Araştırma Makalesi

Karakter Eğitimi: Amerika Örneği

Character Education: the Case of America

Öz

Batı’da sanayi devrimi sonrası, toplumların yapısında hızlı bir değişim yaşanırken birçok kurum bundan olumsuz etkilenmiştir. Bu etkileri ortadan kaldırmak için çeşitli çabalar ortaya konulmuştur. Bu çabalardan birisi de okullarda uygulanmaya başlanan karakter eğitimi programlarıdır. On dokuzuncu yüzyılda karakter eğitimi, ABD’de ahlaki değerler, etik ve vatandaşlık eğitimi gibi konularda, özellikle okullarda uygulanan programlar bağlamında, kuşatıcı bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu makale, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Amerika’da ciddi anlamda tartışma konusu olan karakter eğitimi konusunu incelemektedir. Konuyu Amerikan tecrübesi üzerinden değerlendiren bu çalışmada amaç, modern dünyada değer öğretim yaklaşımlarından birisi olarak karakter eğitimini gerekli kılan nedenleri ve onun geleceğine yönelik tartışmaları teorik bir çerçevede incelemektir. Bu bağlamda konu, karakter eğitiminin tanımı ve amacı, karakter eğitiminin tarihi gelişimi, karakter eğitimini gerekli kılan nedenler ve ABD temelli olarak karakter eğitiminin geleceği şeklinde dört alt başlık altında incelenmiştir.
After the industrial revolution in the West, while a rapid change was lived in the lives of societies, many institutions were affected by this development negatively. In order to eliminate these effects, many attempts have been made. One of the efforts to eliminate these effects was the establishment of character education programs in educational curriculums. Character education was raised in the nineteenth century as an inclusive concept which promoted moral values, ethics and citizenship in educational contexts. This article examines character education which has been discussed seriously since the middle of the nineteenth century in the USA. Character education is elaborated under four subtitles such as the definition and aims of character education, the historical development of character education, the reasons for character education and the future of character education based on the experience of the USA.

Anahtar Kelimeler

Ahlak, Değerler, Karakter, Ahlak Eğitimi, Karakter Eğitimi
Morality, Values, Character, Moral Education, Character Education

Kaynakça

 • A Brief History of Character Education in America, http://www.waarden.org/studie/concepten/ history.html#top (21.04.2014).
 • Arthur, James, “The Re-emergence of Character Education in British Education Policy”, British Journal of Educational Studies, vol. 53, no. 3, 2005, 239-254.
 • Arthur, James, Education With Character: The Moral Economy of Schooling, New York: Routledge&Falmer, 2003.
 • Aydın, Mehmet Zeki, Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi, DEM Yay., İstanbul 2005.
 • Baymur, Feriha, Genel Psikoloji, İnkılap Yay., İstanbul 1972.
 • Berkovitz, Marvin W.- Battistich, Victor A.-Bier, Melinda C., “What Works in Character Education: What is Known and What Needs To Be Known”, Handbook of Moral and Character Education, ed. Larry P. Nucci Darcia Narvaez, New York: Routledge, 2008, 414-431.
 • Berkovitz, Marvin W.- Bier, Melinda C., What Works in Character Education: A Research-Driven Guide for Educators, Character Education Partnership, 2005.
 • Berkowitz, Marvin W., “The Science of Character Education”, Bringing in a New Era in Character Education, ed. William Damon, California: Hoover Institution Press, 2002, 43-63.
 • Berkowitz, Marvin W.-Grych, John H., “Early Character Development and Education”, Early Education & Development, vol. 11, no. 1, January 2000, 55-72.
 • Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 2003.
 • Butkus, R. A., “Character Development”, Encyclopedia of Religious Education, ed. Iris V. Cully and Kendig Brubaker Cully, San Francisco: Herper&Row, 1990, 106-108.
 • Butts, Jeffrey- Travis, Jeremy, The Rise and Fall of American Youth Violence: 1980 to 2000, Washington DC: Urban Instiutute Justice Policy Center, 2002.
 • Cevizci, Ahmet, Etiğe Giriş, Paradigma Yay., İstanbul 2002.
 • Character Education, http://www.freedomforum.org/publications/first/findingcommonground /B13.CharacterEd.pdf, (21.04.2014).
 • Cooper, Alexia-Smith, Erica L., Homicide Trends in the United States, 1980-2008, U.S. Department of Justice, November, 2011.
 • Cooper, Dan H.- Revais, William C., Changes in Emphasis on Educational Objectives for the Postwar Period as Viewed by School Superintendents, The Elementary School Journal, vol. 44, no: 9, 1944, 510-516.
 • Çağırıcı, Mustafa, Anahatlarıyla İslam Ahlakı, Ensar Yay., İstanbul 2000.
 • Dolan, Jay P., The Irish Americans: A History, New York: Bloomsbury, 2008.
 • Dimerman, Sara, Character is The Key: How to Unlock The Best in Our Cihildren and Ourselves, Canada: John Wiley&Sons, 2009.
 • Ekşi, Halil-Katılmış, Ahmet, Karakter Eğitimi El Kitabı, Nobel Yay., İstanbul 2011.
 • Ekşi, Halil, “Temel İnsani Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları”, Değerler Eğitimi Dergisi, C. 1, S. 1, yıl. 2003, 79-95.
 • Feist, Jess - Feist, Gregory J., Theories of Personality, New York: McGraw-Hill, Fifth Edition, 2002.
 • Felsefe Sözlüğü, haz. A. Güçlü-E. Uzun-S. Uzun-Ü. Hüsrev Yolsal, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2003.
 • Field, Sherry L., “Historical Perspective on Character Education”, The Educational Forum, vol. 60, winter 1996, 118-123.
 • Frankena, William, Etik, çev. Azmi Aydın, İmge Kitabevi, Ankara 2007.
 • Gale Encyclopedia of Education, “Moral Education”, http://www.answers.com/topic/moral-education (21.04.2014).
 • Gretchen M., Wilhelm- Firmin, Michael W., Character Education, Christian Education Perspectives, Journal of Reserach on Christian Education, vol. 17, no. 2, 182-198.
 • Güçlü, Nezahat - Bayrakçı, Mustafa, “Amerikan Eğitim Sistemi ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 2, yıl. 2004, 51-64.
 • Howard, Robert W.- Berkowitz, Marvin W. - Schaeffer, Esther F., “Politics of Character Education”, Educational Policy, vol. 18, no. 1, January and March 2004, 188-215.
 • Köylü, Mustafa, Küresel Ahlak Eğitimi, DEM Yay., İstanbul 2006.
 • Kupperman, Joel J., Character, New York: Oxford University Press, 1991.
 • Leming, James S., “Research and Practise in Character Education: A Historical Perspective”, The Construction of Children’s Character, ed. Alex Molnar, Chicago: NSSE, 1997, 31-44.
 • Lickona, Thomas, “Educating for Character: A Comprehensive Approach”, The Construction of Children’s Character, ed. Alex Molnar, Chicago: NSSE, 1997, 45-62.
 • Lickona, Thomas, “Eleven Principles of Effective Character Education”, Journal of Moral Education, vol. 25, no. 1, 1996, 93-100.
 • Lickona, Thomas, “The Return of Character Education”, Educational Leadership, vol. 51, no. 3, 1993, 6-11.
 • Lickona, Thomas, Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, New York 1992.
 • Lies, Jim- Cotton, Kendall- Mariano, Jennifer Menon, “The Community Contribution to Moral Development and Character”, Handbook of Moral and Character Education ed. Larry P. Nucci, Darcia Narvaez, New York: Routledge, 2008, 520-536.
 • Lockwood, Alan L., The Case for Character Education: A Developmental Approach, New York: Teacher College Press, 2009.
 • Maclntyre, Alasdair, Ethik’in Kısa Tarihi, çev. Hakkı Hünler, Paradigma Yay., İstanbul 2001.
 • Narvaez, Darcia, “Human Flourishing and Moral Development: Cognitive and Neurobiological Perspectives of Virtue Development”, Handbook of Moral and Character Education, ed. Larry P. Nucci Darcia Narvaez, New York: Routledge, 2008, 310-327.
 • National Marriage and Divorce Rate Trends, http://www.cdc.gov/nchs/nvss/marriage_ divorce_tables.htm (22.07.2013).
 • O’Connell, Erin B., Positive Behavior Support As Character Education: A Non-Experimental, Explanatory, Cross-Sectional Study, A Dissertation Submitted in Partial Fufillment of the Requirements of the Degree of Doctor of Education, New Jersey: Seton Hall University, 2012.
 • Özgüven, İbrahim Ethem, Ailede İletişim ve Yaşam, PDREM Yay., Ankara, 2001.
 • Pamuk, Akif, “Karakter Eğitimi Programları ve Eleştirisi” DEM Dergisi, yıl. 1, S. 1, 42-47.
 • Prestwich, Dorothy L., “Character Education in America’s Schools”, The School Community Journal, http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ794833.pdf (11.07.2012).
 • Ryan, Kevin- Bohlin, Karen E., Building Character in Schools, San Francisco: Jossey-Bass, 1999.
 • Salahuddin, Patricia Zahirah, Character Education in a Muslim School: A Case Study of A Comprehensive Muslim School’s Curricula, A Dissertation Submitted in partial Fufillment of the Requirements of the Degree of Doctor of Education in Curriculum and Instruction, Florida: Florida International University, 2011.
 • Social and Character Development Research Consortium. Efficacy of Schoolwide Programs to Promote Social and Character Development and Reduce Problem Behavior in Elementary School Children, Washington DC: National Center for Education Research, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, 2010.
 • Sojourner, Russel J., The Rebirth and Retooling of Character Education in America, Character Education Partnership, 2012, http://www.character.org/wp-content/uploads/Character-Education.pdf, (21.04.2014).
 • Tiffany Gray, “Character Education in Schools”, ESSAI, vol. 7, no. 1, 2009, 56-61.
 • Timurturkan, Meral, “Aile Birliğinin Bozulması: Boşanma ve Yeniden Evlenme”, Değişen Toplumda Değişen Aile, ed. Nurşen Adak, Siyasal Kitabevi, Ankara 2012, 201-219.
 • Turan, İbrahim, “Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Korunma Yolları”, Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, Ensar Yay., İstanbul, 2010, 607-622.
 • Ulaş, Sarp Erk, Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 2002.
 • Uysal, Ferhat, Karakter Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi, Yeditepe Üniversitesi SBE, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2008.
 • Whitehead, Barbara Dafoe, “Dan Quayle Was Right”, The Atlantic, vol. 271, no. 4, 1993, 47-84.
 • Wynne, Edward A., “For-Character Education”, The Construction of Children’s Character, Ed. Alex Molnar, Chicago: NSSE, 1997, 63-76.
 • Yaran, Cafer Sadık, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, DEM Yay., İstanbul 2011.

Detaylar

Sayı
Cilt: 14, Sayı: 1, Bahar 2014
Geliş Tarihi
26.01.2014
Kabul Tarihi
24.05.2014
Yayın Tarihi
31.05.2014
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, İbrahim. “Karakter Eğitimi: Amerika Örneği”. Marife 14/1. 31 Mayıs 2014. 75-92. https://doi.org/10.33420/marife.436275.
Özet Görüntüleme: 281
PDF İndirme: 82

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: