Araştırma Makalesi

Suriyeli Öykücü Muhammed Câsim el-Humeydî’nin "Ehlu’l-Kehf" Adlı Öyküsü

The "Ahl al-Kahf" Story: Written by one of the Syrian Story Writers Jasem al-Humaydi

Öz

Suriyeli öykü yazarı Muhammed Câsim el-Humeydî’nin Ehlu’l-Kehf adlı öyküsü, Kur’ân-ı Kerîm’de bahsi geçen Ashâb-ı Kehf kıssasına öykünerek kaleme aldığı fantastik bir öyküdür. Yazar bu öyküsünde içinde yaşadığı ülkedeki rüşvet, yolsuzluk, adaletsizlik gibi sosyal sıkıntılara değinmiş ve kendine has anlatım üslubuyla kaleme aldığı bu edebi çalışmasında teşbih, iç ve dış diyalog, ironi gibi sanatlarla eserinin edebî değerini artırmıştır.
The "Ahl al-Kahf" Story: Written by one of the Syrian Story Writers Jasem al-Humaydi The story of the Syrian narrator, Muhammad Jasem al-Humaydi, is a fantastic story that he has written imitating the parable of Ahl al-Kahf has aforementioned in the Holy Quran. In this narrative, the author touched upon social troubles such as bribery, corruption and injustice in the country he lived in and he increased literary value of his work with arts such as simile, internal and external dialogue, irony in his literary work.

Anahtar Kelimeler

Câsim el, Ehlu’l, Çağdaş Arap Edebiyatı, Çağdaş Suriye Edebiyatı, Kısa Öykü
Jasem Al-Humaydi , Ahl Al-Kahf, Modern Arab Literature, Modern Syrian Literature, Short Story

Kaynakça

 • Dereli, Muhammet Vehbi. “Yemenli Öykücülerden Hemdân Zeyd Demmâc’ın “Yolcu” Adlı Öyküsü”. Marife 13/2 (2013): 161-176. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344420.
 • Er, Rahmi, “Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004, s. 28.
 • Ersöz, İsmet, “Ashâb-ı Kehf” Maddesi, DİA, Ankara, 1991, III, 465-467.
 • Ertekin, Aydın, “Ölü Adlı Fantastik Öykünün Çözümlenmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013, s.132.
 • Göçer, Murat, “Gassân Kenefânî ve Öykücülüğü”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2006.
 • Küçüksarı, Mücahit, “Tevfîk Yûsuf el-Avvâd’ın “Er-Rağîf” Adlı Romanında Türk İmajı”, Mütefekkir, C. 3, sy. 6, Aralık 2016, s. 305-325.
 • Ramazan, Muhammed Hâlid, “el-Kıssatu’l-Kasîra fî Sûriye”, Dirâsât İştirâkiyye, 171-172 (1998), s. 10-14.
 • Sellâm. Muhammed Zeğlûl, “Dirâsât fi’l-kıssati’l-‘arabiyyeti’l-hâdîse”, el-Ma‘ârif, Mısır,.
 • Şengül, Mehmet Bakır, “Romanda Mekân Kavramı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, III, Kış 2010, s. 532.
 • Şensoy, Sedat. “Ömer el-Hammûd’un “Sukûtu Hirakle” Adlı Öyküsü”. Marife 13/2 (2013): 139-159. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344438.
 • Tasa, Muhammed, “Çağdaş Suriye Öykücülüğüne Genel Bir Bakış”, Hece Öykü, XXVII, 2008.
 • Yâfî, Naim, “et-Tatavvuru’l-fennî li’ş-şekli’l-kıssati’l-kasîra”, İttihâdu’l-kuttâbi’l-‘arab, Şam, 1982, s. 13.
 • Yazıcı, Hüseyin, “Suriye’de Kısa Öykü”, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası sayı 19 (2011-2), 119-142.
 • Yıldız, Musa, “Arap Edebiyatında İlk Modern Kısa Öykü”, Nüsha, II (2002), IV.
 • http://www.qalamrsas.com/2016/07/26/وفاة-الأديب-والقاص-السوري-محمد-جاسم-ال/. (e.t. 10.12.2016).

Detaylar

Sayı
Cilt: 16, Sayı: 2, Kış 2016
Geliş Tarihi
16.09.2016
Kabul Tarihi
24.12.2016
Yayın Tarihi
31.12.2016
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Eminoğlu, Ali. “Suriyeli Öykücü Muhammed Câsim El-Humeydî’nin "Ehlu’l-Kehf" Adlı Öyküsü”. Marife 16/2. 31 Aralık 2016. 331-344. https://doi.org/10.33420/marife.436283.
Özet Görüntüleme: 60
PDF İndirme: 16

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: