Araştırma Makalesi

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Karşı Tutumları (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)

Attitudes of Divinity Faculty Students for the Arabic Course (Inonu University Faculty of Divinity Sample)

Öz

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Arapça dersine karşı tutumlarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada, "Arapça Dersine Karşı Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 öğretim döneminde İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 134 erkek, 277 bayan olmak üzere 411 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Arapça dersine karşı tutumlarının genel ortalamalarının orta düzeyde olduğu, ölçeğin alt faktörlerine ilişkin ortalamaların farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Aynı zamanda ölçeğin genel ortalamasının ve alt faktörlere ilişkin ortalamaların öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir.
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Arapça dersine karşı tutumlarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada, "Arapça Dersine Karşı Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 öğretim döneminde İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 134 erkek, 277 bayan olmak üzere 411 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Arapça dersine karşı tutumlarının genel ortalamalarının orta düzeyde olduğu, ölçeğin alt faktörlerine ilişkin ortalamaların farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Aynı zamanda ölçeğin genel ortalamasının ve alt faktörlere ilişkin ortalamaların öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Arapça, Din Eğitimi, Tutum, İlahiyat
Arabic, Religious Education, Attitude, Divinity

Kaynakça

 • Abdulkadiroğlu, Abdülkerim, “Arapça Eğitimi Öğretimi Konusunda Genel Bir Bakış ve Türkiye'de Arapça Eğitimi Öğretimi Meselesi”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1998): 140-163.
 • Birleşmiş Milletler Teşkilatı, http://www.unicankara.org.tr/today/1.html., (et. 31 Mart 2016).
 • Büyüköztürk, Şener, Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, Ankara 2012.
 • Civelek, Yakup, “Türkiye’de Arapça Öğretimine Dair Bazı Teklifler”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Van 2 (1998): 225-283.
 • Doğan, Candemir, “Arapça Öğretiminin Ana Problemlerini Belirleme Amaçlı Deneysel Bir Araştırma”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), (2001): 145-170.
 • Freedman, J. L.- Sears, D. O.- Carlsmith, J. M., Sosyal psikoloji, çev. Ali Dönmez, İmge Kitabevi, İstanbul 2003.
 • Furat, Ayşe Zişan, “Yüksek Din Öğretimi ve İstihdam İlişkisinde Cinsiyet Oranlarının Değişimi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (26), (2012):173–196.
 • Güngör, Arzu – Açıkgöz, Kamile Ün, “İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı ve Okumaya Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, Güz (2006): 481-502.
 • İnceoğlu, Metin, Tutum Algı İletişim, Beykent Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2010.
 • Kaçar, H. İbrahim, “İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat fakültelerinde Arapça Öğretimi Üzerine”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, İstanbul 17 (2006): 117-133.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem, Günümüzde İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Yayınevi, İstanbul 2008.
 • Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, Ankara 2012.
 • Koç, Ahmet, “İlâhiyat Fakültesi (İlâhiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri” M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 25(2), (2003): 25–64.
 • Korukçu, Adem- Acuner, H. Yusuf, “İlâhiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Yetkinlik Beklentisi ve Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı-Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği-“, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), (2012): 191-211.
 • Okumuş, Ejder, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problemleri –Dicle Üniversitesi Örneği–“, Değerler Eğitimi Dergisi, 5(13), (2007): 59–94.
 • Özdemir, Abdurrahman, “İlahiyat fakültelerinde Arapça Öğretiminin Gerekliliği, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya 10 (2004): 27-47.
 • Özdemir, Şuayip - Kavak, Rahime, “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim - Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk ve Erciyes Üniversiteleri Örneği)”, The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), (2012): 529–551.
 • Semerci, Ayşegül, İlahiyat Fakülteleri Hazırlık Sınıflarında Arapça Öğretiminde Kullanılan Yöntemler, Basılmamış Yüksek Lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2012.
 • Soysaldı, Mehmet, “Türkiye'deki İlahiyat fakültelerinde Arapça Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları”, EKEV Akademi Dergisi, (45), (2010): 247-277.
 • Soyupek, Hasan, “İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Arapça Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Isparta İlahiyat Fakültesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10,(2003/1): 77-95.
 • Taştan, Abdulvahap - Kuşat, Ali - Çelik, Celalettin, “Üniversite Düzeyinde Din Öğretimi Alan Öğrencilerde Eğitim Sürecinde Oluşan Tutum ve Davranış Değişiklikleri (Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), (2001): 169–192.
 • Tavşancıl, Ezel, Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayınları, Ankara 2005.
 • Tokgözlü, Zeynep Şerife, Arapça Öğretimine Yönelik NLP İlkelerine Dayalı Etkinlik Önerileri, Basılmamış Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2009.
 • Uçar, Recep - Türkmen, Sabri, “İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Yönelik Tutumlarına ve Başarılarına Olan Etkisi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 15(3), (2015): 93–116.
 • Uçar, Recep, “İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Arapça Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(2), (2013): 127–144.
 • Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Dil_sıralaması, (et. 21 Mart 2016).

Detaylar

Sayı
Cilt: 15, Sayı: 2, Kış 2015
Geliş Tarihi
11.04.2015
Kabul Tarihi
16.06.2015
Yayın Tarihi
30.06.2015
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Diğer,
Diğer-1

Nasıl Atıf Yapılır

Uçar, Recep. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Karşı Tutumları (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)”. Marife 15/2. 30 Haziran 2015. 371-394. https://doi.org/10.33420/marife.437038.
Özet Görüntüleme: 82
PDF İndirme: 17

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: