Kelâm İlminin Meşrûiyeti

Kaynakça

 • Bilmen, Ömer Nasuhi; Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıhkiyye Kâmûsu, Genel Dağıtım, İstanbul, ts.
 • Buhârî, Ebu Abdullah, Muhammed b. İsmail; el-Câmiʻu’s-sahîh, Mektebetü’s-Selefiyye, Kahire, 1400 h.
 • Cürcâni, Seyyid Şerif, Kitâbü’t-taʻrifât, Mektebetü Lübnan, Beyrut, 1985.
 • Döndüren, Hamdi; “Avl”, DİA, c. IV, ss. 117-118, 1991.
 • Efendi, Ali Haydar; Teshîlu’l-Ferâiz (İslam Miras Hukuku) Sad. Orhan Çeker, Tekin Kitabevi, Konya, ts.
 • Erdoğan, Mehmet; Fıkıh ve Hukuk Terimleri, Ensar Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Fayda, Mustafa; “Abdullah b. ez-Ziba‘râ”, DİA, c. I, sayfa: 144, 1988.
 • Kaya, Mahmut; “Mugâlata”, DİA, c. XXX, ss. 372-373, 2005.
 • Koçyiğit, Talat; “Ebu’l-Hasan el-Eşʻari ve Bir Risâlesi”, AÜİF Dergisi, 1960, c. 8, sy. 1, sayfa: 165-174.
 • Nesefî, Ebu’l-Muʻin, Tabsiratü’l-edille, DİB Yayınları, Ankara, 2003.
 • Özervarlı, M. Sait; “el-Has ale’l-Bahs” DİA, c. XVI, ss. 270-271, 1997.
 • Râzî, Fahreddîn, Tefsîru’l-Kebîr, Dârü’l-Fikr, Beyrut, 1981.
 • Topaloğlu, Bekir - Çelebi, İlyas; Kelâm Terimleri Sözlüğü, İsam Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Toprak, Süleyman-Gölcük, Şerafettin; Kelâm: Tarih, Ekoller, Problemler, Tekin Kitabevi, Konya, 2012.
 • Yavuz, Yusuf Şevki, “Vahdaniyyet”, DİA, yıl: 2012, cilt: 42, sayfa: 428-430.

Detaylar

Sayı
Cilt: 16, Sayı: 1, Yaz 2016
Geliş Tarihi
07.04.2016
Kabul Tarihi
21.06.2016
Yayın Tarihi
30.06.2016
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Kelam

Nasıl Atıf Yapılır

El-EşʻarîEbu’L-Hasan - Kandemir, Ahmet Mekin. “Kelâm İlminin Meşrûiyeti”. Marife 16/1. 30 Haziran 2016. 157-166. https://doi.org/10.33420/marife.436718.
Özet Görüntüleme: 196
PDF İndirme: 42

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: