Araştırma Makalesi

Öğretmen ve Velilerin İDKAB Dersinde Değerler ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri -Diyarbakır Örneği-

The Opinions of Teachers and Parents on Values and Values Education in Primary Religion and Ethics Course -Diyarbakir Sample-

Öz

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İDKAB) 4-8. sınıflar programında yer alan değerlerin, öğretmen ve veliler tarafından algılanan önemine ilişkin öğretmenler ile velilerin görüşlerini tespit etmek, bu görüşler arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırmada, öğretmen ve veli görüşlerine dayalı betimsel bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Diyarbakır ilinde görev yapan 164 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve 512 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğretmen ve veli anketleri kullanılmıştır. Anketler, İlköğretim 4-8. sınıflar programında yer alan değerlerin öğretmen ve veliler tarafından algılanan önemine ilişkin öğretmen ve velilerin görüşlerini ölçmeye yönelik yapılandırılmış anketlerdir. Araştırmada öğretmenlerin en önemli gördükleri değerlerin sırasıyla "dürüstlük", "adalet" ve "doğruluk" değeri olduğu, velilerin en önemli gördükleri üç değerin "dürüstlük", "adalet" ve "saygı" değeri olduğu görülmüştür. Araştırmada öğretmen ve velilerin en önemli gördükleri değerlerin örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is to investigate the opinions of teachers and parents on values education in religion and morals courses studied in 4th to 8th grade syllabi. Values affect human behavior directly or indirectly. The school is to show respect to the values of the society while having also interaction therewith. Thus, the present study, being a case study based on the perceptions of the teachers and parents, is conducted. The sample of the study consists of 164 religion and morals teachers and 512 parents in Diyarbakır. Teacher and parent questionnaires are utilized in data collection. The questionnaires aimed to measure the perceived importance of values in 4th to 8th grade syllabi of religion and morals course by teachers and parents. The results of the survey revealed that teachers perceive "honesty", "justice" and "correctness" as high ranking values whereas the parents perceive "honesty", "justice" and "respect" as foremost ones. In conclusion, the perceptions of teachers and parents are in congruence.

Anahtar Kelimeler

Değerler, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Değer Kazanımı, Din Eğitimi
Values, Primary Religion And Morals Syllabus, Values Acquisition, Religious Education

Kaynakça

 • Akbaş, Oktay, “Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi”, Değerler ve Eğitimi Uluslar Arası Sempozyumu 26-28 Kasım 2004, DEM Yayınları, ss. 673-696, İstanbul 2007.
 • Akbaş, Oktay, Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi SBE., Ankara 2004.
 • Arpacı, Mücahit. “Velilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrencilere Kazandırılmasını İstediği Değerler -Diyarbakır Örneği-”, II. Uluslararası Değerler Eğitimi Sempozyumu 16-18 Kasım 2012, İstanbul 2012.
 • Aydın, Mehmet Zeki-Gürler, Şeyma Akyol, Okulda Değerler Eğitimi Yöntemler -Etkinlikler Kaynaklar-, Nobel Yayıncılık, Ankara 2012.
 • Bacanlı, Hasan, Psikolojik Kavram Analizleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002.
 • Bilgin, Nuri, Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar, İstanbul 1995.
 • Bolay, Süleyman Hayri, “Aşkın Değerler Buhranı”, Değerler ve Eğitimi Uluslar Arası Sempozyumu 26-28 Kasım 2004, DEM Yayınları, ss. 55-69, İstanbul 2007.
 • Bolay, Süleyman Hayri, “Değerlerimiz ve Günlük Hayat”, Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, İstanbul 2007.
 • Coombs-Richardson, R. & Tolson H., “A comparison of Values Rankings for Selected American and Australian Teachers”, Journal of Research in International Education, 2005, ss. 263-277.
 • Doğanay, Ahmet, “Değerler Eğitimi”, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, ss. 225-226, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2011.
 • Erdem, Ali Rıza, “Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur:Değerler, Değerler Eğitimi Dergisi, Değerler Eğitimi Merkezi, 1, no. 4 (2003), ss. 55-72.
 • Esmer, Yılmaz, Devrim, Evrim, Statüko: Türkiye’de Sosyal, Siyasal, Ekonomik Değerler, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV), İstanbul 1999.
 • Güngör, Erol, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, Ötüken Yay., İstanbul 1996.
 • Güngör, Erol, Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar, Ötüken Yayınları, İstanbul 2000.
 • Hofstede, G., Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values, Newbury Park, Ca: Sage, 1980.
 • Hökelekli, Hayati-Gündüz, Turgay, “Üstün Yetenekli Çocukların Değer Yönelimleri ve Eğitimleri”, Değerler ve Eğitimi Uluslar Arası Sempozyumu 26-28 Kasım 2004, DEM Yayınları, ss. 371-396, İstanbul 2007.
 • Kılıç, Abdurrahman-Seven, Serdal, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Pegema Yayıncılık, Ankara 2002.
 • Köknel, Özcan, Çatışan Değerlerimiz: Aileden Topluma, Politikadan İnançlara, Sevgiden Aşka Kadar, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2007.
 • Kuçuradi, İonna, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2010.
 • Kuçuradi, İonna, Felsefi Açıdan Eğitim ve Türkiye'de Eğitim, Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul 1995.
 • MEB., İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara 2010.
 • Özensel, Ertan, “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer”, Değerler Eğitimi Dergisi, 1, no. 3 (2003), ss. 217-239.
 • Özgener, Şevki, Organizasyonlarda İş Ahlakının Kurumsallaşması, İstanbul 1998.
 • Raths, L.E. Harmin, M. and Simon S. B. Values and Teaching: Working with Values in the Classroom, Columbus, Charles E. Merill Company, Ohio, 1978.
 • Rokeach, Milton, The Nature of Human Values, Free Pres, New York, 1973.
 • Rokeach, Milton, The Nature of Human Values. Free Press., New York, 1973.
 • Sami, Şemseddin, Kâmüs-ı Türkî (Temel Türkçe Sözlük), İstanbul 1985.
 • Selçuk, Mualla, “Din Eğitimi Özgürleştiren Bir Süreç Olabilir mi?” İslamiyat, 1, no. 1 (1998), ss. 73-87.
 • Selçuk, Mualla, “Din Öğretiminin Kuramsal Temelleri: Zihin Gelişimi Açısından Bir Deneme” Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4 (1997), ss. 145-159.
 • Sezer, Özgen, “İlköğretim 1. Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerdeki Değerlerin İncelenmesi” II.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Ankara, 4-6 Ekim 2005, 2006.
 • TDK., Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Akşam Sanat Okulu Matbaası, Ankara 2005.
 • Tezcan, Mahmut, Eğitim Sosyolojisi,: Bilim Yayıncılık, Ankara 1997.
 • Veugelers, W. & Vedder P., “Values in Teaching”, Teachers and Teaching: Theory and Practice, no. 9 (2003), ss. 377-389.

Detaylar

Sayı
Cilt: 14, Sayı: 2, Yaz 2014
Geliş Tarihi
03.03.2014
Kabul Tarihi
22.06.2014
Yayın Tarihi
30.06.2014
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Arpacı, Mücahit. “Öğretmen Ve Velilerin İDKAB Dersinde Değerler Ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri -Diyarbakır Örneği-”. Marife 14/2, 107-121.. https://doi.org/10.33420/marife.436794
Özet Görüntüleme: 181
PDF İndirme: 61

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: