Araştırma Makalesi

İnternetin Ergenlere Olumsuz Etkileri Üzerine Din Eğitimi Temelli Bir Yaklaşım

A Religious Education-Based Approach on Advers Effects of Internet on Adolescents

Öz

İnternetin gün geçtikçe hayatımızın içine ayrılmaz bir parça olarak katılması, aynı zamanda içerdiği yararlar ve her yaş grubuna hitap eden yapısı, toplum kesimlerinin geniş bir katılımını da beraberinde getirmektedir. İnternetin her kesimi ilgilendirdiği kadar özellikle ergenlere etkileri de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Gelişim anlamında yönlendirilmeye oldukça açık ve olumsuz açıdan da bir o kadar etkilenme potansiyeli olan ergenlerin, hayatımızda yer eden bu teknoloji ile olan bağları din eğitimi ekseninde değerlendirilebildiği ölçüde internetin zararlarından korunmak ve faydalarına odaklanmak mümkün olabilecektir.
As the time passes by, the Internet becomes an integral part of our lives. Its benefits and appealing structure to all age groups causes broad participation of the community. It’s important to examine effects of the Internet on the society intently, especially on the adolescents. They are quite open to guidance and have the potential to be affected from misguidance. It will be possible to focus on beneficial aspects of the Internet and avoid harmful effects of it by evaluating the problem in the context of religious education.

Anahtar Kelimeler

İnternet, Ergen, Din Eğitimi, Sosyal Medya, Bağımlılık
Internet, Adolescent, Religious Education, Social Media, Addiction

Kaynakça

 • Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006.
 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Mervezî (ö. 241/855), el-Müsned, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981.
 • Arnas, Yaşare Aktaş, “3-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, IV, Ekim 2005, sayı: 4, s. 59-66.
 • Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyn (ö. 458/1065), Sünenü’l-Kübrâ, Muhammed Abdulkadir Atâ’, Mekke 1994, I-X.
 • Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail (ö. 256/869), el-Câmiu’s-Sahîhi’l-Muhtasar, thk. Mustafa Dîb el-Buğâ, Dâru İbn Kesîr, III. bs. Beyrut 1987, I-VI.
 • Canbek, Gürol; SAĞIROĞLU, Şeref, “Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği”, Politeknik Dergisi, cilt: 10, sayı: 1, 2007, s. 33-39.
 • Cengizhan, Cengiz, “Bilgisayar ve Internet Bağımlılığı”, IX. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, 2003.
 • Cömert, Itır Tarı; Kayıran Sinan Mahir, “Çocuk ve Ergenlerde İnternet Kullanımı”, Çocuk Dergisi, sayı: 10 (4), s. 166-170.
 • Çakır, Hasan, “İnternet Temelli Öğretim Tasarımı ve Teknolojide Yeni Yönelimler”, İnternet Temelli Eğitim, Ed: Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.
 • Çebi, Selçuk; Durucu Murat; Kayhan, B. Meltem, “Gençlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Kullanılabilirlik Üzerine Bir Çalışma: Kütüphane Web Sayfalarının Kullanılabilirliği”, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, Balıkesir, 2013, s. 525-534.
 • Çelen, Fatma Kübra; Çelik, Aygül; Seferoğlu, Süleyman Sadi, “Çocukların İnternet Kullanımları ve Onları Bekleyen Çevrim-içi Riskler”, Akademik Bilişim ’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2011, s. 645-652.
 • Gönülal, Süleyman, “Gençlere Kurulmuş Vahşet Tuzağı: Satanizm”, Semerkand Dergisi, Sayı: 66, Haziran 2004.
 • Hamachek, Don E., “Ergen Benliğinin Psikolojisi ve Gelişimi”, Çev: Ö. Hakan Ersever, Ergenliği Anlamak, James F. Adams, Hzl: Bekir Onur, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1995.
 • Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2001.
 • İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah el-Kûfî (ö. 235/849), el-Musannef fî’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr, thk. Kemal Yusuf el-Hût, Mektebetü’r-Rüşd, I. bs. Riyad 1409, I-VII.
 • Mâlik B. Enes, Ebû Abdillah el-Medenî (ö. 179/795), Muvatta’, (Yahyâ el-Leysî rivâyeti), thk. Muhammed Fuat Abdulbâkî, Mısır ts. I-II.
 • Mungo, P.; Clough, B., Sıfıra Doğru Veri Suçları ve Bilgisayar Yeraltı Dünyası, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Müslim, Ebû’l-Hüseyin Müslim İbnü’l-Haccâc (ö. 261/874), el-Câmiu’s-Sahîh, thk. Muhammed Fuad Abdulbâkî, İstanbul 1982, I-III.
 • Odabaşı, H. Ferhan; Kabakçı, Işıl; Çoklar, Ahmet N., İnternet, Çocuk ve Aile, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.
 • Taberânî, Ebû’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed (ö. 360/970), el-Mu’cemü’l-Kebîr, thk. thr. Hamdi Abdülmecîd es-Selefî, II. bs. Musul 1983, I-XXV.
 • Taberânî, Ebû’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed (ö. 360/970), el-Mu’cemü’l-Evsat, thk. Târık b. Ivadullah b. Muhammed, Abdulmuhsin b. İbrahim el-Huseynî, Kahire 1415, I-X.
 • Tanılır, Niyazi, İnternet Suçları ve Bireysel Mahremiyet, Liberte Yayınları, Ankara, 2002.
 • Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevra (ö. 279/892), es-Sünen, thk. Ahmed Muhammed Şakir vd. Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, I-V.
 • Turan, Saliha, İnternet Ağında Çocuğum, Gülyurdu Yayınları, İzmir, 2008.
 • Varış, Fatma, Ergenin Gelişimine Etki Yapan Kültürel Faktörler, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1968.
 • Yavuzer, Haluk, Çocuk Psikolojisi, Remzi Yayınevi, İstanbul, 1997.
 • http://www.cahitcengizhan.com/wp-content/uploads/2016/07/55.pdf (Erişim Tarihi: 09.05.2016).
 • http://www.cnnturk.com/2009/bilim.teknoloji/teknoloji/05/07/dunya.medyasini.tuzaga.dusuren.ogrenci/525593.0/index.html (Erişim Tarihi: 09.05.2016).
 • http://www.danone.com.tr/tr/sirketimiz/basinda/basinda10.aspx html (Erişim Tarihi: 09.05.2016).
 • http://www.enfal.de/eg43.htm (Erişim Tarihi: 09.05.2016).
 • http://www.milligazete.com.tr/internet_ve_pornografi_uzerine/101351 (Erişim Tarihi: 09.05.2016).
 • http://www.radikal.com.tr/hayat/siyah_giyme_soz_olur-941184 (Erişim Tarihi: 09.05.2016).
 • http://www.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics (Erişim Tarihi: 09.05.2016).
 • http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=10383 (Erişim Tarihi: 09.05.2016).
 • http://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a383149.aspx (Erişim Tarihi: 09.05.2016).
 • http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2006/NISAN/10/bilisim.html (Erişim Tarihi: 09.05.2016).

Detaylar

Sayı
Cilt: 16, Sayı: 1, Yaz 2016
Geliş Tarihi
10.04.2016
Kabul Tarihi
23.06.2016
Yayın Tarihi
30.06.2016
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Turanalp, Muhammed Fatih. “İnternetin Ergenlere Olumsuz Etkileri Üzerine Din Eğitimi Temelli Bir Yaklaşım”. Marife 16/1, 111-131.. https://doi.org/10.33420/marife.436711
Özet Görüntüleme: 261
PDF İndirme: 132

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: