Güner, O. (2004) “Tarihsel Süreçte Sünnetin Bağlayıcılığı Olgusuna Buhârî’nin Fıkhu’l-Hadîsi Özelinde Bir Bakış”, Marife, 4(1), ss. 29-48. doi: 10.5281/zenodo.3343439.