Türcan, T. (2005). Sünnî ve Mu’tezilî Fıkıh Usûlünün Tanımlanmasında Bir Kriter Olarak Şer’îlik Algısı ve İbâha Alanının Şer’îliği Sorunu Bağlamında Bir Örnekleme. Marife, 5(3), 195-211. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343673