Güçlü, Betül. 2008. “Es-Sıla Beyne’t-Tasavvuf ve’t-Teşeyyu’ Nazariyyetu’s-Sünne Fi’l- Fikri’l-İmâmiyyi’ş-Şî’î (Et-Tekevvun ve’s-Sayrûra), Kâmil Mustafa Eş-Şeybî”. Marife 8 (3), 439-41. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343990.