Araştırma Makalesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

The Examining of Critical Thinking Dispositions of Religious Culture and Ethics Teacher Candidates

Öz

Bu çalışmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeylerini belirlemektir. Araştırmada betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2011-2012 öğretim yılında, Atatürk, Dicle, Dokuz Eylül, Erciyes, İstanbul, Marmara, Ondokuz Mayıs, Necmettin Erbakan ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri’nde yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini 813 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneği (American Philosophy Association) tarafından düzenlenen Delphi Projesi'nin sonucu olarak 1992 yılında geliştirilen, İskifoğlu ve Ağazade tarafından Türkçe'ye uyarlanan California Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin alt boyutlarda ve ölçek toplam puanında genel olarak düşük olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar dikkate alındığında söz konusu tutum bakımından çoğunlukla orta seviyede ve kararsız ya da düşük seviyede ve olumsuz/karşıt bir tutum içerisinde yer aldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim ve becerilerini geliştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.
Bu çalışmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeylerini belirlemektir. Araştırmada betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2011-2012 öğretim yılında, Atatürk, Dicle, Dokuz Eylül, Erciyes, İstanbul, Marmara, Ondokuz Mayıs, Necmettin Erbakan ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri’nde yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini 813 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneği (American Philosophy Association) tarafından düzenlenen Delphi Projesi'nin sonucu olarak 1992 yılında geliştirilen, İskifoğlu ve Ağazade tarafından Türkçe'ye uyarlanan California Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin alt boyutlarda ve ölçek toplam puanında genel olarak düşük olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar dikkate alındığında söz konusu tutum bakımından çoğunlukla orta seviyede ve kararsız ya da düşük seviyede ve olumsuz/karşıt bir tutum içerisinde yer aldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim ve becerilerini geliştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eleştirel Düşünme, Eleştirel Düşünme Eğilimi, Din ve Eleştirel Düşünme
Religious Culture And Ethics Education, Critical Thinking, Critical Thinking Disposition, Religion And Critical Thinking

Kaynakça

 • Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu, and Engin Yıldırım. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Spss Uygulamalı). Sakarya Yayıncılık, Ankara 2010.
 • Âşık Ev, Hacer, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adayları ve Eleştirel Düşünme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7/32 (2014), s. 425-456.
 • Âşık Ev, Hacer, “The Significance and Necessity of Critical Thinking for Religious Culture and Ethics Course Teacher”, Turkish Studies, 8/12 (2013).
 • Balcı, Ali. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi, 2010.
 • Beşoluk, Şenol, and İsmail Önder. “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. “ İlköğretim Online, 9/ 2 (2010): 679-93.
 • Coşkun, Mehmet Kamil. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri (İlahiyat-Eğitim Dkab Karşılaştırması). “ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17/1 (2013): 143-62.
 • Çetin, Mustafa. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Eleştirel Düşünme Öğretimi”, RecepTayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (2013): 137-168.
 • Dantec, Cathy. Critical and Analytical Thinking. The University of Hull: Study Advice Service, 2007.
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4.5. 6.7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. MEB, Ankara 2010.
 • ———. Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9.10. 11. ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. MEB, Ankara 2010.
 • Ekinci, Öznur ve Aybek, Birsel, “Öğretmen Adaylarının Empatik ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi”, İlköğretim Online, 9/2 (2010), 816-827.
 • Eyuboğlu, İsmet Zeki. Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. Sosyal Yayınlar, Ankara1998.
 • Facione, Noreen C., and Peter A. Facione. California Critical Disposition Inventory Test Manual. Milbrae CA: Insight Assessment / California Academic Press, 2010.
 • Facione, Peter A., Carol A. Giancarlo, Noreen C. Facione, and Joanne Gainen. “The Disposition toward Critical Thinking. “ Journal of General Education 44, no. 1 (1995): 1-25.
 • Gelen, İsmail vd., İlköğretim Düşünme Eğitimi (6.Sınıf) Dersi Öğretim Programı, Ankara 2006.
 • Haskins, Grek R. “A Practical Guide to Critical Thinking. “ http://www.skepdic.com/essays/haskins.pdf, (Erişim Tarihi: 19.02.2015).
 • İskifoğlu, Gökhan, and Ali Sıdkı Ağazade. “Translation and Validation of a Turkish Version of the California Critical Thinking Disposition Inventory. “ Social Behavior And Personality 41, no. 2, 2013,187-96.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010.
 • Kazancı, Osman. Eğitimde Eleştirici Düşünme ve Öğretimi. Ankara: Kazancı Kitap, 1989.
 • Kökdemir, Doğan. Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003.
 • Korkmaz, Özgen. “Eğitim Fakültelerinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilim Ve Düzeylerine Etkisi “ Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7/4 (2009): 879-902.
 • Lipman, Matthew. Thinking in Education. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2003.
 • Özden, Yüksel. Öğrenme ve Öğretme. Pegem A Yayıncılık, Ankara 1997.
 • Paul, Richard, and Elder , Linda. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. The Foundation for Critical Thinking, 2008.
 • Scriven, Michael, and Paul, Richard. “Critical Thinking as Defined by the National Council for Excellence in Critical Thinking. “ http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766, (Erişim Tarihi: 20.01.2015).
 • Seferoğlu, S.Sadi ve Akbıyık, Cenk, “Eleştirel Düşünme ve Öğretimi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2006), s.193-200.
 • Şahbat, Arzu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Tutumlarının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2002.
 • Şahinel, Semih. Eleştirel Düşünme. Ankara: Pegem A Yayınları, 2002.
 • Şen, Seyit Nurullah, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri, Empati Kurma Becerileri ve Mesleki kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale 2016.
 • Şenlik, Nahide Zeynep, Balkan, Özlem ve Aycan, Şule, “Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri: Muğla Üniversitesi Örneği”, C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 7/1 (2011), 67-76.
 • Şenşekerci, Erkan ve Bilgin, Asude, “Eleştirel Düşünme ve Öğretimi”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9/14 (2008): 15-43.
 • Türnüklü, Elif Beymen ve Yeşildere, Sibel, “Türkiye'den Bir Profil: 11-13 Yaş Gurubu Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim ve Becerileri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38/2 (2005), 167-185.
 • Zayif, Kezban. Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008.

Detaylar

Sayı
Cilt: 15, Sayı: 2, Kış 2015
Geliş Tarihi
10.03.2015
Kabul Tarihi
23.06.2015
Yayın Tarihi
30.06.2015
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Erdoğan, İrfan. “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi”. Marife 15/2. 30 Haziran 2015. 321-342. https://doi.org/10.33420/marife.437034.
Özet Görüntüleme: 107
PDF İndirme: 49

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: