Araştırma Makalesi

İslam Kozmoloji Öğretisinde Allah - Tabiat ve İnsan İlişkisi Bağlamında Doğa ve Doğanın Korunması

Nature of Existence and Preservation of Nature in the Context of Allah-Nature and Human Relations in Islamic Cosmology

Öz

İslam düşünce tarihinde belki de en çok ihmal edilen, üzerinde fazla çalışma yapılmayan konu İslam kozmolojisidir. İslam düşüncesinin evrenselliğini yansıtan Allah, Tabiat ve doğa arasındaki ilişki biçiminin yeteri derecede yansıtılmamış olması nedeniyledir ki doğa ve çevreye dair sanki İslam’ın hiçbir sözü yokmuş gibi anlaşılmıştır. Bu durumun belki de bir yansıması olarak İslam coğrafyası bugün tabiat olarak kurak kalmıştır. Bu kuraklık yalnızca tabiat olarak değil, zihinsel, düşünsel ve duygusal olarak da yaşamın bütün alanlarında görülmektedir. Evrenin bütününü ilahi rahmetin bir yansıması olarak gören ve tabiattaki her bir varlığın da sürekli bir tesbihatta olduğunu söyleyen bir dinin, bu şekilde kuraklığa mahkum edilmesi, hayatın her alanını tüketmesi vahim bir durumdur. İslam düşüncesinin bu en değerli yanını bir değini biçiminde de olsa yeniden akademik alana taşımak ve buna dair Kur’an merkezli bir yaklaşımın ne olduğunun belirlenmesi amacıyla bu makale kaleme alınmıştır. Makalede temel olarak Kur’an’ın tabiat vurgusu, doğanın korunması ve buna dair İslam düşünce tarihinde konu hakkında yapılmış kimi çalışmalar da dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Perhaps the most neglected and understudied subject in the history of Islamic thought is Islamic cosmology. The fact that the relationship between Allah, the nature of existence and nature, which reflects the universality of Islamic thought, is not adequately made visible has been understood as if there is no word of Islam about nature and the environment. Perhaps as a reflection of this situation, Islamic geography has remained dry as a nature these days. This drought lives not only in nature, but also in all areas of life mentally, intellectually and emotionally. It is a grave situation that a religion that declares the whole universe is a reflection of divine mercy and that every natural being is in a constant state of praying is condemned to this kind of drought and consumes every area of life. This article has been written in order to move this most valuable aspect of Islamic thought back to the academic stage, in the form of a statement, and to explore how Qur’an approaches this issue. This article basically covers the Qur’an’s emphasis on nature, its preservation, and a review of certain studies in the history of Islamic thought related to the issue.

Anahtar Kelimeler

İslam Kelâmı, Doğa, Tabiat, Kozmoloji, Çevre Ahlakı
Islamic Theology, Nature Of Existence, Nature, Cosmology, Environmental Ethics

Kaynakça

 • Abdulmatin, İbrahim. Çevreci ve Dindar (Dinin ne Kadar yeşil). Trc. İhsan Durdu, İstanbul: Ufuk Yayınları, 2013.
 • Ardoğan, Recep. Varlık Anlayışından Ahlaki Temellere İslam’da Ekoloji. İstanbul: KLM Yayınları, 2018.
 • Aydın, Hüseyin. Ekolojik Sorunlara Teolojik Yaklaşımlar, Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2009.
 • Chıttıck, William C. Kozmos’taki Tek Hakikat. Trc. Ömer Çolakoğlu, İstanbul: Sufi Yayınları, 2000.
 • Çiftçi, Adil. Fazlurrahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek. Ankara: Kitabiyat, 2000.
 • Diamond, Jaret. Tüfek, Mikrop ve Çelik. Trc. Ülker İnce, Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 2002.
 • Esed, Muhammed. Kur’an Mesajı. Trc. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İstanbul: İşaret Yayınları, 1999.
 • Fazlurrahman. Ana Konularıyla Kur’an. Trc. Alparslan Açıkgenç, Ankara: Ankara Okulu, 2000.
 • Garaudy, Roger. İslam’ın Vadettikleri, Trc. Nezih Uzel, İstanbul: Pınar Yayınları, 1983.
 • İbn Sina, eş-Şifâ, et-Tabîiyyât, Thk. Mahmud Kasım, Kahire, ty.
 • İhvân-ı Safâ. Resailu İhvanı’s-Safa ve Hillani’l-Vefa. Beyrut: Daru Sadır.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin. İslam Düşüncesi Tarihi. Ed. M.M. Şerif. İstanbul: İnsan Yayınları, 1991.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin. İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş. Trc. Nazife Şişman, İstanbul: İnsan yayınları, 1985.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin-Katherine O’Brıen. Kutsalın peşinde, Trc. Süleyman Erol Gündüz, İstanbul: İnsan Yay. 1995.
 • Özdemir, İbrahim-Yükselmiş Münir. Çevre Sorunları ve İslam, Ankara: Diyanet Yayınları, 2009.
 • Weiming, Tu. “Aydınlanma Zihniyetinin Ötesi: Antropokozmik Bir Bakış Açısı”, Trc. M. Akif Kayapınar, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 12/22 (2007/1): 27-38.

Detaylar

Sayı
Cilt: 18, Sayı: 2, Kış 2018
Geliş Tarihi
16.10.2018
Kabul Tarihi
11.12.2018
Yayın Tarihi
31.12.2018
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Kelam

Nasıl Atıf Yapılır

Erkol, Ahmet. “İslam Kozmoloji Öğretisinde Allah - Tabiat Ve İnsan İlişkisi Bağlamında Doğa Ve Doğanın Korunması”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 571-587. https://doi.org/10.33420/marife.471327.
Özet Görüntüleme: 218
PDF İndirme: 111

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: