Araştırma Makalesi

Ezelî Yazgı Algısının Kadîm Telakkîleri

Kaynakça

 • Abdulkadiroğlu, Abdullah, Beliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Ankara 1988.
 • Akkad, Abbas M., Kur’an Felsefesi, çev. A. Demirci, Nur Dağıtım, Ankara 1975.
 • Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1977.
 • Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, İstanbul 1996.
 • Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Ayraç Yayınları, Ankara 1999.
 • Bausani, Alessandro, “İslâm Öncesi İran Düşüncesi”, ed. M. M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi, İnsan Yay., İstanbul 1990.
 • Beydeba, Kelile ve Dimne, çev. Ö. Rıza Doğrul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985.
 • Bhagavad gıta- Hinduların Kutsal Kitabı, çev. K. Kaya, Dost Kitabevi, Ankara 2001.
 • Brockelman, Carl, “Kelile ve Dimne”, MEBİA, MEB. Yayınları, İstanbul ty.
 • Can, Şefik, Klâsik Yunan Mitolojisi, İnkılâp ve Aka Yayınları, İstanbul 1963.
 • Challaye, Felicien, Dinler Tarihi, çev. S. Tiryakioğlu, Varlık Yayınları, İstanbul 1994.
 • Dede Korkut Hikâyeleri, haz. Orhan Şaik Gökyay, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2006.
 • Demirci, Kürşat, Hinduizm’in Kutsal Metinleri Vedalar, İşaret Yay., İstanbul 1991.
 • Edib Ahmet b. Mahmut Yükneki, Atabetü’l-Hakayık, haz. R. Rahmeti Arat, TDV. Yayınları, Ankara 2006.
 • Enûma Eliş, haz. Alexander Heıdel, çev. İsmet Birkan, Ayraç Yayınları, Ankara 2010.
 • Epiktetos, Söylevler, çev. Birdal Akar, Şule Yayınları, İstanbul 2010.
 • Gardet, Louis-Anawati, M. M., Introduction a la Theologie Musulmane, Paris 1948.
 • Gündüz, Şinasi, “Sabiîlik”, Yaşayan Dünya Dinleri içinde, DİB. Yay., Ankara 2007.
 • Gürsoy-Naskali, Emine, Altay Destanı Maaday Kara, YKY., İstanbul 1999.
 • İnan, Abdulkadir, Manas Destanı, MEB. Yayınları, İstanbul 1992.
 • İnan, Abdulkadir, Eski Türk Dini Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1976.
 • Kafesoğlu, İbrahim, Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1980.
 • Kaya, Korhan, Buddhistlerin Kutsal Kitapları, İmge Yayınları, Ankara 1999.
 • Knot, Kim, Hinduizm’in ABC’si, çev. Medet Yolal, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2000.
 • Konfüçyüs, Konuşmalar, çev. Muhaddere Özerdim, MEB. Yayınları, İstanbul 1990.
 • Konfüçyüs’un Öğretileri, çev. Ali Manav, Sümer Kitabevi, İstanbul 1998.
 • Korkmaz, Mehmet, Zerdüşt Dini-İran Mitolojisi, Alter Yayınları, Ankara 2010.
 • Lao-Tzu, Tao-Te-King, çev. İ. Taşpınar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 1999.
 • Ocak, Ahmet Yaşar, Bektaşi Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, Enderun Kitabevi, İstanbul 1982.
 • Oğuz Destanı, haz. A. Zeki Velidi Togan, Enderun Kitabevi, İstanbul 1982.
 • Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, TTK. Yayınları, Ankara 1995.
 • Plotinus, Dokuzluklar V- Enneades, çev. Z. Özcan, Birleşik Yayınları, Ankara 2011.
 • Potapov, L. P., Altay Şamanizmi, çev. M. Ergun, Kömen Yayınları, Konya 2012.
 • Rasonyl, Laiszlo, Tarihte Türklük, Kültür Araştırmaları Enstitüsü Yay., Ankara 1988.
 • Rosenthal, M-Yudin, P., Felsefe Sözlüğü, çev. A. Çalışlar, Sosyal Yay., İstanbul 1997.
 • Roux, Jean-Paul, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, çev. A. Kazancıgil, İşaret Yayınları, İstanbul 1994.
 • Sarıkçıoğlu, Ekrem, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Bayrak Yayınları, İstanbul 1983.
 • Schimmel, Annemarie, Dinler Tarihine Giriş, AÜİF. Yayınları, Ankara 1995.
 • Schmiede, H. Achmed, Kitab-ı Dedem Korkut, TDV. Yayınları, Ankara 2000.
 • Schmökell, Hartmut, “Sümer Dini”, çev. M. T. Özdemir, Ankara Üni. İlahiyat Fak. Der., C. XXI, Ankara 1976.
 • Homeros, İlyada, çev. A. Erhat-A. Kadir, Can Yayınları, İstanbul 1993.
 • Homeros, Odysseia, çev. A. Erhat-A. Kadir, Can Yayınları, İstanbul 1992.
 • Taraporevala, Irach J. İ., Zerdüşt Dini-Zerdüşt’un Gothaları Üç Unutulmuş Din: Mitraizm, Maniheizm, Mazdakizm, çev. N. Domer, Avesta Yayınları, İstanbul 2002.
 • Tığlı, Asiye, Zerdüşt-Hayatı ve Öğretisi, Beyan Yayınları, İstanbul 2004.
 • Toynbee, Arnold-İkeda, Daisaku, Yaşamı Seçin, çev. U. Arık, Ankara Üni. Yay., Ankara 1992.
 • Tripitaka, çev. Korhan Kaya, İmge Yayınları, Ankara 1999.
 • Upanışadlar-Tanrının Soluğu, drl. M. Ali Işım, Dergâh Yayınları, İstanbul 1976.
 • Uraz, Murat, Türk Mitolojisi, Düşünen Adam Yayınları, İstanbul 1994.
 • Yitik, Ali İhsan, “Budizm”, ‘Yaşayan Dünya Dinleri’ içinde, DİB. Yay., Ankara 2007.
 • Yitik, Ali İhsan, “Hinduizm”, ‘Yaşayan Dünya Dinleri’ içinde, DİB. Yay., Ankara 2007.
 • Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig, çev. R. Rahmeti Arat, TTK. Yayınları, Ankara 1986.
 • Zerdüşt, Ahura Mazda, haz. H. Hacaloğlu, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1995.

Detaylar

Sayı
Cilt: 14, Sayı: 2, Yaz 2014
Geliş Tarihi
21.03.2014
Kabul Tarihi
16.06.2014
Yayın Tarihi
30.06.2014
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Okumuş, Namık Kemal. “Ezelî Yazgı Algısının Kadîm Telakkîleri”. Marife 14/2, 173-191.. https://doi.org/10.33420/marife.436787
Özet Görüntüleme: 83
PDF İndirme: 52

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: