Zorlu, C. (2005). Mevkıfu’l-Hulefâi’l-Abbâsiyyîn min Eimmeti Ehli’s-Sünneti’l-Erbaa ve Mezâhibihim ve Eseruhû fi’l-Hayâti’s-Siyâsiyye fi’d-Devleti’l-Abbâsiyye, Abdulhüseyin Ali Ahmed. Marife, 5(3), 459-462. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343681