Araştırma Makalesi

Iraklı Öykücülerden ʻAlî es-Sibâî’nin “Suyûfun Ḫaşebiyyetun” Adlı Öyküsü

The Iraqi Storywriter ‘Alī al-Sibāī’s Story Suyūf Khashabiyya (The Wooden Swords)

Öz

Batı’da ilk örnekleri verilmiş olan modern kısa öykü, bütün dünyada olduğu gibi başta Mısır olmak üzere Arap dünyasında da büyük bir ilgi görmüş ve bu türde seçkin örnekler verilmiştir. Öykü aynı şekilde Irak’ta da büyük bir ilgi ile karşılaşmış ve yazarlar tarafından başarılı yapıtlar ortaya konmuştur. Mısır ve Lübnan, daha sonra Batı ve Osmanlı etkisinde kalan Irak öykücülüğü sonraki dönemlerde bu etkilerden kurtularak kendine özgü temellerini yavaş yavaş atmaya başlamış ve güzel örneklerini vermiştir. Bu türün Irak’taki temsilcilerinden biri de günümüz öykücülerinden ʻAlî es-Sibâî’dir. Kendine has bir üslûba sahip olan yazar, şu ana kadar on bir öykü kitabı yayımlamıştır. Bu çalışmanın konusunu teşkil eden öyküsü yazarın “Benâtul-ḫâibât” (Umutsuzluğun Kızları) adlı öykü kitabının ikinci öyküsüdür. İlk öyküsü “Ferâis-u bi siyâbi’l-feraḥ” (Mutluluk Elbiselerinin Avcıları) olan eser, 47 sayfadan oluşmuş orta hacimli bir kitaptır. Suyûfun ḫaşebiyyetun (Tahtadan Kılıçlar) adlı bu öyküde özelde Nâṣıriye kenti olmak üzere Irak tarihi ile sonraki dönem arasında bir olay örgüsü bulunur. Öykü, Irak tarihinin bir döneminde (Saddam Hüseyin Dönemi) yapılan -özellikle de kadınlara- zulümleri ele almaktadır. Öyküde birlikte yaşadığı insanlarla adeta bütünleşmiş olan yazar, onların karşılaştıkları zorlukları, ümitsizlikleri gözlemlemiş ve gördükleri zulümleri anlatmıştır.
The first examples of the genre of modern short story have appeared first in the West, receiving a great interest from the Arab world in general and from Egypt in particular. As has been done all over the world, many distinguished examples have been produced in this genre. In the same way, this genre has enjoyed a great interest from Iraqi writers and many successful works have been produced by them. The Iraqi literature of short stories, coming under the sway of Egypt and Lebanon first and then the West and the Ottoman, has gotten rid of that sway to slowly lay down its own literary foundations and then bear fruits. ‘Alī al-Sibāī, a contemporary storywriter, is one of the representatives of this genre in Iraq. Possessed of a literary style special to himself, he has so far published eleven books of short story. The topic of this study is the second short story of his book Banāt al-Khāiba (The Daughters of Despair). The book, the first story of which is Farāis bi Thiyāb al-Faraḥ (The Hunters for the Clothes of Joy), is a middle-sized book that consists of forty-seven pages. The short story entitled Suyūf Khashabiyya (The Wooden Swords) contains a plot that extends from the past history of Iraq and the city of Nāṣiriyya in particular to the subsequent times. The story deals with the oppressions that were perpetrated particularly against the women in a certain period in the history of Iraq, i.e. during the rule of Saddam Hussein. The author, who is almost united with the people with whom he co-existed in the story, observed their hardships and despair, describing graphically the oppressions they suffered.

Anahtar Kelimeler

ʻAlî es-Sibâî, Benâtul-Ḫâibât, Suyûfun Ḫaşebiyyetun, Çağdaş Arap Edebiyatı, Çağdaş Irak Edebiyatı
‘Alī al-Sibāī, Banāt al-Khāibāt, Suyūf Khashabiyya, Contemporary Arabic Literature, Contemporary Iraqi Literature

Kaynakça

  • Demirci, Gülyaşar. Mısır Edebiyatında Kısa Hikâye. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2004.
  • Hâfız, Sabri, “Modern Arap Kısa Öyküsü- 1”. Trc. Azmi Yüksel. Nüsha Dergisi 9 (2003): 78.
  • es-Sibâî, Ali. Benâtu’l-ḫâibât. 1. Baskı. Dâru Kitâbâtin Cedîdâtin li’n-Neşri’l-İlikturiniyyi, 2016.
  • Suçin, Mehmet Hakkı. “Arap Öykücülüğünde Kilit Bir İsim: Yahya Hakkı”. Son Duvar Dergisi Mart 1998: 30.
  • Tasa, Muhammet. “Suriye Öykücülerinden Mâcid Reşîd El-’Uveyyid’in “Sıcak Bir Yaz”ı”. Marife 6/2 (2006): 133-150. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343731.
  • Yazıcı, Hüseyin.“Hikâye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 17: 482-483. Ankara: TDV Yayınları, 1998.
  • Yıldız, Musa. “Arap Edebiyatında İlk Modern Kısa Öykü: Muhammed Teymûr’un Fi’l-Ḳıṭâr’ı”. Nüsha Dergisi 4 (2002): 44.
  • Arabicstory, “Ta‘rîfu ʻAlî es-Sibâ‘î”, Erişim: 15 Kasım 2018. https://www.arabicstory.net/index.php?p=author&aid=2791.
  • Mecelletu Entelcinsyâ, “eş-Şeyṭânu ve’l-Mer’etu fî Benâti’l-Ḫâibât li-Ḳāṣi’l-ʻArabî ʻAlî es-Sibâî”. Erişim: 11 Kasım 2018. https://www.intelligentsia.tn/الشيطان-والمرأة-في-بنات-الخائبات-للق/
  • en-Nâḳıd el-ʻIrâḳî, “el-Muḳārabetu’l-Edebiyye... Fî Benâti’l-Ḫâibât li-ʻAlî es-Sibâ‘î”.Erişim: 21 Aralık 2018. https://www.alnaked-aliraqi.net/article/44285.php.

Detaylar

Sayı
Cilt: 19, Sayı: 1, Yaz 2019
Geliş Tarihi
09.04.2019
Kabul Tarihi
19.06.2019
Yayın Tarihi
30.06.2019
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, Mevlüt. “Iraklı Öykücülerden ʻAlî Es-Sibâî’nin ‘Suyûfun Ḫaşebiyyetun’ Adlı Öyküsü”. Marife 19/1, 225-248.. https://doi.org/10.33420/marife.551187
Özet Görüntüleme: 216
PDF İndirme: 53

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: