptedand implemented in accordance with the terms and judgments, only if it is possible to understand these texts correctly. In addition, people who became believers, have to engage with revelation in order to learn religious doc-trines. Sacred texts of every religion differ from others in terms of structure and con-tent. The common points of these texts are that they stick to a certain literary style and that their target group is not of limited age. Nowadays, in both Western and Is-lamic world, with the increase of moral decline and social corruption, people began the return to religion. With the increasing importance of religious education, the ac-cess to and understanding of sacred texts have been in the focus of debates. Within this framework, material is addressed to children at an early age to make the source of religion and religious teachings provide a clearer understanding of the purpose and divine expressions, aimed to make the revelation of children according to the level of perception. In this study, the Christian religion in this direction by educators ‘Chil-dren’s Bibles’ publications prepared under the theme, content, style, illustrations, games, and activities were evaluated.. A survey of the verses of the Bibleas been con-cluded reviewing what is given for the child according to the level of perception.

Anahtar Kelimeler

Din Eğitimi, Ayet, Çocuk, İncil, Materyal
Religious Education, Verse, Child, Bible, Material

Kaynakça

 • Anonim, Mother Stories From Old Testament, Henry Altemus Company, Phieldelphia 2005.
 • Ay, Mehmet Emin, Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım?, Timaş Yay., İstanbul 2007.
 • Bilecik, Sümeyra, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. ve 5. Sınıf Ders Kitaplarındaki Ayet Çevirilerinin Öğrenci Algı Düzeylerine Göre İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi SBE. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2012.
 • Çankırlı, Ali, Çocuğun Manevi Eğitimi, Zafer Yay., İstanbul 2012.
 • Delval, Marie Helene, Reader’s Digest Bible for Children - Timeless Stories From Old and New Testaments, Joshua Morris Publishing, Newyork 1995.
 • Gander, Mary ve Gardiner, Henry, Çocuk ve Ergen Gelişimi, İmge Kitabevi, Ankara 2010.
 • Harrison, James, My Little Picture Bible, D&K Publishing, Newyork 2005.
 • Koç, Turan, Din Dili, İz Yay., İstanbul 1998.
 • Liman, Seda, İlköğretim 1. Kademe Ders Kitabı İllüstrasyonlarının Tasarım İlkelerine ve Öğrencilerin Algı Düzeyine Uygunluğu, Gazi Üniversitesi EBE. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2007.
 • Sherman, Henry ve Kent, Charles, The Children’s Bible, http://www.gutenberg.org/ebooks/23580. (Erişim Tarihi: 11.12.2012).
 • Tutu, Desmond, Children of God Storybook Bible, Zondervan Publishing, Michigan 2010.
 • Yapıcı, Şenay - Yapıcı, Mehmet, “Çocukta Bilişsel Gelişim”, Üniversite ve Toplum, C. 6, S. 1, ss. 41-50.
 • Yavuzer, Haluk, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2011.
 • Yılmaz, Ahmet, Çocuklara Meal ve Tefsir Hazırlamanın Gerekliliği ve Örnek Olarak Lokman Suresinin Meal ve Tefsiri, Ankara Üniversitesi SBE. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2007.
 • Yılmaz, Ayça, İlköğretim Okulları İlk Kademede Okutulan Ders Kitaplarının Resimlemeleri Yönünden Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi EBE. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir 2005.
 • İncil-Müjde /Çağdaş Türkçe Çevirisi, Kitabı Mukaddes Yay., İstanbul 2005.
 • http://www.bibleforchildren.org/languages/turkish/home.php.
 • http://www.biblegateway.com/.
 • http://www.jesusandkidz.com/.
 • http://kids.ochristian.com/.
 • http://www.readbibleonline.net/.
 • http://us-en.superbook.cbn.com/.

Detaylar

Sayı
Cilt: 14, Sayı: 1, Bahar 2014
Geliş Tarihi
24.02.2014
Kabul Tarihi
24.05.2014
Yayın Tarihi
31.05.2014
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Bilecik, Sümeyra. “Bir Din Eğitimi Materyali Olarak Çocuk İncilleri”. Marife 14/1. 31 Mayıs 2014. 9-30. https://doi.org/10.33420/marife.436278.
Özet Görüntüleme: 78
PDF İndirme: 42

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: