Araştırma Makalesi

Seyfeddin El-Âmidî’nin Allah Tasavvuru

The Imagination of Allah in of Sayf al-Din al-Amidi

Öz

Allah kavramı, düşünce tarihinin en eski ve değişmeyen konularından biri olagelmiştir. Bütün düşünürler ve filozoflar Allah hakkında fikirlerini belirtmekten geri durmamışlardır. İlahi din mensupları bu konuda ortak bazı inançlara sahip olmuşlarsa da onların Allah tasavvurları arasında da zamanla farklılıklar ortaya çıkmıştır. Allah inancı ile ilgili temel konularda İslam düşüncesini oluşturan kelam felsefe ve tasavvufta bir farklılaşma söz konusu olmamıştır. Ancak ayrıntıya inildiğinde farklı Allah tasavvurlarına ulaşılmıştır. Biz bu makalemizde Seyfeddin el-Âmidî’nin Allah tasavvurunu açıklayacağız. Çünkü o kendisinden önceki kimi Müslüman Filozofların ve Kelamcıların Allah tasavvurlarını Kur’an-ı Kerime göre değerlendirerek yanlış bulmuştur. O uyguladığı "kemal yöntemi" ile Kur’an-ı Kerimin bildirdiği Allah inancına uygun bir ulûhiyyet tasavvuru sunduğuna inanmaktadır.
The subject of our research is concept of God that has been the oldest and an invariable matter in the history of thought. All thinkers and philosophers stated their views on this concept. Although members of divine religions had some common beliefs, their imagining of God had changed in the course of time. Essential aspects of belief in God did not change much through the history of theology, philosophy and sufism. But this does not include the details. In this article, we will explain al-Amidi’s understanding of Allah. Because he thought that some of the predecessor Islamic philosopher’s understanding of Allah was wrong, based on his interpretation of Qur’an. He believed that, by applying his "method of maturity" he offers an imagination of God which is according to the belief of Allah as Qur’an lets us know.

Anahtar Kelimeler

Allah, Seyfeddin el, Allah Tasavvuru, Allah’ın Sıfatları
Allah, Seyfeddin Al-Âmidî, The İmagination Of Allah, Adjectives Of Allah

Kaynakça

 • Abduh, Muhammed, Tevhid Risalesi, Çev. Sabri Hizmetli, Fecr Yayınevi, Ankara, 1986.
 • Abdulcabbar, Kadı, el-Muğni fi Ebvabi’t-Tevhid ve’l Adl, (Neşr, M. Mustafa Hilmi –Ebu’l-Vefa el-Ganimi), el-Müessesetu’l-Mısriyye el-Âmme, Kahire, ts.
 • Abdulcabbar, Kadı, İbn Ahmed, Şerhu’l-Usuli’l-Hamse, Naşir, Mektebetu Vehebe, Birinci Baskı, Kahire, 1955.
 • Seyfeddin el-Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr fi Usuli’d-Din, Beyrut, 1423/2003.
 • Âmidî, Seyfuddin el-Âmidî, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Salim et-Tağlibî, Ebkaru’l-Efkar, Süleymaniye Kütüphanesi Damat İbrahim Paşa, No: 807.
 • Âmidî, Seyfuddin Ali b Muhammed el-Âmidî, el-Mübin fi Şerhi Meani Elfazi’l-Hukemai ve’l-Mütekellimin, Tahk. Hasan Mahmud eş-Şafii, Kahire, 1983.
 • Âmidî, Seyfuddin, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Salim et-Tağlibî, Ğayetu’l-Meram fi- İlmi’l-Kelam, Tahkik, Ahmet Ferid el-Mezidî, Beyrut, 1424/2004.
 • Âmidî, Seyfuddin, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Salim et-Tağlibî, Telhisu’l-Metâlibi’l-Âliye (el-Meâhiz), Mahedu’l-Mahtutât 3 Tevhid, Kahire, Vr,16 B (H.eş-Şafiî’nin el-Âmidî ve Arauhu’l-Kelamiyye’ adlı eserinden naklen).
 • Bağdadî, Abdulkahir, el-Fark Beyne’l-Fırak, Daru’l-Marife, İkinci Baskı, Beyrut, 1997.
 • Cabirî, Muhammed Abid, Bünyetu’l-Aklil-Arabi, Merkezu Diraseti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 3.Baskı , Beyrut, 1990.
 • Cihamî, Cirar Mefhumu’s-Sebebiyye Beyne’l-Mütekellimin ve’l-Felasife, Daru’l-Meşrık Beyrut, 1985.
 • Coşkun, İbrahim, Teşbih İle Tenzih Arasında S. Âmidî’nin Allah’ınsıfatlarını Yorumlamadaki Metodu, D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.III.
 • Coşkun, İbrahim, “Âmidî’nin İspat-ı Vacib Delili ve Klasik Delillere Getirdiği Eleştiriler”, Dicle Üniversitesi Dergisi, VIII,1.
 • Ebu’l-Muin Meymun b. Muhammed en-Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, Tahkik ve Talik, Hüseyin Atay- Ş.Ali Düzgün, Ankara, 1993.
 • Eş’arî, Ebu’l-Hasen, Kitabu’l-Luma’, Beyrut 1952.
 • Farukî, İsmail Racî Bilginin İslamîleştirilmei, çev. Fehmi Koru, Risale Yayınları, İstanbul, 1995.
 • Gazalî, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, el-İktisad fi’l İ’tikad, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1983.
 • Haftavî. Muhammed İbrahim, Tezkîru’n-Nas, Daru’l-Hadis, Kahire, 1995.
 • Hanefi, Hasan, “Teoloji mi Antropoloji mi? “ çev. M. Said Yazıcıoğlu, A.Ü.İ.F.D., Sayı XXII.
 • İbn Teymiyye, Muhammed Halil, İbn Teymiyye es-Selefî el-Heras, Mecmu’u’l-Fetava I.Baskı Mektebetu Tanta, Mısır, ts.
 • İbn Teymiyye, Takiyyuddin Ahmed b.Abdulhalim, Risale fi Usuli’d-Din, Daru İbn Hazm, I.Baskı , Beyrut, 1995.
 • İbn Ebi’l-İz, Ali ibn Ali Muhammed, Şerhu Akideti’t-Tahaviyye, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 1993.
 • İbn-i Hallikan, Vefeyât el-A’yan, Kahire, 1948.
 • İbn Hacer el-Askalânî, Lisanü’l-Mizan, Haydarabad 1330.
 • İbn Kesir, el-Bidâye ve’n Nihâye, Beyrut 1967.
 • İbn Rüşd, Ebu’l-Velid Muhammed b. Ahmed, Felsefetu İbn Rüşd “Faslu’l-makal ve el-Keşf an Menaheci’l-Edille fi Akaidi’l-Mille” (Menahic bölümü) Daru’l-Afagı’l-Cedide, II. Baskı, Beyrut, 1979.
 • İbnü’s-Sübki, Tabakâtü’ş-Şafiiyyeti’l-Kübra, Beyrut 1324.
 • Kazanç, Fethi Kerim, “Eş’arî Kelam Sisteminde Allah Anlayışı ve Doğurduğu Sorunlar”, Tanrı Tasavvurları ve sosyal Hayata Yansımaları Sempozyumu, Sakarya, 2005.
 • Abduh, Tevhid Risalesi, Çev. Sabri Hizmetli, Fecr Yayınevi, Ankara, 1986.
 • Nesefî, Ebu’l-Muin Meymun b. Muhammed, Tabsıratu’l-Edille, Tahkik ve Talik, Hüseyin Atay- Ş. Ali Düzgün, Ankara, 1993.
 • Özcan, Hanefi, Maturîdî’de Dini Çoğulculuk, İstanbul, 1999.
 • Özler, Mevlüt, İslâm Düşüncesinde Tevhid, Nun Yayıncılık, İstanbul, 1995.
 • Razî, Fahreddin, el-Erbaîn fi Usûli’d-Din, Haydarabad, 1353.
 • Razî, Fahreddin, Kitabu’l-Muhassal, tahk. Hüseyin Atay, Meaktebetu Daru’t-Türas, I.Baskı, Kahire, 1991.
 • Şafiî, Hasan Mahmût, el-Âmidî ve Arauhu’l-Kelâmiyye, Dâru’s-Selam, Kahire 1418/1998, eş- Şehristanî, Muhammed Abdulkerim, Nihayetu’l-Ikdam fi- İlmi’l-Kelam, Tahkik ve neşr, A. Guillauuame , Londra.
 • Şeşen, Ramazan, Selahaddin Eyyubi ve Devlet, İstanbul 1987.
 • Yurdagür, Metin, Ayet ve Hadislerde Esma-i Hüsna Allah’ın İsimleri, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996.
 • İlhami Güler, Allah’ın Ahlâkiliği Sorunu, Ankara 2013.
 • Seyyid Hüseyin en-Nasr, Bir Kutsal Bilm İhtiyacı, Çev. Şehabetin Yalçın, İnsan yayınları, İstanbul 1995.

Detaylar

Sayı
Cilt: 16, Sayı: 1, Yaz 2016
Geliş Tarihi
14.03.2016
Kabul Tarihi
18.06.2016
Yayın Tarihi
30.06.2016
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Felsefesi

Nasıl Atıf Yapılır

Coşkun, İbrahim. “Seyfeddin El-Âmidî’nin Allah Tasavvuru”. Marife 16/1. 30 Haziran 2016. 19-34. https://doi.org/10.33420/marife.436717.
Özet Görüntüleme: 188
PDF İndirme: 129

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: