Araştırma Makalesi

Eğitimcilik Yönüyle Ebu Hanife

As an Educator Abu al-Hanifa

Öz

İnsanlık tarihi ile eş zamanlı kavramlar olan öğrenme ve öğretme konusunda, tarih boyunca sayısız görüş, düşünce, teori ve uygulama ortaya konmuştur. İslam Dünyasında da, bu alanda oldukça zengin ve dikkate alınması gereken tecrübeler mevcuttur. Din Eğitimi alanında geçmişte önemli çalışmalar ortaya koymuş âlimlerin tecrübelerinden faydalanmak, günümüz Din Eğitimcilerine farklı açılımlar kazandırabilir. Daha çok fıkıhçılığı ile tanınmış olmasına rağmen, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin bu alandaki başarılı uygulamaları, geçmişteki tecrübelerin en dikkat çekici olanları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Ebu Hanife’nin, iyi bir eğitimci olmasını sağlayan etkenler, aldığı eğitim ve Din Eğitimi alanında ortaya koyduğu metot ve uygulamalar, ana hatlarıyla incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda Ebu Hanife’nin, Din Eğitimi alanında dikkatle incelemesi gereken önemli çalışmalar ortaya koyduğu görülmüştür. Sahip olduğu yetenek ve özelliklerle birlikte, ders ortamı, ders tekniği, öğrenciye bakışı, öğrenciye yaklaşımı gibi pek çok konudaki uygulamalarının, eğitim uzmanlarının ve öğretmen yetiştiren kurumların dikkatle incelemeleri gereken veriler ve değerler içerdiği görülmüştür.
As an Educator Abu al-Hanifa Throughout history, numerous opinions, thoughts, theories and practices have been put forward in relation to the learning and teaching that are concepts as old as the history of mankind. The Islamic world has also seen outstanding experiences that need to be taken into consideration in this respect. Benefiting from the experiences of the scholars who carried out significant studies in the field of Religious Education may serve many perspectives for the contemporary Religious Educators. Known better for his Islamic studies, the remarkable achievements by al-Imam Abu al-Hanifa are definitely among the most outstanding experiences in this field. In this study, the factors enabling Abu al-Hanifa to be a good educator, the education he received and the methodology and practices he put forward in the field of the Religious Education have been studied. The studies have shown that Abu al-Hanifa put forward outstanding studies that need utmost attention in the field of the Religious Education. It has been observed that his practices in such issues as the learning environment, teaching techniques, his view of students and his approach to students as well as his abilities and characteristics include data and values that need to be taken into consideration by the education experts and educators’ training institutions.

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Din Eğitimi, Eğitimci, Ebu Hanife, Öğretim Metodu
Education, Religious Education, Educator, Abu Al-Hanifa, Methodology

Kaynakça

 • el-Bezzâzî, Hafizüddîn Muhammed bin Muhammed bin Şihâb el-Kerderî, Menâkıbü’l-İmâmi’l-A’zam, Beyrut, 1981.
 • Ebu Zehre, Muhammed, Ebû Hanîfe, Kahire, 1991.
 • el-Meys, Halil Muhyiddîn, Şerhu Müsnedi Ebû Hanife, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1983.
 • Hatîb el- Bağdâdî, Ebû Bekr el-Hâtib Ahmed b. Alî b. Sâbit, Târîhu Bağdâd ev Medîneti’s-Selâm, thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut, 1422/2001.
 • İbn. Hacer el-Heytemî, Şihâbü’d-Dîn Ahmed, el-Hayrâtü’l-Hisân fî Menâkıbi’l-İmâmi’l-A’zam Ebî Hanîfe en-Nu’mân, Kahire, 1304.
 • el-Mekkî, Muvaffak b. Ahmed, Menakibu Ebî Hanife, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut, 1981.
 • Öztürk, Abdülvahap, İmam-ı Azâm Ebû Hanife ve Eserleri, Şamil yay. İstanbul, 2010.
 • Saymerî, Kadı Ebu Abdillâh Hüseyin b. Alî, Ahbâru Ebî Hanîfe ve Ashâbihî, Âlemü’l-Kütüb, 1405/1985.
 • Suyûtî, Celalüddin Abdurrahman, Tebyîzü’s-Sahîfe fî Menâkibi Ebî Hanîfe, Haleb, 1428/2007.
 • Şık’a, Mustafa, el-İmâmü’l-A’zam Ebu Hanifet’in-Nu’mân, Dâru’l-Kütüb’il-Mısrıyye, 1411/1991.
 • Ünal, İsmail Hakkı, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebi’nin Hadis Metodu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1994.
 • Zehebî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman, Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ, thk. trc. ve tlk. Şuayb el-Arnavûd, Beyrut, 1402/1982.
 • Zehebî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman, Menâkıbü’l-İmam Ebî Hanife ve Saâhibeyhi Ebî Yûsuf ve Muhammed b. El-Hasen, thk. Muhammed Zâhid el-Kevserî – Ebü’l-Vefâ el-Afğânî, Beyrut, 1419.
 • Zirklî, Hayruddîn, el-A’lâm Kâmûsu Terâcim li Eşheri’r-Ricâl ve’n-Nisâi mine’l-Arabi ve’l-Musta’ribîn, Beyrut, 2002.

Detaylar

Sayı
Cilt: 14, Sayı: 3, Kış 2014
Geliş Tarihi
25.08.2014
Kabul Tarihi
19.12.2014
Yayın Tarihi
31.12.2014
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Mert, Musa. “Eğitimcilik Yönüyle Ebu Hanife”. Marife 14/3. 31 Aralık 2014. 159-174. https://doi.org/10.33420/marife.436576.
Özet Görüntüleme: 96
PDF İndirme: 23

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: