Eşit, D. (2019). Fıkıh Usûlü Bağlamında Eş‘arî’nin Şâfi‘î’ye Muhalefeti. Marife, 19(1), 249-264. https://doi.org/10.33420/marife.526711