Araştırma Makalesi

13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla: Mevlana’nın Mânâ Toplumundan Çağdaş Topluma Sosyolojik Yansımalar

From 13th Centurty to 21th Century: the Sociological Reflections to the Contemporary Society From Mawlana’s Meaning Society

Öz

Mevlânâ Celâlüddîn Rûmî’nin, kitaplarında, toplumsal konulara özel bir önem verdiği görülmektedir. Bu çerçevede toplum ve topluluk gibi kavramlar, Mevlânâ’nın ele aldığı konular içinde önemli bir yer tutar. Ayrıca toplum kavramına yüklediği anlam, toplumsal bilince dair yaptığı izah, birey-toplum ilişkisinde birey ile toplumun sahip olduğu ağırlığa ilişkin yaptığı değerlendirme, birlik olmaya getirdiği yorum, toplumsal tabakalar için yaptığı tipoloji ve çözümleme, yöneticiler, yönetilenler ve alimler üzerine yaptığı işlevsel izah, çeşitli hususlara getirdiği sembolik yorumlar, dinin toplumsal boyutları ve dinin toplumla ilişkileri üzerine yaklaşımları vs., Mevlânâ’nın toplumsal konulara verdiği önemi göstermektedir. Bu çalışmada Mevlana’nın Mesnevî’sinde ele aldığı mânâ toplumundan çağdaş topluma sosyolojik yansımalar anlaşılmaya ve yorumlanmaya gayret edilmektedir.
It can be seen that Mawlana Jalaluddin Muhammad al-Balkhi al-Rumi, in his books, gives a special importance to social subjects and events. In this frame, the concepts such as society and community have a significant place in Mawlana’s social issues. Also, the meaning that Mawlana gives to the concept of society, his explanation about society’s conscience or collective consciousness, the interpretation that he makes about individual-society relationships, his approach to social integration and unity, his typology and analysis of social stratification, his functional explanations on governors, rulers, people being governed and scholars, his symbolic commentaries pertaining to different matters, his approaches on social aspects of religion, religion-society relations, and so forth show the importance that he gives on social dimensions of religion and, in this context, of religion-society relations are important. This study aims to understand and interpret the sociological reflections to the contemporary society from Mawlana’s meaning society in his Masnavi.

Anahtar Kelimeler

Mevlânâ Celalüddin Rumi, Sosyolojik Okuma, Toplum, Topluluk, Mânâ
Mawlana Jalaluddin Al-Rumi, Sociological Reading, Society, Community, Meaning

Kaynakça

 • Kur’ân-ı Kerîm.
 • Aktay, Yasin, “Mevlâna’ya Sosyolojik Bir Yaklaşım” (Mülakat), Bilgi Yolu Dergisi, 2005, 5/8, ss. 5-10.
 • Bilgiseven, A. Kurtkan, Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1985.
 • Bilgiseven, A. Kurtkan, Genel Sosyoloji, Divan Yay., İstanbul 1986.
 • Çelebi, Nilgün, Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Anı Yay., Ankara 2001.
 • Durkheim, Emile, Dinsel Yaşamın İlkel Biçimleri, çev. F. Aydın, Ataç Yay., İstanbul 2005.
 • Durkheim, Emile, Toplumsal İşbölümü, çev. Ö. Ozankaya, Cem Yay., İstanbul 2006.
 • Gölpınarlı, Abdülbâki, Mesnevî ve Şerhi, I-VI, MEGSB Yay., İstanbul 1985.
 • Karaismailoğlu, Adnan, Mevlânâ’nın Gözüyle İnsan ve Toplum, Akçağ Yay., Ankara 2011.
 • Kınalızâde Ali Efendi, Devlet ve Aile Ahlâkı, haz. A. Kahraman, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul ty.
 • Mevlânâ, Mevlânâ’nın Rubaileri, çev. M. N. Gençosman, MEGSB Yay., İstanbul 1988.
 • Mevlânâ, Fîhi Mâfih, çev. M. Ü. Anbarcıoğlu, MEGSB Yay., İstanbul 1990.
 • Mevlânâ, Mesnevî, çev. V. İzbudak, haz. Abdülabaki Gölpınarlı, I-VI, MEGSB Yay., İstanbul 1991.
 • Mevlânâ, Divân-ı Kebîr, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap ve Aka Yay., İstanbul 1957.
 • Okumuş, Ejder, “Mevlana’da Sosyolojik Okuma”, KHukA Kamu Hukuku Arşivi, 2006, yıl. 9, S: 2, ss. 63-70.
 • Okumuş, Ejder, “Mevlana'da Din-Toplum İlişkileri”, Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Şanlıurfa 26-28 Ekim 2007.
 • Özyurt, Cevat, “Durkheim Sosyolojisinde Ahlâkî Kontrol Sorunu”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2007, 5 (13), ss. 95-121.
 • Tekin, Mustafa, Mevlana Pergelinde Toplum, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yay., Konya 2005.

Detaylar

Sayı
Cilt: 14, Sayı: 2, Yaz 2014
Geliş Tarihi
16.03.2014
Kabul Tarihi
21.06.2014
Yayın Tarihi
30.06.2014
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Sosyolojisi

Nasıl Atıf Yapılır

Okumuş, Ejder. “13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla: Mevlana’nın Mânâ Toplumundan Çağdaş Topluma Sosyolojik Yansımalar”. Marife 14/2, 123-136.. https://doi.org/10.33420/marife.436791
Özet Görüntüleme: 138
PDF İndirme: 40

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: