Özpınar, Ömer. (2008). Haydar Hubbullâh, Nazariyyetu’s-Sünne Fi’l- Fikri’l-İmâmiyyi’ş-Şî’î (Et-Tekevvun Ve’s-Sayrûra). Marife, 8(3), 442-449. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344006