Araştırma Makalesi

Müşkil Ayetler Bağlamında Zekeriya-Yahya Kıssası

The Zakariyah-Yahya Story in the Context of Inconsistent Verses

Öz

Kur’an kıssalarından biri olan Zekeriya-Yahya kıssası Âli İmran suresi 3/37-42, Meryem suresi 19/1-11 ve Enbiya suresi 21/89-90. ayetlerde geçmektedir. Hz. Zekeriya’nın kendisine bir veli/çocuk vermesi için Rabbine yakarışının anlatıldığı bu kıssanın makbul bir duada gözetilmesi gereken hususlara ve duanın adabına dair önemli mesajlar içerdiği görülmektedir. Bu çalışmada Zekeriya-Yahya kıssasına hâkim olan ana temalar tespit edilecek ve kıssada işkâle sebep olup müfessirlerin tartıştıkları sorulara/sorunlara cevaplar aranacaktır.
The story of Zakariyah-Yahya, which is one of the fables of Quran, is passed in the Surah Ali Imran (3/37-42), in the Surah Maryam (19/1-11) and in the Surah Al-Anbiya. It’s explained the appeal of Zakariyah to his god for endowing him with a child in that story. This fable has consisted of significant messages about the procedure of prayer and the points that has been observed. In this article, we will try to fix the main themes, which are dominant the story, and to find answers for problems, that interpreters has discussed in this fable.

Anahtar Kelimeler

Zekeriya, Yahya, Kıssa, İşkâl, Çocuk
Zakariyah, Yahya, Story, İsqal, Child

Kaynakça

 • Alusi, Ebü’l-Fazl Şihabüddin, Ruhu’l-Meâni fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim ve’s-Seb’i’l-Mesânî, Daru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut ty.
 • Begavi, Ebû Muhammed Hüseyin b. Mesud, Mealimü’t-tenzil, thk. Hâlid Abdurrahman Ak, Dârü’l-Ma’rife, Beyrut 1992.
 • Bikai, Ebü’l-Hasan Burhaneddin, Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ay ve’s-süver, Darü’l-Kütübi’l-İslami, Kahire ty.
 • Buhari, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, el-Câmiü’s-sahih, Dârü’t-tıbâati’l-âmire, İstanbul 1315.
 • Bursevi, İsmail Hakkı, Ruhü’l-beyân fi tefsiri’l-Kur’an, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul 1915.
 • Dani, EbûAmr Osman b. Saîd, et-Teysirfi’l-kıraati’s-seb’a, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1996.
 • Dimyati, Ahmed b. Muhammed el-Benna, İthafu fuzalai’l-beşer bi’l-kıraati’l-erbaate aşer, thk. Abdürrahim et-Tarhuni, Darü’l-Hadis, Kahire 2009.
 • Ebu Hayyan, Muhammed b. Yusuf, el-Bahru’l-Muhit, drs. ve thk. Adil Ahmed Abdülmevcud, Ali Muhammed Muavvid, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1993.
 • Ebüssuud Efendi, İrşadü’l-akli’s-selim ila mezaya’l-Kur’ani’l-Kerim, thk. Abdülkadir Ahmed Ata, Mektebetü’r-Riyadü’l-Hadise, Riyad ty.
 • Ferra, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyad, Meani’l-Kur’ân, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut 1983.
 • Gökkır, Bilal, Meryem Suresi Tefsiri Metin ve Yorum İncelemesi, Fecr Yay. Ankara 2009.
 • Hazin, Alauddin Ali b. Muhammed b. İbrahim el-Bağdadi, Lübabü’t-Te’vil fi Meâni’t-Tenzil, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2010.
 • İbn Aşur, Muhammed Tahir, et-Tahrir ve’t-tenvir, Daru’t-Tunusiyye, Tunus 1984.
 • İbn Atiyye, Ebu Muhammed Abdülhak, el-Muharrerü’l-veciz fi tefsiri’l-Kitabi’l-Aziz, thk. Abdullah b. İbrahim el-Ensari vd. MatbuatüVizaratü’l-Evkaf ve’ş-Şüûnü’d-Diniyye, Katar 2007.
 • İbn Cevzi, Ebu’l-Ferac, Zâdü’l-mesir fi İlmi’t-Tefsir, el-Mektebü’l-İslami, Beyrut 1983.
 • İbn Cezeri, Ebü’l-Hayr Şemseddin Muhammed b. Muhammed, en-Neşrfi’l-kıraati’l-aşr, thk. Ali Muhammed Dabba’, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut ty.
 • İbn Kesir, Ebü’l-Fida İmadüddin İsmail b. Ömer, Tefsirü’l-Kur’âni’l-Azim, Dâru Sâdir, Beyrut 2004.
 • İbn Zemenin, Ebu Abdullah Muhammed, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, thk. Ebu Abdullah Huseyn b. Akkaşe, Muhammed Mustafa el-Kenz, el-Faruk el-Hadise li’t-Tıbaa ve’n-Neşr, Kahire 2002.
 • Kadi, Abdülfettah Abdülganî, el-Büdûrü’z-zâhirefi’l-kırââti’l-aşri’l-mütevâtire, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1981.
 • Kasımi, Muhammed Cemaleddin, Mehasinü’t-te’vil, tahric ve talik Muhammed Fuad Abdülbaki, yy. 1957.
 • Kurtubi, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi li Ahkami’l-Kur’an, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki, Müessesetü’r-Risale, Beyrut 2006.
 • Maturidi, Ebu Mansur, Te’vilâtüEhli’s-Sünne,thk. Fatıma Yusuf, Müessesetü’r-Risale, Beyrut 2004.
 • Maverdi, Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib, en-Nüket ve’l-uyun, racaahu es-Seyyid b. Abdülmaksud b. Abdürrahim, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2007.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyin el-Kuşeyri en-Nisaburi, Sahih-i Müslim, Vaduz: Thesaurus Islamicus Foundation; Cem’iyyetü’l-Meknezi’l-İslâmî, 2000.
 • Nehhas, Ebu Cafer, Meâni’l-Kur’an, thk. Muhammed Ali es-Sabuni, Merkez-ü İhyai’t-Türâsi’l-İslami, Mekke 1989.
 • Razi, Fahreddin Muhammed b. Ömer, Mefatihü’l-gayb, Daru’l-Fikr, Beyrut 1981.
 • Sebtü’l-Hıyat, Ebu Muhammed Abdullah b. Ali, el-Mübhicfi’l-Kıraati’s-Semân,drs.ve thk. Abdülaziz Ahmed İsmail, yy, Suud 1985.
 • Suyutî, Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, ed-Dürrü’l-mensûrfi’t-tefsir bi’l-me’sur, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990.
 • Şevkani, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Fethu’l-kadir, thk. Abdurrahman Umeyra, Mansure, Darü’l-Vefa, 1997.
 • Taberî, Ebû Cafer İbn Cerir, Câmiü’l-beyân fî tefsiri’l-Kur’ân, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1999.
 • Tantavi, Muhammed Seyyid, et-Tefsiru’l-vasitli’l-Kur’ani’l-Kerim, Darü’s-Seaate, Kahire ty.
 • Zeccac, Ebu İshak, Meâni’l-Kur’an ve i’rabühü, thk. Abdülcelil Abduh Şelebî, Alemü’l-Kütüb, Beyrut 1988.
 • Zemahşeri, Carullah Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf an hakâiki gavâmidi’t-tenzil ve uyuni’l-ekâvîl, thk.ve tlk. Adil Ahmed Abdülmevcud, Ali Muhammed Muavvid, Mektebetü’l-Abikân, Riyad 1998.

Detaylar

Sayı
Cilt: 15, Sayı: 1, Yaz 2015
Geliş Tarihi
10.10.2015
Kabul Tarihi
24.12.2015
Yayın Tarihi
31.12.2015
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Yüksek, Muhammed İsa. “Müşkil Ayetler Bağlamında Zekeriya-Yahya Kıssası”. Marife 15/1. 31 Aralık 2015. 67-86. https://doi.org/10.33420/marife.437074.
Özet Görüntüleme: 65
PDF İndirme: 25

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: