Güner, O. (2004). Tarihsel Süreçte Sünnetin Bağlayıcılığı Olgusuna Buhârî’nin Fıkhu’l-Hadîsi Özelinde Bir Bakış. Marife, 4(1), 29-48. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343439