Araştırma Makalesi

Hz. Peygamber’in Hicret Yolunda Ümmü Ma’bed’e Uğramasıyla İlgili Rivâyet ve Davet Metodu Açısından Analizi

Rumor About Hz. Muhammad's Visit to Ummu Mabed in the Way of Hegira and Its Analysis in Terms of Invitation Method

Öz

Yüce Allah, Hz. Muhammed’i insanlara örnek olarak gönderdi. Onun söz ve davranışlarında, bizler için güzel örnekler bulunmaktadır. Hz. Muhammed, bir peygamber olarak, Yüce Allah’ın mesajlarını insanlara öğretirken birçok prensibe dikkat etmiştir. O, öğrettiği ilkeleri önce kendisi uygulamıştır. Bu sebeple Hz. Peygamber’in söyledikleri ile yaptıkları arasında bir çelişki görülmemiştir. O, peygamberlik görevini yerine getirirken dış görünümüne de özen göstermiştir. Yani Hz. Muhammed, maddî ve manevî özellikleriyle birlikte örnek bir davetçi profili sergilemiştir. Onun bu konuda gösterdiği başarının ardından, kısa süre içinde birçok insan Müslüman olmuştur. Böylece örnek bir toplum ortaya çıkmıştır. Söz ve davranış, tebliğ sürecinde muhatabı etkileyen önemli unsurlardır. Fakat davranış bu noktada daha ön plandadır. Zira eylemlerle desteklenmeyen sözlerin etkisi de zayıftır. Her fırsatta Allah’ın (c.c.) dinini tebliğ etmek için çaba harcayan Hz. Peygamber, hicret esnasında uğradığı Ümmü Ma’bed’in çadırında da söz ve davranışlarıyla muhatabını etkilemiştir. Bu makalede, Ümmü Ma’bed rivâyeti üzerinden, davetçinin dikkat etmesi gereken hususlar ele alınmaktadır.
Almighty Allah sent Muhammad as an example to people. In his words and deeds, there are good examples for us. Hz. Muhammed as a prophet, paid attention to many principles when he taught people the messages of Almighty Allah. He practiced the principles he taught himself first. For this reason There is no contradiction between what the Prophet said and what he did. He also took care of his appearance while he fulfilled his prophetic duty. So Hz. Muhammad exhibited an exemplary invitation profile with his material and spiritual attributes. Following his success, many people became Muslims in a short period of time. Thus, a representative society emerged. The speech and the behavior are the important factors which impact of adresse in the process transmission. But the behavior is the highlights in this stage. So The impact of the speechs which be unsupported with actions is weak. At every opportunity the respected prophet which he effort for transmission of Allah’s religion had effect of his adresse with his the speechs and the behaviors in Ummu Ma’bed’s tent during migration in this article. The subjects which the calling must be careful based on Ummu Ma’bed’s rumor is discussed.

Anahtar Kelimeler

Hz. Muhammed, Ümmü Ma’bed, Tebliğ, Davetçi, Hicret
Hz. Muhammed, Ummu Ma’bed, Transmission, Calling, Migration

Kaynakça

 • Kurân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 8. Baskı, Hayrettin Karaman vd., TDV Yayınları, Ankara 2010.
 • Âcurrî, Ebûbekir Muhammed b. Hüseyin b. Abdullah, eş-Şerîa, 2. Baskı, thk: Abdullah b. Ömer b. Süleyman ed-Demîcî, Dâru’l-Vatan, Riyâd 1999.
 • Beğavî, Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mes’ûd b. Muhammed, Şerhu’s-Sünne, 2. Baskı, thk: Şuayb el-Arnaût, Muhammed Züheyr eş-Şâvîş, el-Mektebü’l-İslâmî, Dımaşk, Beyrut 1983.
 • Belâzurî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvud, Cümel min ensâbi’l-eşrâf, 1. Baskı, thk: Süheyl Zekkâr, Riyâd ez-Ziriklî, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1996.
 • Beyhakî, Ahmed b. Hüseyn b. Ali b. Musâ, es-Sünenü’l-kübrâ, 3. Baskı, thk: Muhammed Abdulkâdir Atâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2003.
 • Bezzâr, Ebûbekir Muhammed b. Abdullah b. İbrahim, Kitâbu’l-fevâid, 1. Baskı, Hilmî Kâmil Esad Abdulhâdî, Dâru İbni’l-Cevzî, Riyâd 1997.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail Ebû Abdullah, Sahîhu Buhârî, 1. Baskı, Muhammed Züheyr b. Nâsır en-Nâsır, Dâru Tavkı’n-Necât, Beyrut 1422h.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman İbnü’l-Eş’as b. İshâk b. Beşîr, Sünen-i Ebû Dâvûd, thk: Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, el-Mektebetü’l-Asriyye, Sayda-Beyrut, ty.
 • Ebû Ya’lâ, Ahmed b. Ali b. Müsennâ b. Yahyâ, Müsned-i Ebî Ya’lâ, 1. Baskı, Hüseyin Selim Esed, Dâru’l-Me’mûn li’t-Turâs, Dımaşk 1984.
 • Eren, Mehmet, “Ümmü Ma’bed”, DİA, İstanbul, 2012, XLII, 325-326.
 • Hâkim en-Nîsâbûrî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, 1. Baskı, thk: Mustafa Abdulkâdir Atâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990.
 • Isfahânî, Ebû Nuaym Ahmed b. Abdullah, Delâilü’n-nübüvve, 2. Baskı, thk: Muhammed Ravâs Kal’acî, Abdulberr Abbâs, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 1986.
 • İbn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed, el-İstîâb fî ma’rifeti’l-Ashâb, 1. Baskı, thk: Ali Muhammed el-Bicâvî, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1992.
 • İbnü’l-Cevzî, Cemaluddin Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, el-Muntazam fî tarihi’l-ümem ve’l-mulûk, 1. Baskı, thk: Muhammed Abdulkâdir Atâ, Mustafa Abdulkâdir Atâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1992.
 • İbnü’l-Esîr, İzzuddin, Üsdü’l-ğâbe fî ma’rifeti’s-Sahâbe, 1. Baskı, thk: Ali Muhammed Muavvid, Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1994.
 • İbn Hacer el- Askalânî, Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali, el-İsâbe fî temyîzi’s-Sahâbe, 1. Baskı, thk: Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed Muavvid, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1415h.
 • İbn Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed, Fadâilu’s-Sahâbe, 1. Baskı, thk: Vasiyullah Muhammed Abbâs, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1983.
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemâluddin, es-Sîratü’n-nebeviyye, 2. Baskı, thk: Mustafa es-Sakâ, İbrahim el-Ebyârî, Abdulhafîz eş-Şelebî, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâduhû, Mısır 1955.
 • İbn İshâk, Muhammed b. İshâkb. Yesâr el-Muttalibî, Sîretu İbni İshâk, 1. Baskı, thk: Süheyl Zekkâr, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1978.
 • İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünen-i İbni Mâce, thk: Muhammed Fuad Abdulbâkî, Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye-Faysal İsâ el-Bâbî el-Halebî, Beyrut, ty.
 • İbn Sa’d, Ebû Abdullah Muhammed b. Sa’d b. Munî’ el-Hâşimî, et-Tabakâtü’l-kübrâ, 1. Baskı, thk: Muhammed Abdulkâdir Atâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990.
 • Makrızî, TakıyuddinAhmed b. Ali b. Abdulkâdir, İmtâu’l-esmâ’ bimâ li’n-Nebî mine’l-ahvâl ve’l-emvâl ve’l-hafede ve’l-metâ’, 1. Baskı, thk: Muhammed Abdulhamid en-Nemîsî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1999.
 • Müslim, İbnü’l-Haccâc Ebu’l-Hasen el-Kuşeyrî, Sahîh-u Müslim, thk: Muhammed Fuad Abdulbâkî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, ty.
 • Neysâbûrî, Abdulmelik b. Muhammed b. İbrahim el-Harkûşî, Şerefu’l-Mustafa, 1. Baskı, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, Mekke 1424h..
 • Önkal, Ahmet, Rasûlullah’ın İslâm’a davet metodu, 23. Baskı, Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul 2015.
 • Sıddîkî, Mazharuddin, İslâm dünyasında modernist düşünce, Dergah Yayınları, İstanbul 1990.
 • Suyûtî, Abdurrahman b. Ebûbekir Celaluddin, el-Hasâisu’l-kübrâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ty.
 • Süheylî, Ebu’l-Kâsım Abdurrahman b. Abdullah, er-Ravdu’l-unuf fî şerhi’s-sîreti’n-nebeviyye li’bni Hişâm, 1. Baskı, thk: Ömer Abdusselâm es-Selâmî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut 2000.
 • Şeybânî, Ebûbekir b. Ebî Âsım, Ahmed b. Amr b. Dahhâk, el-Âhâd ve’l-mesânî, 1. Baskı, thk: Bâsim Faysal Ahmed el-Cevâbira, Dâru’r-Râye, Riyâd 1991.
 • Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târihu’l-ümem ve’l-mulûk, 1. Baskı, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1407.
 • Tirmizî, Muhammed b. İsâ b. Sevre b. Mûsâ b. Dahhâk, Sünen-i Tirmizî, 2. Baskı, thk: Ahmed Muhammed Şâkir vd., Mektebetü ve Matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Mısır 1975.
 • Vâkıdî, Muhammed b. Ömer b. Vâkıd es-Sehmî, el-Meğâzî, 3. Baskı, thk: Marsden Joney, Dâru’l-A’lemî, Beyrut 1989.
 • Zehebî, Şemsuddin Ebû Abdullah, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, 3. Baskı, thk: Şuayb el-Arnâût vd., Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1985.
 • Zehebî, Şemsuddin Ebû Abdullah, Târihu’l-İslâm ve vefeyâti’l-meşâhîr ve’l-a’lâm, 2. Baskı, thk: Ömer Abdüsselam et-Tedmurî, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1993.

Detaylar

Sayı
Cilt: 17, Sayı: 1, Yaz 2017
Geliş Tarihi
06.01.2017
Kabul Tarihi
25.03.2017
Yayın Tarihi
30.06.2017
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Yüksel, Mücahit. “Hz. Peygamber’in Hicret Yolunda Ümmü Ma’bed’e Uğramasıyla İlgili Rivâyet Ve Davet Metodu Açısından Analizi”. Marife 17/1. 30 Haziran 2017. 137-150. https://doi.org/10.33420/marife.591733.
Özet Görüntüleme: 59
PDF İndirme: 22

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: