Türcan, Talip. 2005. “Sünnî Ve Mu’tezilî Fıkıh Usûlünün Tanımlanmasında Bir Kriter Olarak Şer’îlik Algısı Ve İbâha Alanının Şer’îliği Sorunu Bağlamında Bir Örnekleme”. Marife 5 (3), 195-211. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343673.