Araştırma Makalesi

İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Gözüyle Kur’an Mealleri (Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği)

Qur’an Translations in the Eyes of Faculty of Islamic Sciences Students (Example of Afyon Kocatepe University Faculty of Islamic Sciences)

Öz

Son dönemde Kur’an meallerine ilgi artmış durumdadır. Bunun temelinde yatan önemli saiklerden biri çağdaş dönemde Kur’an’a olan ilginin mealler üzerinden kendini göstermesi ve bunun sonucunda Kur’an meallerinin yazılma ihtiyacının ortaya çıkmış olmasıdır. Bu çerçeve-de Müslüman dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de mealler vasıtasıyla Kur’an’ı anlama çabaları çoğalmıştır. Bu bakımdan Kur’an’ın anlaşılmasında önemli bir işlev gören meallerin genel olarak toplumda ve hususen yüksek din eğitiminin bir parçası olan İlahi-yat/İslami İlimler Fakültelerindeki öğrenciler tarafından nasıl algılandığı araştırılması gereken konulardan biri haline gelmiştir. Bu araştırmada Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin Kur’an meallerine yönelik düşünce ve tutumları üze-rinde durulmuştur. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Afyon Kocate-pe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde okuyan 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmakta-dır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve ek olarak katılımcılara ucu açık bazı sorular so-rulmuş, ayrıca öğrencilere meal okumaya ve tedavüldeki meallere dair bazı sorular yöneltilerek onların fikir ve kanaatlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Böylelikle öğrencilerin gözüyle Kur’an mealleri değerlendirilmeye çalışılmış, öğrencilerin sahip oldukları meal kültürü hakkında bazı veriler ortaya konulmuştur.
Recently, interest in the Qur’an translations has increased. One of the important motives underlying this is that the interest in the Qur’an in the contemporary period shows itself through the Qur’an translations and as a result of this the need to write Qur’an translations has emerged. In this respect, in Turkey as in many other parts of the Muslim world the efforts to understand the Qur’an through Qur’an translations has increased. In this regard, how Qur'anic translations, which play an important role in understanding the Qur'an, are perceived by the society in general and especially by the students in the Faculty of Theology/Islamic Sci-ences, which are a part of higher religious education, has become one of the topics to be inves-tigated. In this study, the thoughts and attitudes of the students studying at the Faculty of Islamic Sciences of Afyon Kocatepe University about the Qur'anic translations were discussed. The sample of the study consists of 1st, 2nd, 3rd and 4th grade students studying at Afyon Kocatepe University Faculty of Islamic Sciences in 2018-2019 academic year. The survey method was used in the research and in addition, some open-ended questions were asked to the partici-pants. In addition, students were asked to read Qur’an translations and to reach some of their ideas and opinions by asking some questions about common Qur’an translations. Thus, Qur’an translations were tried to be evaluated through the eyes of students and some data about the culture of Qur’an translations that students had were presented.

Anahtar Kelimeler

Tefsir, Mealler, Yüksek Din Eğitimi, İslami İlimler Fakültesi Öğrencileri, Anket
Tafsīr, Qur’an Translations(maāl), Higher Religious Education, Students of Faculty of Islamic Sciences, Survey

Kaynakça

 • Aydar, Hidayet. “Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme”. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 5 (Haziran 2015), 109-147.
 • Aygün, Abdullah – Karadeniz, Hayrettin. “Üniversite Gençlerinin Kur’an’a Dair İlgi, Algı ve Bilgileri: Giresun Üniversitesi Örneği”, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 9/16 (2017), 97-133.
 • Coşkun, Mehmet Kamil. “Cami Cemaatinin Kur’an Anlayışı”, İslamiyât 1 (2001), 89-104.
 • Cündioğlu, Dücane. Sözlü Kültür’den Yazılı Kültüre Anlam’ın Tarihi. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 3. Basım, 2005.
 • Dağcı, Abdullah – Kartopu, Saffet. “University Students’ Perceptions Regarding the Holy Qur’an: A Metaphorical Study on Muslim-Turk Sample”, Turkish Studies 11/7 (2016), 101-120. https://do.org/10.7827/TurkishStudies.9695
 • DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı. Türkiye’de Dini Hayat Araştırması (Ankara 2014). https://www.academia.edu/10921974/Türkiyede_Dini_Hayat_Araştırması
 • Gencer, Bedri. İslam’da Modernleşme. Ankara: Lotus Yayınevi, 2008.
 • Gülpak, Emine. “Kur’an Meallerinin Muhatapları Tarafından Anlaşılabilirliğine İlişkin Bir Araştırma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27/33 (Haziran 2019), 169-198.
 • Gümüş, Sadrettin. “Cumhuriyet Döneminde (1923-1960 Arası) Meal Çalışmaları”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 5 (Haziran 2015), 285-331. https://doi.org/10.16947/fsmiad.05457
 • Elik, Hasan - Coşkun, Muhammed. Tevhit Mesajı. İstanbul: Fikir Yayıncılık, 2013.
 • KAP, Kur’an’ın Anlamı İle Buluşmak Platformu. Kur’an’ın Anlamı İle Buluşmak Araştırması (Kasım 2007). https://docplayer.biz.tr/12631253-Kur’an’ın-anlami-ile-bulusmak-arastirmasi.html
 • Kara, Mustafa. “Kur’an-ı Kerîm’in Anlaşılmasında Meal Etkinliklerinin Fonksiyonu-Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/1 (2016), 319-336. https://doi.org/10.17218/husbed.60604
 • Karaalp, Cahit. “Son Dönem Meallerinde Kur’an’ın Yeniden Yorumlanması Çabaları: Tahlil ve Tenkit”, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/1 (2019), 53-78.
 • Karslı, İbrahim Hilmi. “Dindarlığımızın İnşasında Kur’an Meallerinin Rolü”. Diyanet İlmi Dergi 47/1 (Ocak 2011), 31-52.
 • Koçyiğit, Hikmet. “Günümüz Türkçe Kur’an Mealleri Üzerine Bir Tasnif Denemesi,” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37 (Aralık 2017), 79‐121. https:// doi.org/10.26650/ilahiyat.2017.19.2.0016
 • OKUYAY, Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu. Türkiye Okuma Kültürünü Araştırması (2019). http://okuyayplatformu.com/wp-content/uploads/2020/02/okuma-kulturu-arastirmasi.pdf
 • Paçacı, Mehmet. Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne oldu?. İstanbul: Klasik Yayınları, 2008.
 • Şen, Ercan. “1980 Sonrası Dergilerde Kur’ancılık ve Mealcilik Tartışmaları”. Bir Başka Hayata Karşı: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler, ed. Lütfi Sunar. 3/259-278. Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2019.
 • Şenat, Fatma Asiye. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Anlayarak Kur’an Okuma Durumları Üzerine Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52/1 (2011), 143-164. https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000001061
 • Sülün, Murat. Kur’an ne diyor? Biz Ne Anlıyoruz?. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2015.
 • Tiyek, Fatih. “İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15/29 (2017), 77-104.

Detaylar

Sayı
Cilt: 20, Sayı: 1, Yaz 2020
Geliş Tarihi
14.04.2020
Kabul Tarihi
28.05.2020
Yayın Tarihi
30.06.2020
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi

Nasıl Atıf Yapılır

ŞEN, Ercan. “İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Gözüyle Kur’an Mealleri (Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği)”. Marife 20/1, 65-94.. https://doi.org/10.33420/marife.720002
Özet Görüntüleme: 109
PDF İndirme: 26

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: