Araştırma Makalesi

Hicrî İlk Üç Asırda "Şefaat" ile İlgili Âyetlerin Tefsiri

Interpretation of Verses Related with Intercession in the First Three Centuries of the Hijri

Öz

Bu makalede, Kur’an’ın nüzul sürecinde inanç dünyasında önemli bir yer tutmuş ve tarih boyunca insanların manevi dünyalarında varlığını farklı şekillerde devam ettirmiş şefaat konusu, hicrî ilk üç asırdaki tefsirler çerçevesinde ele alınmaktadır. Çalışmamızda önce şefaat kavramının ilk dönemdeki lügavî ve ıstılahî anlamını açıkladık. Sonra Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve Cahiliye toplumunda şefaate nasıl bir anlam yüklendiğini belirttik. En sonunda, söz konusu kavramın geçtiği âyetlerin, hicri ilk üç asırda vahyin ilk muhatapları ve onların ilk nesilleri tarafından nasıl anlaşıldığını tespit ettik.
This article describes the matter of intercession, which has an important place in the faith and world of Muslim believers during the period of the revelation of Quran. In this study, we firstly try to indicate how meaning was ascribed to intercession in Judaism, Christianity, and the society of pre-Islamic period. Secondly, we determine the verses concerning intercession according to the revelation order of the verses and finally we try to explain how they have been considered in the first three centuries of Islam.

Anahtar Kelimeler

Şefaat, Hicri, İlk Üç Asır, Âyet, Tefsir
Intercession, Hijri, First Three Centuries, Verse, İnterpretation

Kaynakça

 • Alıcı, Mustafa, “Şefaat”, DİA, XXXVIII, İstanbul 2010.
 • Ateş, Süleyman, Kur’an Ansiklopedisi, Kur’an Bilimleri Araştırma Vakfı, İstanbul ty.
 • Ay, Mahmut, Kur’an’ın Tasavvufî Yorumu: İbn Acîbe’nin el-Bahru’l-Medîd Adlı Tefsiri, İnsan Yay., İstanbul 2011.
 • Cündioğlu, Dücane, Kur’an Çevirilerinin Dünyası, Kapı Yayınları, İstanbul 1999.
 • Cürcani, Ali b. Muhammed b. Ali Şerhu’l-mevakıf, İntişarat-ı şerif er-radi, Kum 1991,.
 • Ebû Zeyd, Nasr Hamid, İlâhî Hitabın Tabiatı: Metin Anlayışımız ve Kur’an İlimleri, çev. Mehmet Emin Maşalı, Kitâbiyât, Ankara 2001.
 • Dolabani, Hanna, Azizlerin Şefaati, çev. Gabriyel Akyüz, Kırklar Kilisesi, Mardin 1998.
 • el-Ahfeş, Ebu’l-Hasan Saîd b. Mes’ade, Meâni’l-Kur’an, Mektebetü’n-nehdati’l-Mısriyye, Kahire 1984.
 • Ferra, Ebû Zekeriya ed-Deylemi, Meâni’l-Kur’an, Âlemü’l-kütüb, Beyrut 1980.
 • Halil b. Ahmed, Ebû Abdurrahman, Kitabu’l-Ayn, Dâru ihyâi’t-turâsi’l-Arabî, Beyrut 2001.
 • el-Hüvvârî, Hûd b. Muhkem, Tefsiru Kitabillahi’l-Aziz li’l-Hüvvârî, Dâr’ul-garb’il-İslâmî, Beyrut 1990.
 • İbn Abbas, Ebu’l-Abbas el-Kureşi, Tefsîru İbn Abbas thk. Raşid Abdülmünim Recal, Beyrut 1991.
 • İbn Abbâd, Ebu’l-Kâsım İsmail, el-Muhit fi’l-lüga, thk. M. Hasan Ali Yasin, Âlemü’l-kütüb, Beyrut ty.
 • İbn Düreyd, Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan, Cemheretü’l-lüga, Dâru’l-ilmi li’l-melâyîn, Beyrut 1987.
 • İbn Hazm, ez-Zahiri, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-ehva ve’n-Nihal, Dârü’l-marife, Kahire 1899.
 • İbn Mes’ud, Ebu Abdirrahman el-Hüzeli, Tefsiru İbn Mes’ud, Müessesetü’l-Melik Faysal, Riyad 1985.
 • Kadı Abdülcebbar, İbn Ahmed el-Henedani, Şerh’ul-usuli’l-hamse, Kahire 1988.
 • Ma’mer b. Müsenna, Ebû Ubeyde et-Teymi, Mecâzü’l-Kur’an, Muhammed Sami Emin el-Hanci, Kahire 1954.
 • Mukatil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil, Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 2003.
 • Mücahid Ebu’l-Haccac, Tefsîru Mücahid, thk. Abdurrahman et-Tahir, el-Menşuratü’l-ilmiyye, Beyrut ty.
 • Özsoy, Ömer-Güler, İlhami, Konularına göre Kur’an: Sistematik Kur’an Fihristi, Fecr Yayınevi, Ankara 1997.
 • es-San’ânî, Ebû Bekir Abdürrezzak, Tefsîru’l-Kur’an, Riyâd 1989.
 • es-Süddi, Ebû Muhammed, Tefsirü’s-Süddi el-Kebir, Dârü’l-vefâ, Mansure 1993.
 • es-Sülemî, Ebû Mervân Abdülmelik b. Habîb, Tefsîru garibi’l-muvatta’, Mektebetü’l-ubeykan, Riyad 2001.
 • eş-Şeybani, Ebû Amr, Kitabu’l-Cîm, el-Hey’etü’l-âmme li şuûni’l-metâbii’l-emîriyye, Kahire 1983.
 • eş-Şâfiî, Ebû Abdillah Muhammed b. İdris, Tefsîru’l-İmam eş-Şâfiî, Fas 2002.
 • et-Taberi, Ebû Cafer, Câmiü’l-beyân an te’vili ayi’l-Kur’an, Dâru âlemi’l-kütüb, Riyad 2003.
 • et-Tehanevi, Muhammed b. A’la, Keşşafu Istılahati’l-Fünûn, el-Müessesetü’l-Mısriyyeti’l-amme, Kahire 1963.
 • Izutsu, Toshihiko, Kur’an’da Allah ve insan, çev. Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara 1975.
 • et-Tüsterî, Abdullah Sehl, Tefsiru’t-Tüsterî, Kütübi’ilmiyye, Beyrut 2002.
 • Yahya b. Sellâm, Tefsîru Yahya b. Sellâm, Dâru’l-kütübi’l-ilmiye, Beyrut 2004.
 • Yavuz, Yusuf Şevki, “Şefaat”, DİA, XXXVIII, İstanbul 2010.
 • Yıldırım, Suat, Kur’an’da Ulûhiyet, Kayıhan Yayınevi, İstanbul 1987.
 • Yüksel, Emrullah, “İslam’da Şefaat Yetkisi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 5, İstanbul 2002.
 • ez-Zehebî, Ebû Abdullah, Mizanü’l-İ’tidâl fî Nakdi’r-rical, Dârü’l-kütübi’l-ilmiye, Beyrut 1995.
 • ez-Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Dâru’l-kalem, Beyrut ty.

Detaylar

Sayı
Cilt: 14, Sayı: 1, Bahar 2014
Geliş Tarihi
11.03.2014
Kabul Tarihi
17.05.2014
Yayın Tarihi
31.05.2014
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, Muhammet. “Hicrî İlk Üç Asırda "Şefaat" Ile İlgili Âyetlerin Tefsiri”. Marife 14/1. 31 Mayıs 2014. 109-132. https://doi.org/10.33420/marife.436276.
Özet Görüntüleme: 80
PDF İndirme: 53

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: