Araştırma Makalesi

Hadis Tasnîfinde Evâmir ve Nevâhî Literatürü

Evamir and Nevahi Literature in Classification of Hadith

Öz

Hadis edebiyatında farklı tasnîf türlerinin olduğu bilinmektedir. Ancak hadis edebiyatında, ayrı bir başlık altında değerlendirilmemiş bir tasnîf türü daha vardır. Bu tasnîf türü bize göre "evâmir" ve "nevâhî"dir. Çalışmamızda, hadis edebiyatında değinilmediğini düşündüğümüz "evâmir" ve "nevâhî" literatürü üzerinde duracağız. Bu bağlamda, bu literatürün ortaya çıkışı, literatürdeki eserler, eserlerin içerikleri ve metotları analiz edilecektir.
It is known that there are different types of classification in hadith literature. However, there is a type of classification that has not been evaluated under a separate heading in hadith literature. This paper discusses exactly this type of classification which are entitled "evamir" and "nevahi" which are not touched upon in hadith literature. In this context, the emergence of this literature and works within the literature and their contents and methods will be analyzed.

Anahtar Kelimeler

Hadis, Tasnîf, Hadis Edebiyatı, Evâmir, Nevâhî
Hadith, Classification, Hadith Literature, Evamir (Orders) And Nevahi (Bans)

Kaynakça

 • Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, nşr. Şuayb Arnavut, Adil Mürşid, Müessesetü’r-risâle, Beyrut 1995.
 • Akpınar, Cemil, “İbnü’s-Sika es-Sayrafî”, DİA, İstanbul 2000, XXI, 209-210.
 • Aydemir, Halis, “Metnin Anlaşılmasında Tebvîb ve Tasnîfin Rolü İbn Hibbân’ın et-Tekâsim ve’l-Enva’ Örneği”, X. Gerede Hadis Meclisi, (Basılmamış Bildiri Metni), İstanbul 2011.
 • Bereke, Abdüfettah Abdullah, “Hakîm et-Tirmizî”, DİA, İstanbul 1997, XV, 196-199.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail, es-Sahîh, nşr. Bedrettin Çetiner, Çağrı Yay. ve Dâru Sahnûn, İstanbul 1992.
 • Çakan, İ. Lütfi, Hadis Edebiyatı, MÜİFY, İstanbul 1985.
 • Dihlevî, Şâh Veliyyulllâh, Bustânu’l-muhaddisîn, çev. Ali Osman Koçkuzu, TDV Yay., Ankara 1997.
 • Ebû Dâvûd, el-Merâsîl, Müesessetü’r-risâle, Beyrut 1988.
 • Ebû Dâvûd, es-Sünen, nşr. Bedrettin Çetiner, Çağrı Yay., Dâru Sahnûn, İstanbul 1992.
 • Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV. Yay., Ankara 2000.
 • Hilâlî, Mevsûatü’l-menâhî’ş-şer’iyye fi’l-ehâdisi’ş-şerife, Dâru İbn Affan, Kahire, t.y.
 • İbn Hibbân, Sahîhu İbn Hibbân el-Müsnedü’s-sahîh ale’t-tekâsım ve’l-envâ’, nşr. Mehmet Ali Sönmez, Halis Aydemir, Dâru İbn Hazm, Beyrut 2012.
 • İbn Mâce, es-Sünen, nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Dâru ihyâi’l-kütübi’l-arabiyye, Kâhire ty.
 • Karapınar, Fikret, Muhaddis Sufilerin Hadis Usûlü ve Hadisleri Anlama Yöntemi (H. IV-V. / M. X.-XI. Asır), Selçuk Üniversitesi SBE. (Basılmamış Doktora Tezi), Konya 2006.
 • Kettânî, Hadis Literatürü, çev. Yusuf Özbek, İz yay., İstanbul 1994.
 • Meclisî, Muhammed Bâkır, Bihâru’l-envâri’l-câmia li-düreri ahbâri’l-eimmeti’l-ethâr, Beyrut 1983.
 • Münzirî, et-Tergîb ve’t-terhîb mine’l-hadîsi’ş-şerîf, el-Mektebetü’l-kayyime, Kahire ty.
 • Öz, Mustafa, “Meclisî, Muhammed Bâkır”, DİA, İstanbul 2010, XXVIII, 253-255.
 • Özçeltikçi, Ümmühan, İbn Hibbân’ın Karşıt Anlamlı Hadisleri Hadisin Bütünlüğü İlkesiyle Sahih’inde Değerlendirişi, Uludağ Üniversitesi SBE. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa 2006.
 • Pala, Ali İhsan, “İmam Şâfiî’nin Yasak Yorumu”, Uluslararası İmam Şâfiî Sempozyumu, Kent Yay., İstanbul 2012.
 • Sayrafî, İbnü’s-Sika, el-Evâmir ve’n-nevâhî, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1998.
 • Sönmez, Mehmet Ali, “İbn Hibbân”, DİA, İstanbul 1999, XX, 63-64.
 • Şâfiî, Muhammed b. İdrîs, er-Risâle, nşr. Ahmed Muhammed Şâkir, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut ty.
 • Şâfiî, Muhammed b. İdrîs, Cimâu’l-ilm, nşr. Ahmed Muhammed Şakir, Mektebetü İbn Teymiye, Kahire ty.
 • Şâfiî, Muhammed b. İdrîs, el-Ümm, Dâru’l-vefâ, Mansûre 2001.
 • Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, Dâru’l-harameyn, Kahire ty.
 • Tayyib, Es’ad Muhammed, en-Nevâhî fi’s-sahîhayn, Dâru İbn Hazm, Beyrut 1996.
 • Tirmizî, Hakîm, el-Menhiyyât, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut1986.
 • Tirmizî, Hakîm, Kitabu’l-Menhiyyât-Hadislerdeki Yasakların Sebep ve Hikmetlerine Dair, çev. Yavuz Köktaş, İstanbul 2008.
 • Zehebî, Şemsuddin, Mu’cemu’ş-şuyûhi’l-kebîr, nşr. Muhammed el-Habîb, Mektebetü’s-sıddîk, Tâif 1988.
 • Ziriklî, A’lâm, Daru’l-ilm li’l-melâyîn, Beyrut 2002.

Detaylar

Sayı
Cilt: 14, Sayı: 1, Bahar 2014
Geliş Tarihi
04.02.2014
Kabul Tarihi
18.05.2014
Yayın Tarihi
31.05.2014
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Hadis

Nasıl Atıf Yapılır

Engin, Sezai. “Hadis Tasnîfinde Evâmir Ve Nevâhî Literatürü”. Marife 14/1. 31 Mayıs 2014. 53-74. https://doi.org/10.33420/marife.436271.
Özet Görüntüleme: 70
PDF İndirme: 39

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: