Kılıç, M. (2005). Hukukî Görüş Ayrılıkları (İhtilâf) ve Hilafa Riayet (Mürââtü’l-Hilâf) İlkesi Konusunda Şâtıbî’nin Yaklaşımı. Marife, 5(2), 55-73. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343611