Uluç, Tahir. 2016. “Kutbuddîn Şîrâzî’nin İşrâkîliğin Anlaşılması Ve Dönüşmesindeki Rolü”. Marife 16 (2), 205-35. https://doi.org/10.33420/marife.436282.