Nikahı Fâsid ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı

Öz

Son dönemin meşhur İslam hukukçularından olan merhum Mustafa Ahmed ez-Zerkâ’nın kaleme aldığı bu çalışmada, müellifin fıkhın en problemli konularından biri olduğunu zikrettiği nikah akdinde bâtıl ve fâsid şeklinde bir ayrıma ilişkin olarak, böyle bir ayrımın olmadığı tezi üzerinde durulmaktadır. Bu makalede, klasik kaynaklarda mevcut bâtıl-fâsid kavramlarının teknik bir ayrımı ifade etmemesinin, bu ayrıma yönelik bir karışıklığa sebebiyet verdiğini zikreden müellif öncelikle, kabul ettiği diğer bir görüş olan Hanefî mezhebinde mevcut, her akitte yer almayan fesâd teorisine ve bu nazariyenin pratikteki yansımalarına değinmiştir. Akabinde nikah akdinin hem mahiyet hem de sonuçları açısından diğer akitlerden farklı olması nedeniyle diğer akitlerde geçerli olan nazariyelerin nikah akdine tatbik edilemeyeceğini izah eden müellif, evlenme akdindeki bu ayrımı şüphe kavramı ile ilişkilendirerek yorumlamış, tatbikatta benimsenmesi gereken görüşü dile getirmiştir.

Anahtar Kelimeler

Hanefî, Nikah, Fâsid, Bâtıl, Şüphe

Detaylar

Sayı
Cilt: 15, Sayı: 2, Kış 2015
Geliş Tarihi
15.04.2015
Kabul Tarihi
21.06.2015
Yayın Tarihi
30.06.2015
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
İslam Hukuku

Nasıl Atıf Yapılır

Ez-Zerkâ, Mustafa Ahmed - Bozbaş, Fatiha. “Nikahı Fâsid Ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı”. Marife 15/2. 30 Haziran 2015. 421-432. https://doi.org/10.33420/marife.437042.
Özet Görüntüleme: 47
PDF İndirme: 19

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: