Arap Şiiri Ansiklopedisi Programı (el-Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye)

Encyclopedia of Arabic Poetry Program

Öz

Şiir insanın muhatap aldığı kişi veya topluluğa karşı duygularını en etkili bir biçimde aktardığı, yaygın bir şekilde kullanılan edebi bir türdür. Bütün dillerde ve kültürlerde bir edebi sanat olarak yer alan şiir Arap toplumu ve Arapça dili için de önemli bir unsurdur. İslam öncesi Cahiliye döneminden günümüze kadar bu önemini devam ettirmiştir. Binlerce Arapça divan kaleme alınmış, bu divanların bir kısmı incelenmiştir, bir kısmı ise incelenmek üzere araştırılmayı beklemektedir. Teknolojik gelişmeler ışığında, kitap yapraklarında araştırılmayı bekleyen binlerce şiir dijital ortamlara aktarılmaya başlanmıştır. Binlerce şairin divanının yer aldığı dijital programlardan birisi de el-Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye isimli programdır. Bu programda İslam öncesi dönemden günümüze kadar yaşamış 2.300 şairin divanı yer almaktadır. Programda divanlar şairlerin yaşadığı dönemlere ve ülkelere göre tasnif edilmiştir. Program sade ve kullanışlı bir ara yüze sahiptir. Program dili Arapçadır ve menü sayısı oldukça azdır. Bu özelliği ile programın kullanımı oldukça basittir. Bu çalışmada el-Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye isimli programın kurulumu ve kullanımı resimlerle birlikte anlatılmıştır. Ayrıca programın içeriği detaylı bir şekilde verilmiştir.
Poetry is a widely used literary genre in which one expresses his/her feelings towards the person or community effectively. Poetry, as a literary art in all languages and cultures, is also an important literary element for Arabic society and language. It has maintained its importance from the pre-Islamic period to the present day. There are thousands of written Arabic divans; though some of them were examined, the others are still waiting to be examined. In the light of technological developments, thousands of couplet poems in the books have been transferred to digital media to be researched. One of the digital programs that contain thousands of poets’ divans is al-Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye. This program includes the divan of 2,300 poets from pre-Islamic period to the present. Divans are classified according to the periods and countries in which the poets lived. The program has a simple and convenient interface. The program language is Arabic and the number of menus is very few. Thus, it is very easy to use the program. In this study, the installation and usage of the program named al-Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye is explained with pictures. In addition, the content of the program is given in detail.

Anahtar Kelimeler

Arap Dili ve Belagatı, Arap Şiiri, Belagat, Şiir, Ansiklopedi
Arabic Language and Rhetoric, Rhetoric, Arabic Poetry, Poetry, Encyclopedia

Kaynakça

Detaylar

Sayı
Cilt: 19, Sayı: 2, Kış 2019
Geliş Tarihi
26.08.2019
Kabul Tarihi
20.11.2019
Yayın Tarihi
31.12.2019
Dergi Bölümü
İnceleme

Nasıl Atıf Yapılır

Ekinci, İsmail. “Arap Şiiri Ansiklopedisi Programı (el-Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye)”. Marife 19/2. 31 Aralık 2019. 767-790. https://doi.org/10.33420/marife.610802.
Özet Görüntüleme: 141
PDF İndirme: 54

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: