Araştırma Makalesi

Akademik Tefsir Araştırmalarında Konu ve Kaynak Bulma Sorunlarına Çözüm Önerileri

Solution Proposals for Problems in Finding Research Subject and Source in Academic Scripture Interpretation

Öz

Modern çağda gündelik hayatın hızlı akması, ortaya hızlı ve değişken problemler çıkarmaktadır. En geniş manada insanlara rehberlik için indirilen Kur’an-ı Kerim’in, onların bu meselelerinin çözümünde nazari ve pratik öneriler sunması, onu taze tutacaktır. Bu açıdan akademik camianın, çağdaşı insanların kişisel, sosyal, moral vb. açıdan problemlerinin sebeplerinden haberdar olması, özgün ilmi çözüm önerileri sunması gerekmektedir. Bu süreçte isabetli konu seçimi yapmak ve onu hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandırmak çok önem arz etmektedir. Problemlerin tesbiti ve çözüm önerileri için öncelikle akademisyenlerin kendi aralarında güçlü, etkin ve anlık erişime imkân veren iletişim (web, portal vb. ) ağları oluşturmaları lazımdır. Bu güçlü bağ, akademik ihtisas veri merkezleri oluşturmak ve mevcutlarını tanımak/tanıtmak suretiyle güçlendirilmelidir. Nihai olarak bütün akademisyenlerin doğrudan erişimine açık; ulusal ve uluslararası e-kütüphaneler, arşivler, bilgi bankaları, ilmi dergiler, mahtut merkezleri, database vb. kaynakları tanımak ve birbirlerine tanıtmak, araştırma sürecini hızlandıracak, kalitesini artıracak ve böylelikle mükerrer çalışmaların da önüne geçilebilecektir. Ulusal ağırlıkta başlayan bu birikim, kısa sürede uluslararası aktif ve profesyonel bilişim merkezinin oluşumuna imkân verebilecektir.
The speed of daily life in the modern world has proven to give rise to various problems. Having been sent to serve as a general guide to humanity, the holy Koran will stay relevant as it offers both theoretical and practical solutions to such problems. In this respect, the academic community needs to be aware of modern problems and offer scholarly solutions. In doing so, it is most crucial that the academic community is swift in selecting their subject matter and efficient in completing their studies. In order to diagnose and offer solutions to problems, academics initially need to form a platform through which they can efficiently and speedily communicate (web, portals, etc. ). This network should then be reinforced by creating new academically specialized data centers, as well as recognizing / promoting existing ones. Ultimately, having an interconnected network of national and international e-libraries, archives, databanks, journals, databases etc. that are directly accessible to all academics will increase the speed and quality of future research and scholarship, and prevent the occurrence of repeated studies. Starting out as mostly a national endeavor, this network can quickly grow to a point where it will allow for the establishment of a database that is active, professional and international.

Anahtar Kelimeler

Araştırma, Çözüm, Konu, Öneri, Tefsir
Interpretation, Proposal, Research, Solution, Subject

Kaynakça

 • Abdullah Humeyd ve -dğr- “Mevsûatünadrati’n-neîm fi mekârim-i ahlâki’r-Rasûli’l-Kerim, Dârü’l-vesîle, Cidde: 141/1998. II Cild.
 • Aydar, Hidayet, “Cumhuriyet Dönemi Tercüme Kur’an Tefsirleri Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. V, S. 7 (2015/7).
 • -Aydar, Hidayet, “Cumhuriyet Dönemi Türkçe Kur’an Tefsirleri Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015/1, C. II, S. 2.
 • Aydar, Hidayet, “Cumhuriyet Dönemindeki Tercüme Tefsirler”, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’ân Tefsirine Hizmetleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ensar, İstanbul 2012.
 • Aydar, Hidayet, “Uygurlarda Kur’an Çalışmaları”, Bilig: Türk Dünyası SBD, 2004, S. 28.
 • Aydar, Hidayet, Hanım Müfessirler, Ensar Neşriyat, İstanbul 2015.
 • Aydın, Hayati, “Kur’ân Yorumunun Problemleri”, Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri), Ed.: Ömer Kara, Kur’ân Araştırmaları Vakfı, Kurav Yayınları, Bursa 2007.
 • Abay, Muhammed, “Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsir ile İlgili Eserler Bibliyografyası”, Divan İlmi Araştırmalar, 1999/1, S. 6; “Osmanlı Döneminde Tefsir Haşiyeleri” Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’ân Tefsirine Hizmetleri, Ensar Neşriyat, İstanbul 2012.
 • Abay, Muhammed, “Tefsir Tarihi İçin Bir Veritabanı Modeli” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15/2007.
 • Abay, Muhammed, “Tefsir Tarihi Yazımı ve Bilişim Teknolojileri”, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu, Ed.: Mustafa Karagöz, Araştırma Yayınları, Ankara 2015.
 • Bessâm, Muhammed – Sâlim, Muhammed Adnân, Mu’cemü’l-müfehreslimeâni’l-Kur’ân-i’l-AzîmDârü’l-Fikr, Dimeşk 1416/1995.
 • Coşkun, Muhammed, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu: Tefsir Disiplininde Çağdaş Tartışmalar, İFAV, İstanbul 2018.
 • Çalışkan, İsmail, “Tefsir Tarihi Yazımında Yenilenmenin Gerekliliği-Eleştiriler-Gerekçeler-Teklifler”, Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri), Ed.: Ömer Kara, Kur’ân Araştırmaları Vakfı, Kurav Yayınları, Bursa 2007.
 • Demir, Ziya, XIII-XVI. Yüzyıllar Arası OsmanlıMüfessirleri, Ensar Neşriyat, İstanbul 2006.
 • Erünsal, İsmail E., vd., İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015), İSAM Yayınları, İstanbul 2017.
 • Güllüce, Veysel, “Tefsirle İlgilenenler Arasındaki İletişimi Geliştirmeye Yönelik Bazı Düşünceler”, Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri), Ed.: Ömer Kara, Kur’ân Araştırmaları Vakfı, Kurav Yayınları, Bursa 2007.
 • Günay, İlhami, Kur'an'da Gençlik ve Gençler. Pınar Yayınları, İstanbul 2010.
 • Hamidullah, Muhammed – Yaşaroğlu, Macit, Kur’ân Tarihi: Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Terceme ve Tefsirleri Bibliyografyası, çev. M. Said Mutlu, DİBY, Ankara 1991.
 • https://archive.org (et. 18.11.2017).
 • http://majles. alukah.net (et. 13.11.2017.
 • http://mawdoo3.com/كيفية_كتابة_فرضيات_البحث_العلمي.
 • http://educad. me/links (et. 11.05.2016).
 • http://mktba. alukah.net (et. 09.05.2016).
 • http://vb. tafsir.net/tafsir28893/#. VzN4V8Zf01U (et. 09.05.2016).
 • http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=0&tSoraNo=1&tAyahNo=1&tDisplay=no&LanguageID=1 (et. 09.05.2016).
 • http://www.tafsir.net/articles (et. 09.05.2016).
 • https://mail. google.com/mail/u/0/#search/marefa+database/1518ac67621b55f9 (et. 10.12.2015).
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama. jsp (et. 12.05.2016).
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni. jsp (et. 14.05.2016).
 • https://www.yazmalar.gov.tr/detayli_arama.php (et. 08.05.2016).
 • https://www.waqfeya.com (et. 18.11.2017).
 • Kara, Mehmet, “Doğu ve Batı Türkçesinde Kur’ân Tercüme ve Tefsirleri”, Diyanet İlmi Dergi, 1993, C. XXIV, S. 3.
 • Kara, Mehmet, “Osmanlı Ulemâsının Tanzimat Sonrası Tefsir Çalışmaları”, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, Bişkek 2013, S. 15-16.
 • Kara, Mehmet, “Tanzimat Sonrasındaki Tefsir Faaliyetleri” Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’ân Tefsirine Hizmetleri, Ensar Neşriyat, İstanbul 2012.
 • Mertoğlu, Suvat, Osmanlı’da II. Meşrutiyet Sonrası Modern Tefsir Anlayışı (SM/SR Dergisi Örneği), (Basılmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
 • Özel, Mustafa, “Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler I-II”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 2002, Sayı 15-16.
 • Öztürk, Mustafa, “Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’ân Tefsirine Hizmetleri”, Cumhuriyet Dönemindeki Telif Tefsirler, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ensar, İstanbul 2012.
 • Öztürk, Mustafa, “Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış”, Osmanlı Toplumunda Kur’ân Kültürü ve Tefsir Çalışmaları I, İlim Yayma Vakfı Kur’ân ve Tefsir Akademisi, I. Baskı, İstanbul 2011.
 • Öztürk, Mustafa, “Son Dönem Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Kur’ân ve Tefsir Çalışmaları”, KTÜİFD, Bahar/2014, C. I, S. 1; “Türkçedeki Telif/Tercüme Meâllerin Tanıtılması”, Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru Tefsir ve Toplum, Ensar Neşriyat, İstanbul 2010.
 • Öztürk, Mustafa, “Tefsir Tarihinde Ehl-i Kur’ân Ekolü”, ÇUİFD, C. III, Sayı 1, (2003).
 • Sezgin, Fuat, “İslâm Bilim Tarihinde Duraklamanın Başlangıcı ve Yaratıcılığın Son Bulmasının Nedenleri”, Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-: Tanımadan Tanımlamaya, Ed. Muhammet Savaş Kafkasyalı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara-Türkistan 2012, C: I.
 • Sülün, Murat – Çelik, Ömer, Türkiye Kur’ân Makaleleri Bibliyografyası, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), İstanbul 1999.
 • Öğmüş, Harun, Muhâzarâtün fî ulûmi’l-Kur’ân-i ve târihi’t-tefsîr, İFAV, İstanbul 2014.
 • Ülgen, Emrullah, “Akademik Tefsir Araştırmalarında İnterdisipliner Yöntem ve Önemi” BÜİFD Cilt: V Sayı: 10 Yıl: 2017/2.
 • Vefayat-ı Meşahir, TSMK, H. 1295, http://topkapisarayi.gov.tr/tr/yazma-eserler?field_adi_value=Kuran&field_bolum_value=&field_ciltsayfa_value=&field_dil_value=&field_envanter_value=&field_konu_value=Terc%C3%BCme&field_yayintarihi_value=&field_yazar_value=&field_yazituru_value=&page=2 (et. 19. 05. 2016).

Detaylar

Sayı
Cilt: 18, Sayı: 1, Yaz 2018
Geliş Tarihi
22.01.2018
Kabul Tarihi
23.06.2018
Yayın Tarihi
30.06.2018
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Günay, İlhami. “Akademik Tefsir Araştırmalarında Konu Ve Kaynak Bulma Sorunlarına Çözüm Önerileri”. Marife 18/1, 123-145.. https://doi.org/10.33420/marife.363366
Özet Görüntüleme: 130
PDF İndirme: 51

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: