İleriki Bir Tarihte Döviz Satışıyla İlgili Yapılan Anlaşma İçin Bedel Alınması Konulu Makalenin Tercüme ve Değerlendirilmesi

Kaynakça

 • Bağdâdî, Ebû Muhammed Abdulvahhab b. Ali b. Nasr es-Sa’lebî el-Bağdâdî el-Mâlikî. et-Telkîn fi’l-fıkhı’l-Mâlikî. Thk. Ebû Üveys Muhammed Ebû Hubzeti’l-Husnâ et-Tatvânî. Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ılmiyye, Birinci Baskı, 1425/2004.
 • Behûtî, Mensur b. Yunus b. İdris el-Behûtî. Keşşâfü’l-Kına an Metni’l-iknâ. Thk. Hilal Musaylihî - Mustafa Hilal. Beyrut: Dâru’l-fikr, 1402.
 • Beyhakî, el-Hâfid Ebûbekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali el-Beyhakî. Sünenü’l-Kübrâ. 1. Baskı. Haydarâbad: Meclisü Dâirati’l-meârif en-Nizâmiyye el-Kâine fî Hindi bi beldeti, 1344.
 • Buharî, İmam Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. el-Muğire el-Buhârî. Sahihu’l-Buhârî. Thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır en-Nâsır. 1. Baskı. y.y.: Dâru Tûkı’n-necâh, 1422.
 • Cemel, Şeyh Süleyman. Hâşiyetü’l-cemel ale’l-menhec. Beyrut: Dâru’l-fikr, ty.
 • Dârekutnî, Hafiz Ebu’l-Hasen Ali b. Umer Ebu’l-Hasen ed-Dârakutnî el-Bağdâdî. Sünen-i Dârekutnî. Thk. Es-Seyyid Abdullah Hâşim Yemâni’y-yü’l-Medenî. Beyrut: Dâru’l-marife, 1386/1966.
 • Derdîr, Ebu’l-Berakât Ahmed b. Muhammed el-Adevî eş-Şehîr li’d-Derdîr. Şerhu’l-Kebîr mea Haşiyeti’t-Desûkî. y.y.: Mevkıu’ Ya’sûb, ty.
 • Ebderî, Ebû Abdullah Muhammed b. Yusuf b. Ebi’l-Kâsım el-Ebderî Ebû Abdullah el-Mâlikî. et-Tâc ve’l-iklîl li Muhtasar-ı Halîl. Beyrut: Dâru’l-fikr, 1398.
 • Hâkim, Hafiz Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah el-Hâkim en-Nisâbûrî. Müstedrek ale’s-Sahihayn. Thk. Mustafa Abdulkadir A’ta. 1.Baskı. Beyrut: Dâru’l-kutubü’l-ılmiyye, 1411/1990.
 • Haskefî, Muhammed b. Ali b. Muhammed Ali el-Hısnî ed-Dımeşkî el-Hanefî eş-Şehir bi’l-Haskefî. Ed-Durrü’l-Muhtâr. Beyrut: Daru’l-fikr, 1386.
 • Illîş, Muhammed b. Ahmed b. Muhammed Illîş el-Mâlikî. Fethu’l-aliyyi’l-Mâlikî fi’l-fetvâ alâ mezhebi el-İmam Mâlik (Fetevâ Illîş). Thk. Ali b. Nâif eş-Şuhûd. y.y.: b.y. ty.
 • Illîş, Muhammed b. Ahmed b. Muhammed Illîş el-Mâlikî. Menhu’l-celîl Şerhu Muhtasar-ı Halîl. Beyrut: Dâru’l-fikr, 1409/1989.
 • İbn Rüşd, Ebu’l-velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Rüşd el-Kurtubî el-Endülüsî el-Mâlikî. Bidâyetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesit. Multeka ehli’l-Hadis.
 • İbn Teymiyye, Şeyhu’l-İslam Ebu’l-Abbas Ahmed b. Abdulhalim b. Teymiyye el-Harrânî el-Hanbelî. el-Fetevâ’l-kübrâ. Thk. Muhammed Abdulkadir A’tâ, Mustafa Abdulkadir A’tâ. 1. Baskı. Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ılmiyye, 1408/1987.
 • İbn Teymiyye, Şeyhu’l-İslam Ebu’l-Abbas Ahmed b. Abdulhalim b. Teymiyye el-Harrânî el-Hanbelî. el-Kavâidu’n-Nûrâniyyetü’l-fıkhiyye. Thk. Muhammed Hâmid el-fakî. Kahire: Mektebetü’s-Sünneti’-Muhammediyye, 1951.
 • Karâfî, Şihâbüddîn Ahmed b. İdris el-Kârâfî el-Mâlikî. ez-Zahîre. Thk. Muhammed Hoca. Beyrut: Daru’l-Ğarb, 1994.
 • Kâsânî, Alâuddin el-Kâsânî el-Hanefî. Bedâius’s-Sânaiî’ Fî Tertîbi’ş-şerâiı’. Beyrut: Dâru’l-kitâbi’l-A’râbî, 1982.
 • Kurtubî, el-Hâfid Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebî Hafs Ömer b. İbrahim el-Ensârî el-Kurtubî. Müfhim limâ eşkele min telhis Kitâbü Müslim. yy. ty.
 • Makdisî, Ebû Muhammed Muvaffakuddin Abdullah b. Ahmed b. Kudâme el-Makdısî el-Cemâîlî ed-Dımeşkî el-Hanbelî, Muğnî. Beyrut: Dâru’l-fikr, 1405.
 • Mâverdî, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habib el-Mâverdî eş-Şafiî’. el-Hâvi’l-Kebîr. Thk. Ali Muhammed Muavvid, Adil Ahmed Abdü’l-mevcud. Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ılmiyye, 1414/1994.
 • Merdâvî, Ebu’l-Hasen Alâuddîn Ali b. Süleyman el-Merdâvî ed-Dimeşkî es-Sâlih el-Hanbelî. el-İnsâf fî Ma’rifeti’r-râcih mine’l-hılâf. Beyrut: Dâru İhyai’t-turâsi’l-A’rabî, 1419.
 • Müslim, İmam Ebu’l-Hüseyin Müslim b. el-Haccâc el-Kuşerî en-Nisâburî. Sahîhu Müslim. Thk. Muhammmed Fuad Abdulbâki. Beyrut: Dâru İhyâi’t-turâsi el-A’rabî, ty.
 • Nemerî, Hâfız Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Abdülberr en-Nemerî el-Mâlikî. el-İstizkâr. Thk. Sâlim Muhammed Atâ, Muhammed Ali Muavvid, Beyrut: Dâru’l-kutubu’l-ılmiyye, 1421/2000.
 • Nevevî, Ebû Zekeriyya Yahya b. Şeref en-Nevevî eş-Şafiî’. Minhâcü’t-Talibîn ve U’mdetü’l-müftiyyîn. Beyrut: Dâru’l-marife, ty.
 • Nevevî, Ebû Zekeriyya Yahya b. Şeref en-Nevevî eş-Şafii’. Ravzatü’t-Talibîn. Thk. Adil Ahmed Abdulmevcud, Ali Muhammed Muavvid. Riyad: Dâru Alemi’l-kütüb, 1423/2003.
 • Remlî, Şemsüddîn Muhammed b. Ebi’l-Abbas Ahmed b. Hamza b. Şihâbüddîn er-Remlî eş-Şâfiî. Nihâyetü’l-Muhtâc ilâ Şerhi’l-Minhâc. Beyrut: Daru’l-fikr, 1404/1984.
 • Sugdî, Ebu’l-Hasan Ali b. el-Hüseyin es-Su’dî el-Hanefî. en-Nütef fi’l-fetâvâ. Thk. Selahuddin en-Nâhî, Müessesetü’r-risale, Beyrut 1404/1984.
 • Sünekî, Ebû Yahyâ Zekeriyyâ b. Muhammed b. Ahmed Zekeriyya el-Ensârî es-Sünekî eş-Şâfiî. Esna’l-metâlib fî şerhi Ravdu’t-tâlib. Thk. Muhammed Muhammad Tamir. Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ılmiyye, 1422/2001.
 • Şirâzî, Ebû İshak İbrahim b. Ali b. Yusuf eş-Şîrâzî eş-Şâfiî’. Mühezzeb fî fıkhı’l-İmam Şâfiî’. Beyrut: Daru’l-fikr, ty.
 • Şirbinî, Muhammed el-Hatibi’ş-Şirbînî eş-Şâfiî’. Muğni’l-Muhtâc ilâ marifeti Meânî elfazı’l-minhâc. Beyrut: Dâru’l-fikr, ty.
 • Tahâvî, el-İmam Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selâme b. Abdil-meliki’t-Tahâvî. Şerhu Mea’ni’l-Âsâr. Thk. Muhammed Zuhrâ en-Neccar. Beyrut Dâru’l-kutübü’l-ılmiyye, 1399.
 • Zerkeşî, Ebû Abdullah Bedruddîn Ebî Abdillah Muhammed b. Cemaleddin Abdullah b. Bahâdır ez-Zerkeşî. en-Nüket alâ Mukaddimeti İbn Salâh. Thk. Zeynü’l-A’bidîn b. Muhammed Edvâu’s-Selef Riyad, Birinci Baskı, 1419/1998.

Detaylar

Sayı
Cilt: 18, Sayı: 2, Kış 2018
Geliş Tarihi
23.05.2018
Kabul Tarihi
11.12.2018
Yayın Tarihi
31.12.2018
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
İslam Hukuku

Nasıl Atıf Yapılır

Musliyar, Ali Kutty - Çuçak, Muhammed - Atalay, Arif. “İleriki Bir Tarihte Döviz Satışıyla İlgili Yapılan Anlaşma İçin Bedel Alınması Konulu Makalenin Tercüme Ve Değerlendirilmesi”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 665-685. https://doi.org/10.33420/marife.426486.
Özet Görüntüleme: 94
PDF İndirme: 32

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: