Araştırma Makalesi

"Tehzîbü’l-Ahlâk" Eserlerinin Ahlâk Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

The Evaluation of "Tehzîbü'l-Ahlâk"’ Works in terms of Moral Education

Öz

Tarih boyunca ahlâk, her toplumda ve her dinde önem verilen bir konu olmuştur. Bu nedenle tüm eğitim sistemleri bireylerin ahlaki bakımdan geliştirilmesini temel bir ilke olarak benimsemektedir. Ülkemizde de Milli Eğitimin temel amaçları arasında ahlaklı nesillerin yetiştirilmesi yer almaktadır. Ancak bu hedefe ulaşabilmek ancak ahlak ile ilgili güçlü bir kuramsal altyapıya sahip olmakla mümkündür. Bu makalede ülkemizdeki ahlâk eğitimi ile ilgili araştırmalara bir katkı sunmak amacıyla Yahya İbn Adî (ö. 970) ve İbn Miskeveyh’in (ö. 1030) "Tehzîbu’l Ahlâk" adlı eserleri ahlak eğitimi açısından değerlendirilmiştir. Fârâbî ekolüne mensup ve ona çok yakın tarihlerde yaşamış bu iki filozofun eserlerinden hareketle insana ve ahlâka bakışları, eğitime verdikleri önem, ahlâk eğitiminde benimsedikleri yöntemler tespit edilmiş ve edinilen bilgiler günümüz ahlâk eğitiminin problemleri açısından yorumlanmaya çalışılmıştır.
Throughout history, morality has been an important issue in every society and every religion. For this reason, all educational systems set targets for ethical maintenance of individuals. It is among the main purposes of National Education to train ethic generations in our country too. However, achieving this goal is possible with a strong theoretical background on ethics. In order to offer a contribution to the research on moral education in our country, the works of Yahya Ibn Adî (d. 970) and Ibn Miskeveyh (d. 1030) titled "Tehzîbu'l Ahlâk" were evaluated in terms of moral education in this research. Based on the works of these two philosophers, who belonged to the Farabi school, have been determined their views of human beings and moral, importance of education and methods of moral education, then the information obtained has been tried to be interpreted in terms of the problems of today's moral education.

Anahtar Kelimeler

Yahya İbn Adi, İbn Miskeveyh, Ahlak Eğitimi, İnsan, Ahlak
Yahya İbn Adi, İbn Miskeveyh, Moral Education, Human Being, Morality

Kaynakça

 • Alper, Ömer Mahir, “İbn Sinâ”, DİA, 1999, c. XX, ss. 319-322.
 • Altıntaş, Ramazan, “ İbn Miskeveyh’in Adalet Anlayışı”, C.Ü.İ.F.D., 2 (1998), ss. 237-249.
 • Aydın, İbrahim Hakkı, “Seküler Ahlak Bağlamında Din Ahlak İlişkisi” A.Ü.İ.F.D., Erzurum, 35 (2011), ss. 1-23.
 • Aydın, Mehmet, “İbn Sînâ’da Ahlâk” Uluslarası İbn Sînâ Sempozyumu (17-20 Ağustos 1983), Başbakanlık Basımevi, Ankara 1984, ss. 117-118.
 • Bayrakdar, Mehmet, “ İbn Miskeveyh” DİA, c. XX, 1999, ss. 201-208.
 • Çağrıcı, Mustafa,”Kindî’nin Def’u’l-Ahzân Adlı Risâlesi, Kaynakları ve Tesirleri” M.Ü.İ.F.D., 7(1989), ss. 220-241.
 • Çelikkol, Suat, “Fârâbî’de Ahlak ve Ahlak Eğitimi”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2010.
 • Çiftçi, Nermin “Kohlberg’in Bilişsel Ahlak Gelişimi Teorisi: Ahlak ve Demokrasi Eğitimi”, Değerler Eğitimi Dergisi, 1, ss. 43-77.
 • Çubukçu, Îbrahim Âgâh, “İbn Sinâ ve Felsefesi”, Uluslarası İbn Sînâ Sempozyumu (17-20 Ağustos 1983), Başbakanlık Basımevi, Ankara 1984.
 • Demir, Ömer “Felsefe ve Din Eğitimi İlişkisinde Felsefi Kazanımlar”, Ekev Akademi Dergisi, 64, ss. 195-224.
 • Deniz, Gürbüz “İbn Sînâ’nın Ahlâka Ait Risalesi (Risale fi’l-birr ve’l-ism)”, Diyanet İlmi Dergisi, 50/1, ss. 229-243.
 • Doru, Mehmet Nesim, “Yahya İbn Adî”, DİA, 2013, c.43, , ss. 237-240.
 • Durusoy, Ali, “İbn Sinâ (Felsefesi)” DİA, c.20, 1999, ss. 322-33.
 • Fahri, Macid, İslam Ahlâk Teorileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2014.
 • Görkaş, İrfan, “Fârâbî’nin İnsan Tasavvuru”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 50 (2013), ss.289-304.
 • İbn Miskeveyh, Ebu Ali Ahmed b. Muhammed b. Ya'kub b. Miskeveyh el-Hazin, Ahlakı Olgunlaştırma (Tehzîbü’l-ahlâk), çev. Abdulkadîr Şener, İsmet Kayaoğlu, Cihat Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983.
 • İzmirli, İsmail Hakkı, “Ebu Ali Miskeveyh İbn Miskeveyh el-Hazin”, Dâr’ul-Fünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 10 (1928), ss.17-33.
 • Kaya, Mahmut, “Fârâbî”, DİA, c.12, 1995, ss. 145-162.
 • Kaya, Mahmut, Kindî Felsefî Risaleleri, 3. Bs., Klasik Yayınları, İstanbul 2014.
 • Köylü, Mustafa, “Çocukluk Dönemi Ahlak Gelişimi”, Din Eğitimi Araştırmalar Dergisi, 12 (2003), ss. 69-87.
 • Tokat, Latif, “Fârâbî Felsefesinde Mutluluğun Araştırılması”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VI/3 (2006), ss.133-157.
 • Uludağ, Süleyman, “Nefis”, DİA, c. XXXII, 2006, ss. 529-531.
 • Ülken, Hilmi Ziya - Burslav, Kivamettin; Fârâbî, Kanaat Kitabevi, 1940.
 • Yahya İbn Adî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Adî b. Hamîd b. Zekeriyyâ, Tehzibul Ahlak, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2013.
 • Yayla, Ahmet, “Kant’s View On Moral Education”, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 38, 1 (2005), ss.73-86.

Detaylar

Sayı
Cilt: 17, Sayı: 2, Kış 2017
Geliş Tarihi
12.09.2017
Kabul Tarihi
26.12.2017
Yayın Tarihi
31.12.2017
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Belirlenmemiş,
Belirlenmemiş

Nasıl Atıf Yapılır

Kandemir, Sibel. “"Tehzîbü’l-Ahlâk" Eserlerinin Ahlâk Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi”. Marife 17/2. 31 Aralık 2017. 237-256. https://doi.org/10.33420/marife.337896.
Özet Görüntüleme: 92
PDF İndirme: 42

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: