Zorlu, C. (2005) “Mevkıfu’l-Hulefâi’l-Abbâsiyyîn min Eimmeti Ehli’s-Sünneti’l-Erbaa ve Mezâhibihim ve Eseruhû fi’l-Hayâti’s-Siyâsiyye fi’d-Devleti’l-Abbâsiyye, Abdulhüseyin Ali Ahmed”, Marife, 5(3), ss. 459-462. doi: 10.5281/zenodo.3343681.