Araştırma Makalesi

İslam’da Bireyler Arası İletişim İlkeleri ve Günümüz Teorilerine Yansımaları

Interpersonal Communication Principles in Islam and their Reflections in Modern Theories

Öz

Sosyal hayat içerisinde kişiler arası iletişim yöntemlerine başvurmadan gerçekleştirilecek profesyonel bir iletişim biçimini düşünmek oldukça zordur. İletişim kazalarını engellemek, mevcut sorunları çözümlemek ve devamlı olabilecek bir etkileşim içinde olmak için kişiler arası iletişim metotlarından faydalanılmaktadır. Bu yöntemlerin; kültürden kültüre değişkenlik gösterse de en basit anlamıyla, gülümsemek, paylaşmak ve ön yargıyla hareket etmemek gibi başlıca davranış kalıplarının, bütün toplumlarda ortak değerler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir bakıma evrensel değerler olarak da nitelenebilecek bu temel ilkeler, farklı dinlerce de (Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm gibi) sağlıklı insani ilişkiler için zorunlu olarak görülmüş ve vaat edilen sonsuz hayatta da mutlu olmanın ön şartlarından kabul edilmiştir. Bu çerçevede, elinizdeki makale; genelde iletişim teorilerinden, daha özelde kişiler arası iletişime yönelik literatürden faydalanarak, İslam dininin ön gördüğü bir bireyler arası iletişim modelinin yansımalarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Teorisyenlerin iletişim tanımlamalarına baktıktan sonra, kişiler arası iletişime dair tartışmalara sınırlılıklar bağlamında değinen çalışma; İslam dininin ana kaynakları olan Kur’an ve Hz. Muhammed’in sözleri, tavsiyeleri, çevresiyle ilişkileri ve tutumlarından (sünnet) hareketle, İslami bir kişiler arası iletişim stratejisinin olduğu sonucuna varmıştır. Ayetlerin ve Peygamberin tavsiye ettiği davranış kalıpları ve söylem biçimlerinin, iletişim literatüründe aktarılan etkili ve profesyonel kişiler arası iletişim prensipleriyle örtüştüğü gözlemlenmiştir.
In a society, it is quite difficult to think of a professional communication without applying interpersonal communication rules. Interpersonal communication methods are applied in order to prevent communication clashes, solve current problems and to structure an ongoing interaction. Although these approaches are subject to change according to the cultural heritage of the societies, it won’t be mistaken to state that basic principles such as smiling, sharing and avoiding prejudice are the common values for all communities. These values, also might be named as universal ones, are seen as compulsory by different religions (Christianity, Judaism, Buddhism etc.) and accepted as the main pre-conditions of promised eternal happiness. In this context, this article, employing communication theories in general but particularly interpersonal communication literature, aims to examine the reflections of an Islamic interpersonal communication model. Looking at the definitions of the theorists regarding communication, this article tackled the debates related to interpersonal communication and concluded that it is possible to structure an Islamic interpersonal communication model based on Islamic sources, mainly Koran and suggestions, discourses, interactions and attitudes of Prophet Mohammad. The customs highlighted by Koranic verses and the Prophet match up with the professional interpersonal communication principles which are discussed in communication literature.

Anahtar Kelimeler

İletişim, Kişiler Arası İlişkiler, Hz. Muhammed, İslam
Communication, Interpersonal Relations, Prophet Muhammed, Islam

Kaynakça

 • Anṣāriyān, Ḥusayn, The Islamic Family Structure, Ofuq Press, Qum, 2000.
 • Beck, Christina, Communication, Lawrence Erlbaum, New Jersey, 2012.
 • Berelson, Bernard, “Communications and Public Opinion”, Communication in Modern Society ed. Schramm, Wilbur, İllinois University Press, İllinois, 1960, 527-543.
 • Berger, Charles R., Palomares, Nicholas A, “Knowledge Structures and Social İnteraction”, The SAGE Handbook of Interpersonal Communication, ed. Knapp, Mark L, Daly, John A., London, Sage, 2011, 169-200.
 • Bryant, Donald C., Wallace, Karl R., Fundamentals of Public Speaking, Appleton-Century-Crofts, New Jersey, 1960.
 • Buharî, VIII, 76, 168; I, 295.
 • Canan, İbrahim. Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, İstanbul 1995.
 • Tosun, Cemal, Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, AÖF, Eskişehir, 1999.
 • Dainton, Marianne, Zelley, Elaine D., Applying Communication Theory for Professional Life: A Practical Introduction, London, Sage, 2018.
 • Freimuth, Vicki, Kirby, Susan, “Issues in Eveluating Mass Media-Based Health Communication”, Mass Communication: Issues, Perspectives and Techniques, ed. Detrani, Jason R., Apple Academic Press, Oakville, 2011, 77-98.
 • Jerald Greenberg, Robert A. Baron, Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work, Prentice Hal, New Jersey, 2003.
 • Kadi İyaz el Endulusi, Şifa-i Şerif Şerhi, Tahlil Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Kandemir, M. Yaşar, Çakan, İsmail L., Küçük, Raşit, Riyazüs Salihin Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları, İstanbul 2017, II, 403-404.
 • Laswell, Herold, D. “The Structure and Function of Communication in Society”, Mass Communication, ed. Schramm, Wilbur, Urbana, University of Illinois Press, 1949, 102-115.
 • Linong Dai, “New Development of Mobile Instant Messaging: Virtual Body Communication Interaction”, Internationalization, Design and Global Development, ed. P. L. Patrick Rau, Springer, Berlin 2011, 483-490.
 • McNair, Brian, An Introduction to Political Communication, Routledge, London, 2018, 35.
 • Miller, Gerald R., Steinberg, Mark, Between People: A New Analysis of İnterpersonal Communication, Chicago, Science Research Associates, 1975.
 • Polat, Emannullah, “Kur’ân’da ‘Vesvese’ Kavramının Semantik Analizi”, Ekev Akademi Dergisi, 60, 2014, 355-388.
 • Schramm, Wilbur, Communications in Modern Society: Fifteen Studies of the Mass Media, Literary Licensing, Whitefish, 2012.
 • Sierra-Gutierrez, Farncisco, “Communication: Mutual Self-Mediation in Context”, Communication and Lonergan: Common Ground for Forging the New Age ed. Farrell, Thomas, ‎ Soukup Paul Sheed & Ward Kansas City 1993, 269-294.
 • Ünal, Vehbi, Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi, Rağbet, İstanbul, 2007.
 • Yazıcı Güleç, Medine, “Psikosomatik Hastalıklarda Mizaç ve Karakter”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1, 2014, 201-214.

Detaylar

Sayı
Cilt: 18, Sayı: 1, Yaz 2018
Geliş Tarihi
05.04.2018
Kabul Tarihi
05.06.2018
Yayın Tarihi
30.06.2018
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Belirlenmemiş,
Belirlenmemiş

Nasıl Atıf Yapılır

Geçer, Ekmel. “İslam’da Bireyler Arası İletişim İlkeleri Ve Günümüz Teorilerine Yansımaları”. Marife 18/1. 30 Haziran 2018. 39-53. https://doi.org/10.33420/marife.413031.
Özet Görüntüleme: 68
PDF İndirme: 27

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: