┼×eker, C. (2014). Yahudilikte Sadaka. Marife, 14(3), 83-104. https://doi.org/10.33420/marife.436571