Araştırma Makalesi

Kâfiyecî’nin "Nuzhetu’l-ashâb" ve "Remzu’l-esrâr" Adlı Eserlerinin Tetkiki

The Examination of "Nuzhat al-Ashab" and "Ramz al-Asrar" by al-Kâfiyaji

Öz

Muhyiddin el-Kâfiyecî (ö. 879/1474), XV. y.y. Memlükler ve Osmanlı dönemlerinin önemli Arap dilcilerindendir. Çok sayıda eseri vardır. Bu araştırmada, ona ait "Nuzhetu’l-ashâb" ve "Remzu’l-esrâr" adlı eserler; içerikleri, ilmî değerleri ve Arap diline sağladıkları katkıları bakımından incelenecektir. Ayrıca biyografi kitaplarında genel olarak Kâfiyecî’nin eserleri arasında zikredilmeyen bu iki eserin tam ve tahkikli metinleri de sunulacaktır.
The Examination of "Nuzhat al-Ashab" and "Ramz al-Asrar" by al-Kâfiyaji Muhyiddin al-Kafiyaji (d. 879/1474) is one of the Arabic linguistic scholars of the fifteenth century. He wrote many books. This research is an analytical study of his two works, "Nuzhat al-ashab" and "Ramz al-Asrar" regarding their scholarly position, value and impact on the Arabic language. Unfortunately, the two texts are not mentioned by most of the biographical works. This paper provides the complete critical edition of both texts.

Anahtar Kelimeler

Kâfiyecî, Arap Dili, İsm, Kuhul Meselesi, İ‘Râb ve Anlam
Al-Kafiyaji, Arabic Language, İsm At-Tafdil, Kuhl İssue, İ‘Rab And Meaning

Kaynakça

 • Ayaz, Fatih Yahya, Memlükler (1250-1517), İSAM Yayınları, İstanbul, 2015.
 • Brockelmann, C., Geschichte der Arabischen Litteratur Supplement (S), Leiden 1938.
 • Brockelmann, C., Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL), Leiden 1943-49.
 • Dânî, Ebû Amr b. Sa‘diddîn, Kitâbu’t-teysîr fi’l-kırââti’s-seb‘, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 2005.
 • Gökbulut, Hasan, “Kâfiyecî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), XXIV, İstanbul, 2001 (ss. 154 - 155).
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdullah Cemeleddîn b. Hişâm el-Ensârî, Şerhu Katri’n-nedâ ve belli’s-sadâ (Kitap hamişinde Muhammed Muhyiddin Abdulhamîd’in Sebîlu’l-Hudâ bi tahkîki Şerhi Katri’n-nedâ adlı çalışmasıyla beraber basılmıştır.), el-Mektebetu’l-‘Asriyye, Beyrut, 1994.
 • İbnu’l-‘İmâd, Ebu’l-Fellâh Abdulhay b. ‘İmâd el-Hanbelî, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, Mektebetu’l-Kudsî, Kahire,1350.
 • İbn İyâs, Muhammed b. Ahmed b. İyâs, Bedâi‘u’z-zuhûr fi vakâi‘ı’d-duhûr, Dâru İhyai’l-Kutubi’l-Arabiyye, Kahire, 1972.
 • İbn Tağrî Berdî, Ebu’l-Mehâsin Yusuf b. Tağrî Berdî el-Atabekî, en-Nucûmu’z-zâhira fî mulûki Mısra ve’l-Kâhira, Matbaʿatu Dâri’l-Kutubi’l-Mısriyye, Kahire, 1929.
 • Kâfiyecî, Muhyiddin Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman b. Sa‘d b. Mesud el-Berğamî er-Rûmî el-Hanefî, et-Teysîr fî kavâ’idi ‘ilmi’t-Tefsîr, tah. İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1989.
 • Kâfiyecî, Muhyiddin Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman b. Sa‘d b. Mesud el-Berğamî er-Rûmî el-Hanefî, Nuzhetu’l-ashâb fî mes’eleti’l-kuhl, Süleymaniye Ktp. Yeni Câmi, nu: 1181, 56/b-58/b.
 • Kâfiyecî, Muhyiddin Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman b. Sa‘d b. Mesud el-Berğamî er-Rûmî el-Hanefî, Remzu’l-esrâr, Süleymaniye Ktp. Yeni Câmi, nu: 1181, 62/a-63/a.
 • Kâtib Çelebi, Mustafa b. Abdullah (Hacı Halîfe), Keşfu’z-zunûn an esâmî’l-kutub ve’l-funûn, nşr. Şerafeddin Yaltkaya ve Rifat Bilge, el-Matbaatu’l-Behiyye, İstanbul, 1941.
 • Kefevî, Muhammed b. Süleyman, Ketâibu’l-a‘lâmi’l-ahyâr fî mezhebi Ebî Hanîfe en-Nu‘mân, Millet Kütüphânesi, Feyzullah Efendi, nu: 1381, 357/a-358/b.
 • Leknevî, Muhammed Abdulhay, el-Fevâidu’l-behiyye fî terâcimi’l-Hanefiyye, Matba‘atu’s-Sa‘âde, Mısır, 1324.
 • Sehâvî, Şemsuddin Muhammed b. Abdurrahman, ed-Dav‘u’l-lâmi‘ li ehli’l-Karni’t-Tâsi‘, Mektebetu’l-Kudsî, Kahire.
 • Suyûtî, Celâluddîn Abdurrahman, Husnu’l-muhâdara fî Târihi Mısra ve’l-Kâhira, tah. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, Kâhire, 1967.
 • Suyûtî, Celâluddîn Abdurrahman, Buğyetu’l-vuât fî tabakâti’l-lüğaviyyîne ve’n-nuhât, nşr. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Dâru’l-fikr, yy., 1979.
 • Şevkânî, Muhammed b. Ali, el-Bedru’t-tâli‘ bi mehâsini men ba‘de’l-Karni’s-Sâbi‘, el-Matba‘atu’s-Sa‘âde, Kâhire, 1348.

Detaylar

Sayı
Cilt: 16, Sayı: 2, Kış 2016
Geliş Tarihi
07.10.2016
Kabul Tarihi
17.12.2016
Yayın Tarihi
31.12.2016
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Tala, Murat. “Kâfiyecî’nin "Nuzhetu’l-ashâb" Ve "Remzu’l-esrâr" Adlı Eserlerinin Tetkiki”. Marife 16/2. 31 Aralık 2016. 345-361. https://doi.org/10.33420/marife.436295.
Özet Görüntüleme: 53
PDF İndirme: 26

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: