Yahudi İbadetleri Namaz: Çeşitleri, Vakitleri, Duaları ve Kılınış Şekilleri

Jewish Adoration Prayers: Types, Times, Text and Ways of Application

Öz

Bu makale, Yahudi ibadetlerinden asırlar önce İsrailoğullarının kılmakta olduğu namazı, farz oluşundan çeşitlerine, kılındığı esnada okunan dualardan eda edildiği vakitlere kadar incelemektedir. Ayrıca Yahudi fıkhının farz kıldığı namazın keyfiyeti, uygulanagelen yöntem, Yahudilerin namaz için ruhen ve bedenen yaptıkları hazırlık, başlarına örttükleri "kippa" ve "tallit" gibi kıyafet yönünden kendilerinden istenilenler yer almaktadır. Namaz, her Yahudi’ye farzdır. Çünkü o, Süleyman Mabedi’nin bulunduğu dönemlerde Allah’a takdim edilen kurban yerine getirilmiştir. Süleyman Mabedi yeniden tesis edilip, eski görkemine kavuşuncaya kadar her Yahudi’nin azimle namaza devam etmesi gerekmektedir. Yahudi namazına bakıldığında, Müslümanlarca bilinen namazdan fazla bir farkının olmadığı görülmektedir. Bununla beraber Yahudiler farklı gözükmek ya da namazı kendilerine has göstermek için sonradan ona birtakım ilavelerde bulunmuşlardır.
This paper deals with one of the worship of the Jewish represented pray troughout the ages experienced by the children of Israel in terms of the beginning of the imposed types and texts that are recited during rendered in a timely fashion and then how they lead the prayer and the way in place and then prepare for them in terms of spiritual and physical requirements of dress, such as "Kebah" headdress and "Talat" mantle and other things imposed by the Jewish jurisprudence. The prayer is obligatory for every Jew as an alternative to the Eucharist, which was submitted to the Lord days of the Temple, the Jewish and that a regular practice to be reconstruction of the temple. The Jewish prayer seems not much different from prayer known to the Muslims, but later gave it some changes to look different or to show what her privacy.

Anahtar Kelimeler

Yahudilik, Namaz, Yahudi Namazı
Judaism, Prayers, Prayers İn Judaism

Kaynakça

 • Abdülmecid, Muhammed Bahr. el-Yahudiyye. Kahire: Mektebetü Said Rafet, 1978.
 • Agnon, Shmuel Yosef. Cemîu Kısas-ı Agnon. Kudüs – Telabyad: Schocken Books, 1974.
 • Bârûdî, Muhammed. “el-Yahud ve’s-Salâ”. Erişim: 22 Mayıs 2009 http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=5305.
 • Bronaneesh, By. Fadhu’t-Telmûd. Trc. Zühdü Fatih, Beyrut: Daru’n-Nefâis, 1985.
 • Bûtaba, Ahmed et-Tehâmî. es-Salâtu fi’l-Edyani’s-Selase. Tunus: ed-Dâru’t-Tunûsiyye, 1978.
 • Cusûr, es-Salatu İnde’l-Yahûd. Erişim: 30/12/2009.
 • Cübeysî, Muhammed Abdülhalîm. es-Salâtu Kütibet Ale’l-Ümemi’s-Sabika. Erişim: 12/05/2010. http://elgebecy.blogspot.com/2009/12/blog-post_5928.html.
 • Farihî, Hilal Ya’kûb. Sidur. Mısır: Matbaatu Adon Roberto Moskovic, 1917.
 • Firestone, Rubin. Zürriyyet-ü İbrâhim. Trc. Abdulğani İbn İbrahim, yy.: el-Lecnetu’l-Yahudiyyeti’l-Amriki, 2005. (http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/ ChildrenOfAbraham).
 • Israel Ministry of Foreign Affairs. “es-Salât”. Erişim: 18 Nisan 2009. http://mfa.gov.il/MFAAR/Pages/SearchResult.aspx.
 • İkla’, “el-İbâdâtu’l-Yahudiyye -es-Salât-”. Erişim: 14Aralık 2007. http://www.vb.eqla3.com/showthread.php?t=314097.
 • İs’el Musa, “es-Salâtu fi’l-Yahûdiyye”, Erişim: 12/05/2010.
 • Meclisi-i Yahudi li Amrîkî, el-Hedefü mine’s-Salât. Erişim: 23 Temmuz 2008. http://www.darceen.org/tag/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B0/.
 • Muhayyemu Nehri’l-Bâri ve’l-Bedâvi’l-Havârî. Tilsanu’l-Yahûd. Kısmu İ’rif Aduvvek. Erişim: 27/01/2011.
 • Müntediyâtu Medineti Düşeyra, es-Salâtu İnde’l-Yahûd, Erişim: 08 Kasım 2010. http://knowingallah.com/ar/articles/category/98/ عقيدة اليهود المحرفة _ من اهم عبادات اليهود :الصلاة .
 • Scaife, David. Kâmus Arabî – Arabiyyun li Lüğati’l-Arabiyye. Kudüs: Schocken, 1990.
 • Şa‘ravî, Muhammed Mütevellî. Tefsiru’ş-Şa‘ravî, Mısır: Ahbâru’l-Yevm, 1991.
 • Şeyhalî, Sabah Naci, “Edevatu’t-Tukûsi’d-Diniyye Lede’l-Yahûd ve Kadâsetiha” Mecelletü Feyzü’l-Hikme 5, 2011.
 • Taha, Sabır Ahmed. el-Akide ve’ş-Şeria fi Esfari’l-Yahûd – Arz ve Nakd. yy.: eş-Şebeketü’d-Düvelî, ty.
 • Zâzâ, Hasan. el-Fikru’d-Dînî’l-İsrâilî “Etvâru ve Mezâhibuhu”. Kahire: Mektebetu Said Rafet, 1975.

Detaylar

Sayı
Cilt: 18, Sayı: 2, Kış 2018
Geliş Tarihi
05.06.2018
Kabul Tarihi
06.11.2018
Yayın Tarihi
31.12.2018
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Belirlenmemiş,
Belirlenmemiş

Nasıl Atıf Yapılır

Eş-Şeyhalî, Sabâh Nâci - Ölmez, Mustafa. “Yahudi İbadetleri Namaz: Çeşitleri, Vakitleri, Duaları Ve Kılınış Şekilleri”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 649-664. https://doi.org/10.33420/marife.430989.
Özet Görüntüleme: 6691
PDF İndirme: 142

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: