Araştırma Makalesi

Kur’an’da Cennet Hayatının Süreklilik ve Güzellik Kaynağı Olarak Su

Water as the Source of Beauty and Sustenance of Life in al-Jannah as Stated in the Quran

Öz

İlahi dinlerde, dünyada iyilik üzere yaşayanların ödüllendirilecekleri hayat ahiret, mekânı ise cennettir. Allah, kullarının geleceğini güven altına alma, daima mutlu ve refah içerisinde yaşama eğilimlerini, birçok isim ve özelliklerine yer verdiği cennetlerle karşılamaktadır. Kur’ân’ın, su kaynakları kıt ve ona erişimin zor olduğu bir coğrafyada yaşayan ilk ve çağdaş muhataplarını, su aracılığıyla iman etmeye ikna ve cennete cezbetmesinin tesbiti önem arz etmektedir. Bu sebeple çalışma, insanın sonsuz hayatta ebedi huzura erme arzusuna cevap teşkil edebilecek cennet hayatının su ile alakasını tesbit etmeyi hedeflemektir. Çalışma, cennetin isimleri, onu cazip kılan suların nevileri, kaynakları, vasıfları ve kapları konularıyla sınırlıdır. Bu temel konular, Kur’ân-ı Kerim’in müteşabih ayetleri, ayetlerdeki mücmellikleri gideren hadisleri ve klasik tefsirlerin ve lügatlerin verileriyle incelenecektir. Zikredilen bilgilerin hangi amaçla Kur’ân-ı Kerîm’de yer aldığının cevabı bulunmaya çalışılacaktır. Ancak manevi müteşabih kapsamındaki ahiret hayatına dair bu bilgilerin, görünen âleme kıyasla kavranabildiğini ve hakikatinin, aklı aşan özel-liklerde olduğunu unutmamak gerekmektedir.
In divine religions, Jannah, or the heaven, is the place in the afterlife in which people who have led their lives in a good cause will be rewarded. Allah fulfills his servants’ desire to secure an eternally happy and prosperous life, in the numerous Jannahs which have been named and described with their characteristics. It is important to remark Allah’s persuasion and captivation of, using the promise of water, the people who lived in a zone where spring water was hard to find and other contemporaneous addressees who were desperate for water. Therefore the study aims to ascertain and identify the connection between water and life in Jannah where the human lust for eternal existence and prosperity is satisfied. Examined within the scope of this study are the names of Jannah, the types, sources and qualities of water in Jannah as well as the items similar to pots or containers used to carry it. The primary subjects are examined under the light and with the data from the related verses of the Quran, the Hadith for clarification, the classical Tafseer books and wordbooks. The reasons will be sought as for what purpose a particular piece of information regarding the subject was given in the Quran. It is, however, essential to realize that such information regarding the spiritual afterlife can be comprehended via comparison with the material world; while the absolute truth is in fact beyond human comprehension.

Anahtar Kelimeler

Kur’ân, Cennet, Kaynak, Su, Hayat
Quran, Paradise, Source, Water, Live

Kaynakça

 • Abdül-Bâki, Muhammed Fuâd, el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’ân-i’l-Kerim, Dâru’d-Da’ve, İstanbul 1986.
 • Âlûsi, Şihâbuddin Mahmûd, Rûhu’l-Meâni, Dâru İhyâi Türasi’l-Arabi, Beyrut t.y.
 • Beğavi, el-Huseyn b Mes’ûd, Meâlimü’t-tenzîl, haz. Muhammed Abdullah en-Nemir v.dğr. Dâru’t-Tayyibe, Riyâd 1409.
 • Buhâri, Sıddîk b Hasen el-Kınvecî, el-Fethu ve’l-Beyân fi Mekâsidı’l-Kur’ân, Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut 1412/1992.
 • Cebeci, Lütfullah, “Selsebîl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 2009, XXXVI, 447-48.
 • Cevziyye, İbnü’l-Kayyim, Hâdi’l-Ervâh ilâ Bilâdi’l-Efrâh, Mektebetü Nehdatü Mısr, Tanta t.y.
 • Ebû Âsım, Seyyid, Fethu’l-Mennân Şerhu Müsnedi’l-Câmi’, Şerh ve thk. Dâru’l-Beşâir, Beyrut 1419/1999.
 • Ertürk, Mustafa, “Havz-ı Kevser”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1997, XVI, 546-49.
 • Ferâhidi, Halil b Ahmed, Kitabu’l-Ayn, haz. Abdulhamid el-Hemdâvi, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1424/2003.
 • Ferrâ, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b Ziyâd, Meâni’l-Kur’ân, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut 1403/1983.
 • İbn Âşûr, Muhammed Tâhir, Tefsiru’t-tahrir ve’t-tenvîr, Dirâsetu’t-Tûnisiyye li’n-neşr, Tunus 1984.
 • İbn Âşûr, Muhammed Tâhir, Ebu’l-Fidâ İsmail b Ömer, Ehvâlü Yevmi’l-Kıyâme, haz, Yusuf Ali, el-Yemâme, Dimeşk 1420/2000.
 • İbn Âşûr, Muhammed Tâhir, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesir, haz. Muhammed Ali es-Sâbûnî, el-Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut 1430/2009.
 • İbn Âşûr, Muhammed Tâhir, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm, haz. Muhammed es-Selâme, Dâru Tayyibe, Riyad 1418.
 • İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, haz. Abdullah Aliyyu’l-Kebir v.dğr. Dâru’l-Meârif Kâhire, ty, .
 • Kara, Ömer, Kur’an’da Metafizik Bir Âlem, Cennet, Rağbet Yay., İstanbul 2002.
 • Kurtubî, Ahmed b Ebu Bekr, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, haz. Abdulmuhsin et-Türki, Müessesetu’r-Risâle, yy, 1426/2006.
 • Kutub, Seyyid, fî Zılâli’l-Kur’ân, Dâru’ş-Şurûk, Kâhire 2003.
 • Râgıb el-İsfehâni, el-Müfredât fi Garibi’l-Kur’ân, Dâru Kahraman, İstanbul 1986.
 • Râzî, Fahreddin, Mefâtîhu’l-gayb, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1401/1981.
 • Sâlih, Behcet Abdülvâhid, el-İ’râbü’l-Mufassal, li Kitâbillâhi’l-Mürattel, Dâru’l-Fikr, Ammân, 1414/1993.
 • Suyuti Celalüddin, ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsir-i bi’l-Me’sûr, haz. Abdulmuhsin et-Türki, Merkezu Hicr, Kahire 2003.
 • Şevkânî, Ali b Muhammed, Fethu’l-Kadîr, haz. Abdurrahmân Umeyra, Dâru’l-Vefâ, ty.
 • Taberi, Ebû Cafer Muhammed, Câmiu’l-Beyân an Te’vil-i Âyi’l-Kur’ân, haz. Abdullah et-Türkî, Merkezü’l-Buhûsi ve’d-Dirasâti’l-Arabiyyeti’l-İslâmiyye, Kâhire 2001.
 • Topaloğlu, Bekir – Şahin, M. Süreyya, “Cennet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1993, VII, 374-76.
 • Uludağ, Süleyman, “Sidretü’l-Müntehâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 2009, II, 151.
 • Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul t.y.
 • Zebîdi, Muhammed Murteza, Tâcü’l-Arûs, haz. Abdussettâr Ahmed, et-Türasü’l-Arabî, Kuveyt 1965.
 • Zeccâc, Ebû İshâk İbrahim b. es-Serî, Meâni’l-Kur’ân ve i’râbüh, haz. Abduh Şelebî, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut 1408/1988.
 • Zemahşerî, Cârullah Mahmûd b Ömer, Esâsü’l-Belâğa, haz. Muhammed Bâsil, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1419/1998.

Detaylar

Sayı
Cilt: 14, Sayı: 3, Kış 2014
Geliş Tarihi
13.10.2014
Kabul Tarihi
18.12.2014
Yayın Tarihi
31.12.2014
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Günay, İlhami. “Kur’an’da Cennet Hayatının Süreklilik Ve Güzellik Kaynağı Olarak Su”. Marife 14/3, 105-126.. https://doi.org/10.33420/marife.436570
Özet Görüntüleme: 75
PDF İndirme: 50

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: