Araştırma Makalesi

Kutsal Kitapların Makamsal Okuyuşlarında Bulunan Uzayan Hecelerin Melodik Yapı Karşılaştırması

Melodic Structure Comparison of Prolonged Syllables in Holy Books’ Maqamic Recitations

Öz

Yapılan gözlemler İstanbul’da yaşayan Hristiyanların İncil’i, Müslümanların ise Kur’an’ı makamsal olarak okuduklarını ve bu okuyuşlardaki susma paylarından hemen önce bulunan hece veya heceleri zamansal olarak uzattıklarını ortaya koymaktadır. Söz konusu uzayan heceler aynı zamanda melodik bir karaktere sahiptir. Cümle sonlarındaki uzayan hecelerde kullanılan melodik yapıların ne düzeyde benzerlikler taşıdığını tespit etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu araştırma, kutsal kitap okuyuşlarındaki uzayan hecelerde oluşturulan melodik yapılarda bir benzeşme bulunduğu hipotezi üzerine kurulmuştur. Bu araştırma sürecinde ilk olarak alanlarını temsil kabiliyetine sahip okuyucular tespit edilmiştir. Kilise ve camide görev yapan bu okuyuculardan alınan Hüzzam makamındaki okuyuş örnekleri notaya alınmıştır. Ardından icralarda bulunan uzayan hecelerin melodik yapılarındaki aralık sayıları, uzama süreleri ve bunlarda kullanılan perde adetleri tablolaştırılmıştır. Bu şekilde her iki dini grubun da icra ettiği dini müziğin ne düzeyde benzerlikler taşıdığı ortaya konmuştur. Bulguların analiz edilip değerlendirmesiyle, Hristiyan ve Müslümanların ibadethanelerinde okudukları kutsal kitaplarda bulunan uzayan hecelerdeki melodik yapıların benzeşmediği sonucu ortaya çıkmıştır.
Observations reveal that Christians and Muslims living in Istanbul temporally prolong the syllable or syllables found just before the silence times in the maqamic recitations of the New Testament and the Quran. These prolonged syllables also have a melodic character. The purpose of this study is to determine the similarities of the melodic structures used in the prolonged syllables at the end of the sentences. Therefore, this research is based on the hypothesis that there is a similarity in the melodic structures formed in the prolonged syllables in the holy books’ recitations. In this research process, firstly, reciters who have the ability to represent their fields were assigned. Reciting samples of Hüzzam maqam, taken from these reciters serving in the church and mosque, were noted. Then, the quantity of intervals in the melodic structures of the prolonged syllables in the performances, their prolonging times and the quantity of tones used in them are tabulated. In this way, the level of similarity of religious music performed by both religious groups has been revealed. By analyzing and evaluating the data, it was concluded that the melodic structures in the prolonged syllables found in the holy books that Christians and Muslims recite in their temples were not similar.

Anahtar Kelimeler

Mabed Müziği, Hüzzam Makamı, İncil, Kur’an, Uzayan Heceler
Temple Music, Hüzzam Maqam, New Testament, Quran, Prolonged Syllables

Kaynakça

  • Çiftçi, Muhammed Recai. İstanbul’daki Hristiyan ve Müslüman Mabedlerinde Okunan Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim Ayetlerinin Karşılaştırmalı Müzikal Analizi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Doktora Tezi, 2019.
  • Çiftçi, Muhammed Recai. “Kani Karaca ve Bekir Sıdkı Sezgin’in Ezan Tekbirleri Çerçevesinde Tony Adlı Ses Analiz Yazılımının İşlevselliği”. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 43 (2019), 248-255. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.610405
  • Çiftçi, Muhammed Recai. “Serbest Zamanlı Makamsal Okuyuşlar İçin Kullanılan “Notasyonda Zamansal Tespit Yöntemi”nin Tutarlılığı (İhlas Suresi - Davut Kaya Örneği)”. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 57 (2019), 67-84. https://doi.org/10.15370/maruifd.679214
  • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007.

Detaylar

Sayı
Cilt: 20, Sayı: 1, Yaz 2020
Geliş Tarihi
30.03.2020
Kabul Tarihi
04.05.2020
Yayın Tarihi
30.06.2020
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi

Nasıl Atıf Yapılır

ÇİFTÇİ, Muhammed Recai. “Kutsal Kitapların Makamsal Okuyuşlarında Bulunan Uzayan Hecelerin Melodik Yapı Karşılaştırması”. Marife 20/1, 279-291.. https://doi.org/10.33420/marife.711391
Özet Görüntüleme: 90
PDF İndirme: 9

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: